شخصیت های شاهنامه – کی پشین

نخستین چو کاووس باآفرین – کی آرش دوم و دگر کی پشین

نام : کی پشین

نام های دیگر : در اوستا کَوْی پیسینَ، در پهلوی: کَی‌پیشین

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار : تبار پدری به فریدون می رسد

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر کی پشین : کیقباد

برادران کی پشین : کیکاوس، کی آرمین و کی آرش

توضیحات شخصیت :

در شاهنامۀ فردوسی، یکی‌ از چهار پسر کِی‌قُباد است.

لیست اشعار :

کیقباد – بخش ۵

قبلی «
بعدی »