بخش داستان رستم و شغاد – شاهنامه فردوسی

زال را در قصر خود کنیزکی بود که برای زال پسری بدنیا می آورد. پسری بسیار زیبا و در چهره همچون سام سوار. زال او را شغاد نام می نهد. ستاره شناسان به زال از آینده تیره او خبر داده و می گویند چون او به بزرگی رسد خاندان زال را بر باد خواهد داد. زال از این اقبال به خداوند پناه برده او را به کابل می فرستد.

شغاد سواری دلاور و با گرز و کمند می شود. شاه کابل دختر خود را به او میدهد. شاه کابل انتظار داشت که رستم از این پس خراج سالانه از آنها نستاند. اما رستم بر رسم سالیان از آنها خراج می ستاند. شغاد خشمگین شده و کینه رستم بدل میگیرد. طرح نقشه ای شوم با شاه کابل می ریزند. نقشه بدین صورت است. شاه کابل در مهمانی خود درپیش مهمانان شغاد را خوار و ذلیل می سازد.

شغاد به نزد رستم رفته از دست شاه کابل نزد او شکایت می برد. همزمان شاه کابل در نخچیرگاه گودالهای بسیار کنده در داخل هر گودال نیزه و شمشیر بی شمار قرار دهد و هنگامی که رستم به دادخواهی آمده پوزش طلبیده و رستم را به نخچیرگاه می برد. داستان بر همین روند پش رفته شاه کابل در مهمانی به نکوهش و تحقیر شغاد می پردازد.

شغاد با چشم گریان به نزد رستم آمده داستان بر او بازگو می کند. رستم خشمگین شده همراه با زواره و دیگر سپاهیان راهی کابل می شود. شاه کابل به پیشواز آمده، از اسب خود پیاده شده و از رستم پوزش می طلبد. رستم او را می بخشد و او رستم را به نخچیرگاه دعوت می کند. رستم می پذیرد و همراه با سپاه خود به نخچیرگاه می روند. رخش احساس خطر کرده و از بوی خاک وجود گودالها را حس می کند.

رستم با نهیبی رخش را پیش رانده ناگهان در داخل گودالی فرو می افتد. تمامی همراهان رستم از جمله زواره نیز چنین می شوند. شغاد و شاه کابل بر سر گودال آمده و رستم را تحقیر می کنند. رستم درخواست میکند که تیر و کمان او را بدو دهند تا زمانی که زنده است در مقابل حیوانات وحشی از خود دفاع کند. کمان و تیر را به او میدهند.

شغاد در پشت درختی پناه میگیرد. رستم در جا با یک تیر شغاد را با درخت با هم می دوزد و جان به جان آفرین تسلیم می نماید. خبر به زابل می رسد فرامرز و لشگریان به کابل آمده تمامی کابل را با خاک یکسان کرده شاه کابل را هم می کشند. سپس رستم و رخش را با تربیبات خاصی به زابل برده و مراسم سوگواری بر پا می کنند. از آن سو گشتاسب مرده و پادشاهی خود را به بهمن می سپارد.

نوشتار این بخش توسط جناب آقای علی دهگانپور به رشته تحریر در آمده است . 

اشعار این بخش :

دانلود متن شاهنامه بخش داستان رستم و شغاد : 

دانلود

دانلود تمامی فایل های صوتی این بخش در قالب یک فایل فشرده : 

دانلود

شاهنامه صوتی این بخش : 

قبلی «
بعدی »