بخش هوشنگ – شاهنامه فردوسی

در کتابهای پهلوی و اوستا هوشنگ اول پادشاه پیشدادیان می باشد. این قسمت شامل سه بخش است. بخش اول به تخت نشستن هوشنگ می پردازد. مدت پادشاهی هوشنگ چهل است و در شروع پادشاهی طی خطابه ای تمامی مردمان را به داد و دهش نوید می دهد. در دوره هوشنگ ما به آتش دست پیدا می کنیم و موفق به استخراج آهن از دل سنگ می شویم.

بخش دوم با تفضیل بیشتری نحوه دست یافتن هوشنگ به آتش را شرح می دهند و به چگونگی کشف آهن می پردازد. داستان پیدایش آتش توسط هوشنگ دست مایه ی داستانها و فیلم های متعددی است که به موضوع پیدایش آتش پرداخته اند. در این بخش است که ما با بنیاد نهادن جشن سده توسط هوشنگ آشنا می شویم که این جشن به میمنت در اختیار گرفتن آتش برپا شده است.

نکته قابل توجه در این بخش خط بطلان کشیدن به این باور غلط است که زرتشتیان آتش را بعنوان خدا ستایش می کنند. در واقع زرتشتیان آتش را همچون فروغ و هدیه ایزدی دانسته آنرا بعنوان قبله ی خود در نظر گرفته و می پرستند و در اینجا پرستش به معنای مراقبت کردن و محافظت کردن است. همانطور که ما مسلمان به طرف کعبه نماز می گذاریم و از آن به شدت و با دقت و وسواس کامل مراقبت و محافظت می کنیم.

بخش سوم با جزئیات کامل به تلاش ها و خدمات هوشنگ می پردازد در این دوران است که انسانها موفق به ساختن ابزارهای آهنی همچون تیشه و اره  می شوند و با کنترل آبها و زدن نهرها امکان کشاورزی و کشت محصول دارند. در این دوره  انسانها حیواناتی همچون گاو و گوسفند را اهلی کرده و در اختیار می گیرند و از دیگر حیوانات همچون روباه و سمور برای خود پوشش درست می کنند.

نوشتار این بخش توسط جناب آقای علی دهگانپور به رشته تحریر در آمده است . 

اشعار این بخش :

دانلود متن شاهنامه بخش هوشنگ : 

دانلود

دانلود تمامی فایل های صوتی این بخش در قالب یک فایل فشرده : 

دانلود

شاهنامه صوتی این بخش : 

 

قبلی «
بعدی »