نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کوه قارن

نام فعلی مکان جغرافیایی :  رشته کوه البرز بین گرگان تا آمل

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

کوه قارن: در یک بیت از داستان گشتاسپ با ارجاسب آمده است که چون ارجاسپ از پیش اسفندیار گریخت اسفندیار به ایرانیان گفت:

نیام از دل خون دشمن کنید     زتورائیان کوه قارن کنید

اگر بیت اصالت داشته باشد غرض از کوه قارن باید همان کوه سترگ طبرستان، بین گرگان تا آمل و بخشی از البرز بزرگ بوده باشد. اصطخری کوه های قارن را یکی از حدود شرقی طبرستان خوانده و نوشته است: «کوه های قارن جای های استوار است و دشوار و در هر کوهی رئیسی باشد. کوه های قارن روستاست و آنجا هیچ شهری نیست الا شهمار» بنا بر توضیح حدود العالم، کوه قارن در جنوب شهر ساری و سرچشمه رود تیژن یا تجن مازندران بوده است و هم نام ناحیه ای شامل کوه و آبادی در همان حدود. به گزارش دو کتاب دیگر گرز گاوسر فریدون را مردم کوه قارن ساخته بودند. این کوه نامش را از پهلوان قارن گرفته و خاندان وی تا بعد از اسلام بر آن دیار حکومت می کرده اند.

قبلی «
بعدی »