شخصیت های شاهنامه

اطلاعات این بخش به همت همراهان خوب ویکی شاهنامه و به سرپرستی جناب آقای علی دهگانپور جمع آوری گردید و توسط سرکار خانم مینا منصوری والا دوباره بررسی و تصحیح گردید.

شخصیت های شاهنامه – اجناس
شخصیت های شاهنامه – اخواست
شخصیت های شاهنامه – ارجاسپ
شخصیت های شاهنامه – اردشیر بابکان
شخصیت های شاهنامه – اردشیر شیروی
شخصیت های شاهنامه – اردشیر گشتاسپ
شخصیت های شاهنامه – اردشیر موبد موبدان
شخصیت های شاهنامه – اردشیر نکوکار
شخصیت های شاهنامه – اردوان اشکانی
شخصیت های شاهنامه – ارژنگ دیو
شخصیت های شاهنامه – ارژنگ دیو
شخصیت های شاهنامه – ارسطالیس
شخصیت های شاهنامه – ارمایل
شخصیت های شاهنامه – ارنواز
شخصیت های شاهنامه – اسپنوی
شخصیت های شاهنامه – استقیلا
شخصیت های شاهنامه – اسفندیار
شخصیت های شاهنامه – اسکندر
شخصیت های شاهنامه – اشکبوس
شخصیت های شاهنامه – اشکش
شخصیت های شاهنامه – اغریرث
شخصیت های شاهنامه – افراسیاب
شخصیت های شاهنامه – اکوان
شخصیت های شاهنامه – الکوس
شخصیت های شاهنامه – الوای
شخصیت های شاهنامه – الوای (اسفندیار)
شخصیت های شاهنامه – اندریمان
شخصیت های شاهنامه – اندریمان (اسفندیار)
شخصیت های شاهنامه – اورمزد
شخصیت های شاهنامه – اولاد
شخصیت های شاهنامه – اهرن
شخصیت های شاهنامه – ایرج
شخصیت های شاهنامه – ایزد گشسب
شخصیت های شاهنامه – ایزدگشسپ
شخصیت های شاهنامه – ایلا
شخصیت های شاهنامه – آبتین
شخصیت های شاهنامه – آذرگشسپ
شخصیت های شاهنامه – آرزو (دختر ماهیار)
شخصیت های شاهنامه – آرزو (زن سلم)
شخصیت های شاهنامه – آرش
شخصیت های شاهنامه – آرش کمانگیر
شخصیت های شاهنامه – آرمین
شخصیت های شاهنامه – آزاده
شخصیت های شاهنامه – آزاده (معشوقه بهرام گور)
شخصیت های شاهنامه – آزرمی دخت
شخصیت های شاهنامه – بابک
شخصیت های شاهنامه – بابک (وزیر انوشیروان)
شخصیت های شاهنامه – بابوی
شخصیت های شاهنامه – بادان
شخصیت های شاهنامه – باربد
شخصیت های شاهنامه – بارمان
شخصیت های شاهنامه – باروی
شخصیت های شاهنامه – بازور
شخصیت های شاهنامه – باطرون
شخصیت های شاهنامه – بالوی
شخصیت های شاهنامه – بانوی گازر
شخصیت های شاهنامه – بانوی گردوی
شخصیت های شاهنامه – بانوی مهبود
شخصیت های شاهنامه – براهام
شخصیت های شاهنامه – برته
شخصیت های شاهنامه – برزوایلا
شخصیت های شاهنامه – برزوی
شخصیت های شاهنامه – برزین
شخصیت های شاهنامه – برزین
شخصیت های شاهنامه – برسام
شخصیت های شاهنامه – برمایه
شخصیت های شاهنامه – برمایه (گاو دایه فریدون)
شخصیت های شاهنامه – بساد
شخصیت های شاهنامه – بستور
شخصیت های شاهنامه – بنداگشسب
شخصیت های شاهنامه – بنداگشسپ
شخصیت های شاهنامه – بنداه
شخصیت های شاهنامه – بوالفضل
شخصیت های شاهنامه – بودلف
شخصیت های شاهنامه – بوراب
شخصیت های شاهنامه – بهرام
شخصیت های شاهنامه – بهرام اورمزد
شخصیت های شاهنامه – بهرام بهرام
شخصیت های شاهنامه – بهرام بهرامیان
