بایگانی برچسب ها: خلاصه شاهنامه به زبان ساده

بخش پادشاهی همای چهرزاد – شاهنامه فردوسی

همای بر جای پدر بهمن اسفندیار بر تخت می نشیندو روش دیگری را بر می گزیند در ابتدا به سپاهیان بار و پاداش می دهد و از نظر دادگر و عدالت از پدر خود پیشی می گیرد. همای ازبهمن باردار است و می داند بنا بر وصیت بهمن فرزند او باید پادشاه باشد. لذا هنگامی […]

بخش پادشاهی بهمن اسفندیار – شاهنامه فردوسی

بهمن بر تخت پادشاهی می نشیند. بزرگان و اندیشمندان را جمع کرده، خبر از تصمیم خود برای انتقام خون اسفندیار و دو برادرش آذرنوش و مهرنوش از خاندان زال می دهد. بهمن نمونه هایی از گذشتگان همچون فریدون برای خون خواهی جم، منوچهر از بهر خون خواهی ایرج، از گشتاسپ در جهت انتقام خون لهراسب […]

بخش داستان رستم و شغاد – شاهنامه فردوسی

زال را در قصر خود کنیزکی بود که برای زال پسری بدنیا می آورد. پسری بسیار زیبا و در چهره همچون سام سوار. زال او را شغاد نام می نهد. ستاره شناسان به زال از آینده تیره او خبر داده و می گویند چون او به بزرگی رسد خاندان زال را بر باد خواهد داد. […]

بخش داستان رستم و اسفندیار – شاهنامه فردوسی

اسفندیار خواهران خود را از دست ارجاسب تورانی رهانیده و انتقام سختی از آنها گرفته است. حالا نوبت گشتاسب است که به وعده خود عمل کرده پادشاهی را به اسفندیار بسپارد. اما گشتاسب مانند دفعات قبل از این کار طفره می رود. به بهانه بازگشت اسفندیار جشن بزرگی برپا می شود.رپس از جشن اسفندیار شب […]

بخش داستان هفتخوان اسفندیار – شاهنامه فردوسی

اسفندیار پس از شکست سپاه ارجاسب تورانی گرکسار را که سرکرده سپاهیان توران بود را به اسارت می گیرد.اسفندیار گرکسار اسیر را همراه خود برداشته به طرف دژ رویین محل ارجاسپ می رود. نقطه ضعف گرکسار این است که در صورت نوشیدن سه وعده شراب از خود بیخود شده و هرچه اسرار دارد بر ملا […]

بخش پادشاهی گشتاسپ – شاهنامه فردوسی

گشتاسپ بر تخت شاهی می نشیند پس از گذشت چند سال فرد روحانیی، خجسته پی و خردمند به نام زردهشت به بارگاه گشتاسپ آمده و دین بهی (زرتشت) را به او  ارائه می نماید. گشتاسپ درمان درد زریر برادر خود را بعنوان معجزه طلب می کند. زردهشت زریر را درمان کرده همه به او ایمان […]

بخش پادشاهی لهراسپ – شاهنامه فردوسی

لهراسب چون بر تخت پادشاهی می نشیند جهان را به داد و عدل نوید میدهد و منشور و دستور کیخسرو را راهنمایی خود قرار می دهد و در شهر بلخ شهری بزرگ و آتشکده ای به نام برزین بنا میکند. لهراسب را دو فرزند بود که فرزند بزرگ گستاسپ فرزند کوچکتر زریرکه هر دو دلاور […]

بخش جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب – شاهنامه فردوسی (اندر ستایش سلطان محمود)

پس از مرگ پیران، کیخسرو سپاهی عظیم همراه با پهلوانان و بزرگان آماده کرده به جنگ افراسیاب می رود افراسیاب نیز از مرگ پیران آگاه شده به هم آوردی با کیخسرو بر می خیزد. دو لشگر رودروی هم قرار می گیرند. افراسیاب نامه ای پر از لابه و پوزش برای او فرستاده و از کیخسرو […]

بخش داستان دوازده رخ – شاهنامه فردوسی

کیخسرو همچنان در آتش انتقام از افراسیاب می سوزد. دگر باره لشگری عظیم آماده کرده با فرماندهی گودرز به نبرد با افراسیاب می فرستد. گودرز هنگامی که به منطقه ی زیبد می رسد. توسط گیو برای پیران پیغام فرستاده از او می خواهد تسلیم شده و در ایران جایگاه خوبی برای او آماده کرده اند. […]

بخش داستان بیژن و منیژه – شاهنامه فردوسی

کیخسرو مهمانی بزرگ ترتیب داده و تمامی پهلوانان و بخردان و موبدان در آن حاضر بودند. جمعی از کشاورزان منطقه آرامانیان به تظلم خواهی نزد شاه می آیند . نزد شاه عنوان می کنند که گرازان پیل دندان در آن منطقه تمامی کشتزارها و باغ های آنها را ویران می کنند.کیخسرو پاداش فراوان آماده کرده […]

