لیست جغرافیای شاهنامه

ابرشهر
اران
ارچنگ
اردبیل
اردن
ارمینیه
ارمینیه
اروند
اروندرود
استخر
اسکندری
اصفهان
ال
البرز کوه
التونیه
الماس رود
الماس رود
اموی
اندراب
اندرآب
اندلس
اندیوشهر
انطاکیه
اورمزد اردشیر
اوریغ
اهواز
ایتاش
ایتاش
ایران
ایلاق
ایوان خسرو
آب
آب حیوان
آب زرق
آباد بوم
آذر رام خراد
آذرآبادگان
آذربُرزین مهر
آذرپناه
آذرگشسب
آرایش روم
آرایش روم
آرمان – آرمانیان
آسیای زرق
آل
آلان
آلانان
آمل
آوازه
آوازه
بابل
باختر
باذان پیروز
باغ ارم
باغ گلشن
باغ گلشن
بامیان
باورد
باورد
باهله
بحرین
بخارا
بدخشان
برخورستان
بردع
بردگرد
برزخ شاپور
برطاس
برقوه
برکه اردشیر
برگوش
برم
بست
بسطام
بغمنج
بلخ
بلغار
بلوچ
بلیکان
بوم میشان
بهار
بهرام تل
بهشت کنگ
بهمن دز
بیت الحرام
بیت المقدس
بیداد
بیستون کوه
بیشه شهر چین
بیشه فاسقون
بیشه کوفه
بیشه نارچین
بیشه نارون
بیکند
پارس
پاریاب
پروان
پسا
پشت
پشت گشتاسپان
پشن
پل شوشتر
پنجهیر
پیروز شاپور
پیروزرام
تالونیه
ترسخوان
ترک
ترمذ
تمور
تمیشه
تور – توران
تور گرد
تیز
جادوستان
جده
جرد
جز
جغوان
جندل
جهرم
جیحون
چاچ
چشمه سو
چغانی
چگل
چیچست
چین
چین دز
حبش
حجاز
حرم
حصار سقیلا
حلب
حلوان
خانه پاک
خاور
ختلان
ختن
خراد برزین
خراسان
خرگاه
خرم
خرم آباد
خرمنه
خره اردشیر
خزر
خلج
خلخ
خنجست
خوارری
خوارزم
خوراسان
خوزان
خوزیان
داراب گرد
دامغان
دجله
دریای بیکند
دریای پارس
دریای چین
دریای سبز
دریای سند
دریای قلزم
دریای قنوج
دریای کنگ
دریای کیماک
دریای گیلان
دریای مصر
دریای نیل
دریای هند
دژ گنبدان
دژ گنبدان
دشت آزادگان
دشت دغوی
دشت دلیران
دشت قحطان
دماوند
دنبر
دوک
دهستان
دیلم و دیلمان
رابه کوه
رام اردشیر
رای
رود برک
رود ری
رودابد
روس
روم
رویین دز
ری
زابل
زرق
زرنوش
زره
زم
زیب خسرو
زیبد
ساری
سپد کوه
سپنجاب
ستاباد اردشیر
سد اسکندرری
سرخس
سروج
سغد
سقلاب
سقیلا
سگسار
سمرقند
سمنگان
سنبار
سند
سندل
سندلی
سوتان بغداد
سور
سورا
سورستان
سوریان
سوس
سومان
سه دوک
سیاوخش گرد
سیحون
سیراف
سیستان
سیواز
سیواس
شاپور کرد
شام
شاهه
شبدز
شکنان
شورستان
شوشتر
شهد
شهر برهمن
شهر ختلان
شهر داور
شهر زور
شهر زور
شیر
شیراز
شیرخوان
طالقان
طایف
طراز
طوس
طیسفون
ظلمات
عدن
عراق
عمان
عموریه
غرچگان
غرق
غزنین
فارقین
فرات
فرب
فم الاسد
قادسی
قالانیقوس
قجقار
قسطنطینه
قم
قنوج
قیدافه
کابل
کات
کارستان
کاس رود
کرخ
کرمان
کشان
کشف
کشمر
کشمیر
کشمیهن
کشور خرم
کلات
کلات چرم
کنام اسیران
کنج
کندز
کنگ
کنگ دز
کنگ دز هوخت
کورابذ
کورستان
کولجان
کوه اسپروز
کوه سقیلا
کوه شهد
کوه قارن
کوه قاف
کوه قلا
کوه هماون
گاه
گجاران
گرزبان
گرگان
گرگانج
گلشن شادگان
گنابد
گنگ
گوراب
گوزگانان
گیل
لاژوردین
لاون
ماچین
مازندران
مانوی
ماوراالنهر
ماهان
مای
مداین
مردی شکل
مرز تور
مرغ
مرو
مرورود
مصر
مغان
مکران
مکه
مندل
مندیا
مولتان
مولیان
میلاد
میم
نخشب
نرم پای
نسا
نشابور
نصیبین
نوبهار
نوش آذر
نوند
نهروان
نیران
نیل
نیمروز
وهر
ویسه گرد
هاماوران
هروم
هری
همدان
هند
هنگ افراسیاب
هیتال
هیرمند
یمن
یونان