شخصیت های شاهنامه – بهرام چوبین
شخصیت های شاهنامه – بهرام گور
شخصیت های شاهنامه – بهمن
شخصیت های شاهنامه – بید
شخصیت های شاهنامه – بیدرفش
شخصیت های شاهنامه – بیژن
شخصیت های شاهنامه – بیژن (یزدگرد)
شخصیت های شاهنامه – بیطقون
شخصیت های شاهنامه – بیورد (سو )
شخصیت های شاهنامه – بیورد (کرمان)
شخصیت های شاهنامه – بیوردکاتی
شخصیت های شاهنامه – بیورسپ
شخصیت های شاهنامه – پرویز
شخصیت های شاهنامه – پزموده
شخصیت های شاهنامه – پشنگ
شخصیت های شاهنامه – پشنگ داماد ایرج
شخصیت های شاهنامه – پشوتن
شخصیت های شاهنامه – پلاشان
شخصیت های شاهنامه – پوراندخت
شخصیت های شاهنامه – پولاد (سردار کیقباد)
شخصیت های شاهنامه – پولاد غندی
شخصیت های شاهنامه – پولادوند
شخصیت های شاهنامه – پولادوند
شخصیت های شاهنامه – پیران
شخصیت های شاهنامه – پیروز هرمز
شخصیت های شاهنامه – پیروز یزدگرد
شخصیت های شاهنامه – پیلسم
شخصیت های شاهنامه – تبرگ
شخصیت های شاهنامه – تخوار
شخصیت های شاهنامه – تژاو
شخصیت های شاهنامه – تلیمان
شخصیت های شاهنامه – تلیمان (پهلوان)
شخصیت های شاهنامه – توابه
شخصیت های شاهنامه – تور
شخصیت های شاهنامه – توس
شخصیت های شاهنامه – تهمینه
شخصیت های شاهنامه – جاماسپ
شخصیت های شاهنامه – جان فروز
شخصیت های شاهنامه – جریره
شخصیت های شاهنامه – جمشید
شخصیت های شاهنامه – جمهور
شخصیت های شاهنامه – جندل
شخصیت های شاهنامه – جهانگیر شاه
شخصیت های شاهنامه – جهن
شخصیت های شاهنامه – چنگش
شخصیت های شاهنامه – حیی بن قتیبه
شخصیت های شاهنامه – خراد
شخصیت های شاهنامه – خرنجاس
شخصیت های شاهنامه – خزروان
شخصیت های شاهنامه – خسرو
شخصیت های شاهنامه – خسرو پرویز
شخصیت های شاهنامه – خسرو زورستان
شخصیت های شاهنامه – خشاش
شخصیت های شاهنامه – خوزان
شخصیت های شاهنامه – دارا
شخصیت های شاهنامه – داراب
شخصیت های شاهنامه – دانشومند
شخصیت های شاهنامه – دل آرای
شخصیت های شاهنامه – دلفروز
شخصیت های شاهنامه – دمور
شخصیت های شاهنامه – دموی
شخصیت های شاهنامه – دیو سپید
شخصیت های شاهنامه – رادمان
شخصیت های شاهنامه – رستم
شخصیت های شاهنامه – رستم فرخزاد
شخصیت های شاهنامه – رشنواد
شخصیت های شاهنامه – رودابه
شخصیت های شاهنامه – روشنک
شخصیت های شاهنامه – رویین
شخصیت های شاهنامه – رهام
شخصیت های شاهنامه – ریو ( پسر کاووس )
شخصیت های شاهنامه – ریو ( داماد طوس )
شخصیت های شاهنامه – ریونیز
شخصیت های شاهنامه – زادشم
شخصیت های شاهنامه – زال
شخصیت های شاهنامه – زرتشت
شخصیت های شاهنامه – زرسپ
شخصیت های شاهنامه – زریر
شخصیت های شاهنامه – زنگله
شخصیت های شاهنامه – زنگه
شخصیت های شاهنامه – زواره
شخصیت های شاهنامه – زوطهماسب
شخصیت های شاهنامه – زهیر
شخصیت های شاهنامه – ژنده رزم
شخصیت های شاهنامه – ساسان
شخصیت های شاهنامه – ساسان پسر بهمن
شخصیت های شاهنامه – سام
شخصیت های شاهنامه – سام اسفندیار
شخصیت های شاهنامه – ساوه
شخصیت های شاهنامه – ساوه شاه