بخش داستان اکوان دیو – شاهنامه فردوسی

روزی کیخسرو در فصل بهار با دیگر پهلوانان ایران زمین در مجلس جشنی نشسته بودند که چوپانی نزد شاه آمده می گوید که اسبی به رنگ خورشید به میان گله او می آید. اسبی که گویا دست و پای او گرز است و خطی سیاه از یال تا پشت او کشیده شده کیخسرو در می […]

بخش داستان خاقان چین – شاهنامه فردوسی

کاموس کشانی بزرگ پهلوان لشگر خاقان چین توسط رستم کشته شده و این درحالی است که آنان از نام و نژاد رستم مطلع نیستند. خاقان و سپاهیان او همه بدنبال شناسایی رستم هستند. پهلوانی به نام چنگش پا پیش گذاشته برای انتقام خون کاموس داوطلب شده، به نبرد با رستم بر می خیزد و در […]

بخش داستان کاموس کشانی – شاهنامه فردوسی

سپاهیان شکست خورده و سرافکنده از مرگ فرود برادر کیخسرو به ایران باز میگردند کیخسرو بر آنان خشم گرفته و طوس فرمانده لشکر را به زندان می اندازد. طوس با وساطت رستم و بخشش کیخسرو از زندان آزاد می شود. دگر بار لشگر ایران زمین را برای جنگ با افراسیاب فرماندهی می کند. سپاه ایران […]

بخش گفتار اندر داستان فرود سیاوش – شاهنامه فردوسی

کیخسرو لشگر بسیار بزرگی ترتیب می دهد و طوس را بعنوان فرمانده لشگر انتخای می کند درهنگام عزیمت کیخسرو از طوس میخواهد که از راه بیابان رفته و از منطقه کوهستان که جایگاه برادر او فرود که فرزند جریره دختر پیران است، نرود. طوس در راه با وجود هشدار کیخسرو از کوهستان رفته و با […]

بخش پادشاهی کیخسرو – شاهنامه فردوسی

کی کاووس کی خسرو را به تخت می نشاند. کی کاووس از کیخسرو پیمان می گیرد که انتقام سیاووش را از افراسیاب بگیرد کیخسرو سپاه عظیمی آماده کرده به فرماندهی طوس به جنگ افراسیاب می فرستد. کیخسرو همه اندیشمندان را جمع کرده دو هفته ارتباط عمومی با مردم را قطع می کند. از اندیشمندان می […]

بخش داستان سیاوش – شاهنامه فردوسی

روزی طوس همراه با گیو و گودرز و جندین پهلوان جهت شکار به نخچیرگاه میروند و شکار بسیار می رنند. آن نخچیرگاه نزدیک مرز توران بود و در آن جا کشتراز و چمنزار بزرگی دیدند به سمت آن رفتند. در آن کشتزار زن ماهرویی را دیدند و از دیدن آن شگفت آمدند از او پرسیدند […]

بخش سهراب – شاهنامه فردوسی

داستان سهراب از داستان های تراژیک شاهنامه است که از نظر ساختار با سایر داستانهای جاری شاهنامه تفاوت می کند. روزی رستم غمگین و ناراحت است هوای شکار کرده به مزر توران می رود. گله ای شکار از آهوان و پرندگان می بیند به شکار می ورد شکار بزرگی می زند آتشی بزرگ ساخت از […]

بخش رزم کاووس با شاه هاماوران – شاهنامه فردوسی

کاووس پس از تصرف مازندران، کشور گشایی خود را شروع می کند از ایران به توران و چین و به مکران زمین میرود تمامی کشورها سر به فرمانبرداری او آورده و باج وخراج درخواستی او را می دهند. جز شاه بربرستان که سر به شورش برداشته به جنگ با کاووس می شتابد. شاه بربرستان در […]

بخش پادشاهی کی‌کاووس – شاهنامه فردوسی

پادشاهی کی کاووس صدو پنجاه سال است. کی کاووس برعکس نصیحت پدر راه دیگر گونه در پیش میگیرد و پادشاهی خودرای، زیاده خواه می شود. روزی کاووس بزمی برپا کرده و می خوشگوار می نوشد. رامشگری دیو زاد، ساز در دست گرفته از شگفتی های دیار مازندران می گوید. کاووس شیفته آن دیار شده عزم […]

بخش کیقباد – شاهنامه فردوسی

لشگر ایران با پادشاهی کیفباد به نبرد افراسیاب می روند. در روز اول شماساس سپهسالار توران زمین به دست قارن کشته می شود. رستم نوجوان از دیدن این صحنه های به وجد آمده نزد زال می رود و از او نشان افراسباب را می پرسد تا در روز دوم نبرد او را بدست گرفته و […]

