بخش داستان کاموس کشانی – شاهنامه فردوسی

سپاهیان شکست خورده و سرافکنده از مرگ فرود برادر کیخسرو به ایران باز میگردند کیخسرو بر آنان خشم گرفته و طوس فرمانده لشکر را به زندان می اندازد. طوس با وساطت رستم و بخشش کیخسرو از زندان آزاد می شود. دگر بار لشگر ایران زمین را برای جنگ با افراسیاب فرماندهی می کند. سپاه ایران دیگر بار با سپاه توران به فرماندهی پیران ویسه رودر رو می شوند.

از آن طرف افراسیاب نیز سپاهی گران را به پشتیبانی پیران می فرسد. از طرف سپاه توران ارژنگ به میدان آمده و ازطرف ایران طوس گام پیش می گذارد. در یک نبرد کوتاه طوس ارژنگ را می کشد. دگر بار این هومان برادر پیران ویسه است که به میدان جنگ به هماوردی طوس بر می خیزد نبرد سنگینی در گرفته و تا هنگام شب به درازا می کشد.

صبح هنگام دو لشگر به مقابله هم بر می خیزند. سپاهان توران بسیار بیشتر از سپاه ایران بود بر همین سبب طوس لشگر را به کوه پایه کوه هماون می آورد نبرد سختی در می گیرد. تورانیان توسط ترکی به نام بازور به طلسم و جادو متوسل شده، سرما و برف سنگین به طرف سپاه ایران می فرستند. به حدی که دیگر ایرانیان را توان جنگیدن نبود. رهام از سپاه ایران به بالای کوه رفته وبازور را می کشد

اما از سپاه ایران بسیار کشته شده بودند و سپاه توران غالب بود ایرانیان به کوه هماون پناه می برند سپاه توران کوه را محاصره می کند خبر به کیخسرو رسیده رستم را فراخوانده برای یاری نزد ایرانیان می فرستد. از طرف دیگر افراسیاب نیز خاقان چین را همراه با کاموس کشانی به یاری پیران می فرستد. فریبرز نیز به سپاه ایران می پیوندد.

رستم به سپاه ایران می رسد روز نبرد بزرگ فرا می رسد. پیران سرخوش و شادمان از پیروزی ها خبر از پیوستن رستم به سپاه ایران ندارد. اشکبوس کشانی وارد میدان می شود در ابتدا رهام به نبرد برخواسته در یک جنگ کوتاه شکست خورده و می گریزد طوس به هماوردی برمی خیزد که رستم اورا باز می دارد. بعلت خستگی شدید رخش، رستم پیاده وارد نبرد می شود.

اشکبوس پیدا آمدن رستم را به تمسخر می گیرد و نام اورا می پرسد رستم نام خود را مرگ او می گوید. رستم در ابتدا اسب اشکبوس را می زند و سپس با یک تیر اشکبوس را می کشد. سپاه توران وحشت زده می شوند که این پهلوان کیست که چنین نیرومند است.

پیران وحشت زده از آمدن رستم می پرسد. دو لشگر دوباره صف آرایی می کنند از توران پهلوانی به نام الوان وارد میدان شده او نیز به دست رستم کشته می شود. و بلاخره بزرگ پهلوان سپاه خاقان چین کاموس وارد جنگ شده و پس از نبرد سختی به اسارت رستم آمده و کشته می شود.

نوشتار این بخش توسط جناب آقای علی دهگانپور به رشته تحریر در آمده است . 

اشعار این بخش :

 

دانلود متن شاهنامه بخش داستان کاموس کشانی : 

دانلود

دانلود تمامی فایل های صوتی این بخش در قالب یک فایل فشرده : 

دانلود

شاهنامه صوتی این بخش : 

قبلی «
بعدی »