شخصیت های شاهنامه – سباک
شخصیت های شاهنامه – سپهرم
شخصیت های شاهنامه – سرخه
شخصیت های شاهنامه – سرو یمن
شخصیت های شاهنامه – سروش
شخصیت های شاهنامه – سزان
شخصیت های شاهنامه – سعد بن ابی وقاص
شخصیت های شاهنامه – سکندر
شخصیت های شاهنامه – سلم
شخصیت های شاهنامه – سنجه
شخصیت های شاهنامه – سوخرا
شخصیت های شاهنامه – سودابه
شخصیت های شاهنامه – سورنا
شخصیت های شاهنامه – سهراب
شخصیت های شاهنامه – سهی
شخصیت های شاهنامه – سیامک
شخصیت های شاهنامه – سیامک تورانی
شخصیت های شاهنامه – سیاوش
شخصیت های شاهنامه – سیاووش
شخصیت های شاهنامه – سیمرغ
شخصیت های شاهنامه – سیندخت
شخصیت های شاهنامه – شاپور پسر اردشیر بابکان
شخصیت های شاهنامه – شاپور پهلوان
شخصیت های شاهنامه – شاپور ذوالاکتاف
شخصیت های شاهنامه – شاپور سوم
شخصیت های شاهنامه – شادان برزین
شخصیت های شاهنامه – شعیب
شخصیت های شاهنامه – شغاد
شخصیت های شاهنامه – شگنان
شخصیت های شاهنامه – شماساس
شخصیت های شاهنامه – شنگل
شخصیت های شاهنامه – شنگل شاه هند
شخصیت های شاهنامه – شهراسب
شخصیت های شاهنامه – شهران گراز
شخصیت های شاهنامه – شهرناز
شخصیت های شاهنامه – شید
شخصیت های شاهنامه – شیداسپ
شخصیت های شاهنامه – شیدوس
شخصیت های شاهنامه – شیدوش
شخصیت های شاهنامه – شیدوش
شخصیت های شاهنامه – شیده
شخصیت های شاهنامه – شیرزیل
شخصیت های شاهنامه – شیروی
شخصیت های شاهنامه – شیروی سردار سپاه
شخصیت های شاهنامه – شیرین
شخصیت های شاهنامه – ضحاک
شخصیت های شاهنامه – طورگ
شخصیت های شاهنامه – طوس
شخصیت های شاهنامه – طهمورث
شخصیت های شاهنامه – علی دیلم
شخصیت های شاهنامه – عمر بن خطاب
شخصیت های شاهنامه – غرچه
شخصیت های شاهنامه – فرامرز
شخصیت های شاهنامه – فرانک
شخصیت های شاهنامه – فرآیین
شخصیت های شاهنامه – فرشیدورد
شخصیت های شاهنامه – فرشیدورد پسر ویسه
شخصیت های شاهنامه – فرطوس
شخصیت های شاهنامه – فرطوس مهندس رومی
شخصیت های شاهنامه – فرغاز
شخصیت های شاهنامه – فرنگیس
شخصیت های شاهنامه – فرود
شخصیت های شاهنامه – فروهل
شخصیت های شاهنامه – فرهاد
شخصیت های شاهنامه – فریبرز
شخصیت های شاهنامه – فریدون
شخصیت های شاهنامه – قارن
شخصیت های شاهنامه – قباد
شخصیت های شاهنامه – قباد برادر قارن
شخصیت های شاهنامه – قراخان
شخصیت های شاهنامه – قلون
شخصیت های شاهنامه – قلون (خسروپرویز)
شخصیت های شاهنامه – قیدافه
شخصیت های شاهنامه – کاتی
شخصیت های شاهنامه – کافور
شخصیت های شاهنامه – کاکوی
شخصیت های شاهنامه – کالو
شخصیت های شاهنامه – کاموس
شخصیت های شاهنامه – کاووس
شخصیت های شاهنامه – کاوه
شخصیت های شاهنامه – کبوده
شخصیت های شاهنامه – کتایون
شخصیت های شاهنامه – کرکوی
شخصیت های شاهنامه – کروخان ویسه نژاد
شخصیت های شاهنامه – کسری انوشیروان
شخصیت های شاهنامه – کشواد
شخصیت های شاهنامه – کلاهور
شخصیت های شاهنامه – کلباد
شخصیت های شاهنامه – کنارنگ
شخصیت های شاهنامه – کنارنگ ( دیو )