بخش پادشاهی گرشاسپ – شاهنامه فردوسی

مدت پادشاهی گرشاسب نه سال بود. گرشاسب پسر زوطهماسب بعد از مرگ او به پادشاهی رسیده منش و روش پدر خویش را ادامه می دهد. اما در توران زمین غوغایی بر پاست. در بازگشت افراسیاب به توران از طرف پشنگ کسی به استقبال او نرفته و مورد تمسخر واقع می شود، که نبرد او با […]

بخش پادشاهی زوطهماسپ – شاهنامه فردوسی

زوطهماسب با کمک زال و با قبول از طرف سایر بزر گان ایران زمین بر تخت می نشیند. در اولین گام دستور دوری از جنگ و خونریزی را می دهد. در ایران زمین خشکسالی حاکم می شود و هشت ماه دو سپاه ایران و توران بدون توان جنگیدن رودررو قرار میگیرند و در نهایت بر […]

بخش پادشاهی نوذر – شاهنامه فردوسی

مدت پادشاهی نوذر بسیار کوتاه و هفت سال بود. نوذر هرچند در اوایل زمامداری خود راه پدر ادامه میدهد. اما به سرعت به پادشاهی خودسر و خوشگذران تبدیل می شود و این باعث یک شورش داخلی می شود. نوذر طی نامه ای از سام کمک خواسته سام وساطت می کند و با وساطت او در […]

بخش منوچهر – شاهنامه فردوسی

مدت پادشاهی منوچهر صد و بیست سال طول می کشد.  پس از یک هفته عزاداری برای فریدون منوچهر در روز هشتم تاج بر سر می نهد و منشور پ مدت پادشاهی منوچهر صد و بیست سال طول می کشد. پس از یک هفته عزاداری برای فریدون، منوچهر در روز هشتم تاج بر سر می نهد […]

بخش فریدون – شاهنامه فردوسی

پادشاهی فریدون پانصد سال به طول انجامید. فریدون به رسم کیانی در روز بر تخت نشستن مردم را به عدالت و دین پروری نوید می دهد و مادر او فرانک نیز با شنیدن خبر پادشاه شدن فرزندش دو هفته بخشش کرده و جشن بزرگی بر پا می کند. فریدون صاحب سه فرزند پسر میگردد دو […]

بخش ضحاک – شاهنامه فردوسی

پادشاهی ضحاک هزار سال به طول می انجامد. مشخصه های اصلی این دوران گریزان و نهان شدن فرزانگان و قدرت گرفتن دیوان، خوار شدن هنر و ارجمند شدن جادویی، تسلط و برتری بدی است. ضحاک دختران جمشید ( ارنواز و شهرناز) را با جادوگری طلسم کرده و به همسری می گیرد. و بدانها دروغ گویی […]

بخش جمشید – شاهنامه فردوسی

جمشید یکی از شگفت آورترین شخصیت های اسطوره ای شاهنامه است. از اسطوره های مشترک ایران و هند می باشد و همین گویای قدمت و سابقه تاریخی آن است. در شاهنامه مدت پادشاهی جمشید هفتصد سال ذکر شده درحالی که در کتاب های پهلوی و اوستا این مدت هزار سال می باشد. بخش اول از […]

بخش طهمورث – شاهنامه فردوسی

قسمت چهارم داستان طهورث است که او را به نام طهمورث دیو بند می شناسیم. مدت پادشاهی او سی سال است. بخش اول همچون هوشنگ طهمورث نیز در هنگام بر تخت نشستن بزرگان را فرا خوانده و مردمان به دادگری نوید میدهد. و به همگان وعده می دهد که جهان را از وجود دیوان پاک […]

بخش هوشنگ – شاهنامه فردوسی

در کتابهای پهلوی و اوستا هوشنگ اول پادشاه پیشدادیان می باشد. این قسمت شامل سه بخش است. بخش اول به تخت نشستن هوشنگ می پردازد. مدت پادشاهی هوشنگ چهل است و در شروع پادشاهی طی خطابه ای تمامی مردمان را به داد و دهش نوید می دهد. در دوره هوشنگ ما به آتش دست پیدا […]

بخش کیومرث – شاهنامه فردوسی

قسمت دوم پادشاهی کیومرث است که در شاهنامه اول پادشاه و در کتابهای پهلوی و اوستا اول انسان می باشد. این قسمت شامل سه بخش است. بخش اول به پادشاهی کیومرث می پردازد. همانطور که در متن شاهنامه آمده این دوران مربوط به گذشته بسیار دور می باشد زمانی که کسی از آن دوران خاطره […]
عنوان ۲ از ۳«۱۲۳ »