شخصیت های شاهنامه – تبرگ

به پیش سپاه اندر آمد تبرگ – که خاقان ورا خواندی پیر گرگ

نام : تبرگ

محل مرگ تبرگ : نبرد با خواهر بهرام چوبین گردیه و کشته شدن بدست او

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

ملیت : چینی

توضیحات شخصیت :

تُبُرگ، در شاهنامه نام پهلوانی چینی است که به فرمان خاقان راه بر گردیه بست تا او را به چین بازگرداند و او را وادار سازد که پس از بازگشت به همسری خاقان درآید. گردیه جامهٔ رزم پوشید، با تبرگ به نبرد پرداخت و با نیزه کمرگاه پهلوان چینی را بردرید.

لیست اشعار :

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۴۲

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۴۸

قبلی «
بعدی »