شخصیت های شاهنامه – کندرو
شخصیت های شاهنامه – کهارکهانی
شخصیت های شاهنامه – کهرم
شخصیت های شاهنامه – کهرم (گشتاسپ)
شخصیت های شاهنامه – کهیلا
شخصیت های شاهنامه – کی آرش
شخصیت های شاهنامه – کی آرمین
شخصیت های شاهنامه – کی پشین
شخصیت های شاهنامه – کیانوش
شخصیت های شاهنامه – کیخسرو
شخصیت های شاهنامه – کیقباد
شخصیت های شاهنامه – کیکاووس
شخصیت های شاهنامه – کیوان
شخصیت های شاهنامه – کیومرث
شخصیت های شاهنامه – گرازه
شخصیت های شاهنامه – گرامی
شخصیت های شاهنامه – گردآفرید
شخصیت های شاهنامه – گرزم
شخصیت های شاهنامه – گرزم (گشتاسپ)
شخصیت های شاهنامه – گرسیوز
شخصیت های شاهنامه – گرشاسپ
شخصیت های شاهنامه – گرشاسپ جم
شخصیت های شاهنامه – گرگسار
شخصیت های شاهنامه – گرگین
شخصیت های شاهنامه – گرمایل
شخصیت های شاهنامه – گروی
شخصیت های شاهنامه – گروی زره
شخصیت های شاهنامه – گژدهم
شخصیت های شاهنامه – گستهم
شخصیت های شاهنامه – گستهم (نوذر)
شخصیت های شاهنامه – گشتاسپ
شخصیت های شاهنامه – گلباد جنگی
شخصیت های شاهنامه – گلشهر
شخصیت های شاهنامه – گلینوش
شخصیت های شاهنامه – گودرز
شخصیت های شاهنامه – گیو
شخصیت های شاهنامه – لنبک
شخصیت های شاهنامه – لهاک
شخصیت های شاهنامه – لهراسپ
شخصیت های شاهنامه – مانی
شخصیت های شاهنامه – ماه آفرید
شخصیت های شاهنامه – ماهیار
شخصیت های شاهنامه – ماهیار ( بهرام گور)
شخصیت های شاهنامه – محمود
شخصیت های شاهنامه – مرداس
شخصیت های شاهنامه – مریم
شخصیت های شاهنامه – مزدک
شخصیت های شاهنامه – منشور
شخصیت های شاهنامه – منوچهر
شخصیت های شاهنامه – منوشان
شخصیت های شاهنامه – منیژه
شخصیت های شاهنامه – مهبود
شخصیت های شاهنامه – مهراب
شخصیت های شاهنامه – مهران
شخصیت های شاهنامه – مهران ستاد
شخصیت های شاهنامه – مهرک نوش زاد
شخصیت های شاهنامه – مهرنوش
شخصیت های شاهنامه – مهرنوش (انوشیروان)
شخصیت های شاهنامه – مهرنوش (یزدگرد)
شخصیت های شاهنامه – مهرهرمزد
شخصیت های شاهنامه – میرین
شخصیت های شاهنامه – میلاد
شخصیت های شاهنامه – نام خواست
شخصیت های شاهنامه – نریمان
شخصیت های شاهنامه – نستوه
شخصیت های شاهنامه – نستیهن
شخصیت های شاهنامه – نوذر
شخصیت های شاهنامه – نوش آذر
شخصیت های شاهنامه – نوش‌آذر
شخصیت های شاهنامه – نوشزاد
شخصیت های شاهنامه – نوشزاد (انوشیروان)
شخصیت های شاهنامه – نوشین روان
شخصیت های شاهنامه – نهل
شخصیت های شاهنامه – نیاطوس
شخصیت های شاهنامه – وندوی
شخصیت های شاهنامه – ویستهم
شخصیت های شاهنامه – ویسه
شخصیت های شاهنامه – هجیر
شخصیت های شاهنامه – هرمز
شخصیت های شاهنامه – هرمزد
شخصیت های شاهنامه – هشیار
شخصیت های شاهنامه – هفتواد
شخصیت های شاهنامه – هما
شخصیت های شاهنامه – همای چهرآزاد
شخصیت های شاهنامه – هوشنگ
شخصیت های شاهنامه – هومان
شخصیت های شاهنامه – هیشوی
شخصیت های شاهنامه – یاز اردشیر
شخصیت های شاهنامه – یانس
شخصیت های شاهنامه – یزدگرد