بخش پادشاهی نوذر – شاهنامه فردوسی

مدت پادشاهی نوذر بسیار کوتاه و هفت سال بود. نوذر هرچند در اوایل زمامداری خود راه پدر ادامه میدهد. اما به سرعت به پادشاهی خودسر و خوشگذران تبدیل می شود و این باعث یک شورش داخلی می شود. نوذر طی نامه ای از سام کمک خواسته سام وساطت می کند و با وساطت او در کشور آرامش حاکم می شود. پادشاه توران پشنگ که اوضاع را آشفته دیده و منوچهر را رفته می بیند. تصمیم به حمله به ایران برای انتقام تورمی گیرد.

افراسیاب پسر پشنگ و جهان پهلوان توران زمین به خواست و فرمان پدر گردن نهاد و با لشگری عظیم راهی ایران زمین می شود هرچند اغریرث پسر بزرگ پشنگ و مشاور او با این کار مخالف است، اما با تحریک پشنگ افراسیاب راهی ایران می شود. همزمان جهان پهلوان ایران زمین سام نیز در گذشته است و زال در گیر خاکسپاری اوست. این بهترین موقعیت برای افراسیاب است. افراسیاب لشگر خود را به دو بخش می کند. بخش اول را راهی سیستان ساخته تا جایگاه سام را بگیرند و بخش دوم را راهی قلب ایران می کند. نوذر از لشگر کشی اومطلع شده همراه با سپهسالار خود قارن به رویارویی با افراسیاب می شتابد.

طی سه جنگ متمادی سپاه ایران شکست میخورد. قارن برای حفظ منطقه پارس به عقب می نشیند و نوذر با همراهان خود در دست افراسیاب اسیر می شود. از دیگر سوی سپاه فرستاده به سیستان از زال شکست سختی خورده و بارمان و خزروان دو سردار بزرگ تورانی به دست ایرانیان کشته می شوند. افراسیاب با شنیدن این خبر به انتقام سرداران خود نوذر پادشاه ایران زمین را گردن می زند. با میانجیگری اغریرث افراسیاب از خون همراهان نوذر گذشته آنها را در ساری به زندان می افکند.

خبر کشته شدن نوذر به زال می رسد لشگری بزرگ آماده می سازد. ترس از کشته شدن اسیران در هنگام حمله آنها را وامی دارد که با اغریرث برادر افراسیاب مصالحه کنند و با کمک او اسیران آزاد می شوند. خبر به گوش افراسباب رسیده و در یک جدال لفظی با شمشیر برادر خود اغریرث را به قتل می رساند.سپاه ایران به فرماندهی زال به منطقه ری می رسد. اما ایران همچنان پادشاهی ندارد. زال با هم فکری اندیشمندان وبزرگان از نسل فریدون زوطهماسب  هشتاد ساله را برای پادشاهی ایران انتخاب می کنند.

نوشتار این بخش توسط جناب آقای علی دهگانپور به رشته تحریر در آمده است . 

اشعار این بخش :

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی نوذر : 

دانلود

دانلود تمامی فایل های صوتی این بخش در قالب یک فایل فشرده : 

دانلود

شاهنامه صوتی این بخش : 

قبلی «
بعدی »