بایگانی برچسب ها: خلاصه شاهنامه به زبان ساده

بخش آغاز کتاب – شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسی، دارای ۶۱ قسمت است که با قسمت آغاز کتاب شروع می شود. این قسمت شامل ۱۲ بخش می باشد. در واقع آغاز کتاب برای شاهنامه، همچون مقدمه ای است، که از ستایش یزدان شروع می شود. در این مقدمه حکیم طوس به بیان باورها و اعتقادات زمان خود در ارتباط با پیدایش هستی […]
عنوان ۳ از ۳«۱۲۳