صفحات کتاب – معنی واژگان و عبارت های مهم شاهنامه

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش آغاز کتاب

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش کیومرث

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش هوشنگ

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش طهمورث

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش جمشید

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش ضحاک

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش فریدون

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش منوچهر

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش پادشاهی نوذر

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش پادشاهی زوطهماسپ

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش پادشاهی گرشاسپ

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش کیقباد

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش پادشاهی کی کاووس و رفتن او به مازندران

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش رزم کاووس با شاه هاماوران

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش سهراب

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش داستان سیاوش

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش کیخسرو

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش گفتار اندر داستان فرود سیاوش

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش داستان کاموس کشانی

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش داستان خاقان چین

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش داستان اکوان دیو

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش داستان بیژن و منیژه

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش داستان دوازده رخ

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش پادشاهی لهراسپ

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش پادشاهی گشتاسپ (صد و بیست سال بود)

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش داستان هفتخوان اسفندیار

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش داستان رستم و اسفندیار

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش داستان رستم و شغاد

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش پادشاهی بهمن اسفندیار (صد و دوازده سال بود)

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش پادشاهی همای چهرزاد (سی و دو سال بود)

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش پادشاهی داراب (دوازده سال بود)

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش پادشاهی دارای داراب (چهارده سال بود)

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش پادشاهی اسکندر

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش پادشاهی اشکانیان

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش پادشاهی اردشیر

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش پادشاهی شاپور پسر اردشیر (سی و یک سال بود)

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش پادشاهی اورمزد

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش پادشاهی بهرام اورمزد

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش پادشاهی بهرام بهرام (نوزده سال بود)

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش پادشاهی بهرام بهرامیان

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش پادشاهی نرسی بهرام

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش پادشاهی اورمزد نرسی

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش پادشاهی شاپور ذوالاکتاف

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش پادشاهی اردشیر نکوکار

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش پادشاهی شاپور سوم

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش پادشاهی بهرام شاپور

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش پادشاهی یزدگرد بزه‌گر

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش پادشاهی بهرام گور

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش پادشاهی یزدگرد (هجده سال بود)

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش پادشاهی قباد (چهل و سه سال بود)

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش پادشاهی کسری نوشین روان (چهل و هشت سال بود)

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش پادشاهی هرمزد

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش پادشاهی خسرو پرویز

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش پادشاهی شیرویه

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش پادشاهی اردشیر شیروی

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش پادشاهی فرایین

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش پادشاهی پوران دخت

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش پادشاهی آزرم دخت

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش پادشاهی فرخ زاد

واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش پادشاهی یزدگرد