بایگانی برچسب ها: تبار شناسی شخصیت های شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – قارن

سپهدار چون قارن کاوگان – سپهکش چو شیروی و چون آوگان نام : قارن نام های دیگر : قارن معرب کارن است محل تولد قارن : شهر ری دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای، پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان، کیانیان تبار : تبار پدری به کاوه آهنگر می رسد لقب های قارن : رزم […]

شخصیت های شاهنامه – فریدون

کجا نام او آفریدون بود – زمین را سپهری همایون بود نام : فریدون نام های دیگر فریدون : آفریدون،فریتون نام فریدون به اوستایی : ثْرَئیتَونَ Θraētaona محل تولد فریدون : تمیشه محل مرگ فریدون : شهر باستان کوس در طبرستان دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار : […]

شخصیت های شاهنامه – فریبرز

بدو گفت کاو را فریبرز خوان – که فرزند شاهست و تاج گوان نام : فریبرز نام های دیگر فریبرز : طبری و بلعمی نام او را به گونهٔ برزافره نوشته‌اند . نویسندهٔ گمنام مجمل‌التواریخ نام او را برزافری نوشته است و گفته است که فردوسی نام او را به فریبرز دگرگون کرده تا در بحر متقارب […]

شخصیت های شاهنامه – فرود

ورا نام کردند فرخ فرود – به تیره شب آمد چو پیران شنو نام : فرود نام کامل : فرود سیاوش محل مرگ فرود : دژ کلات چرم بدست طوس و سپاه ایران زمین دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به کیقباد می رسد ملیت : ایرانی […]

شخصیت های شاهنامه – فرنگیس

فرنگیس مهتر ز خوبان اوی – نبینی به گیتی چنان موی و روی نام : فرنگیس نام های دیگر : فری گیس دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به پشنگ و زادشم می رسد لقب های فرنگیس : شاهزاده توران زمین ملیت : تورانی وابستگان : […]

شخصیت های شاهنامه – فرشیدورد

برادرش را خواند فرشیدورد – سپاهی برون کرد مردان مرد نام : فرشیدورد محل تولد فرشیدورد : بلخ محل مرگ فرشیدورد : نبرد با ارجاسپ تورانی دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به لهراسپ می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر فرشیدورد : گشتاسپ برادران فرشیدورد […]

شخصیت های شاهنامه – فرآیین

گوا کرد زرمهر و خرداد را – فرایین و بندوی و بهزاد را نام : فرآیین نام کامل : فرایین گراز محل مرگ فرایین : نبرد با شهران گراز و کشته شدن بدست او دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : فرآیین از شخصیت‌های شاهنامه مربوط […]

شخصیت های شاهنامه – فرانک

فرانک بدش نام و فرخنده بود – به مهر فریدون دل آگنده بود نام : فرانک محل تولد فرانک : شیلا در کره جنوبی دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان، تبار : تبار پدری به شاهزاده کره ای می رسد ملیت : دودمان شیلا وابستگان : همسرفرانک : […]

شخصیت های شاهنامه – فرامرز

فرامرز رستم که بد پیش رو – نگهبان هر مرز و سالار نو نام : فرامرز محل تولد فرامرز : زابل محل مرگ فرامرز : زابل در نبرد با بهمن پسر اسفندیار دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به زال و سام می رسد ملیت : ایرانی […]

شخصیت های شاهنامه – عمر بن خطاب

عمر سعد وقاس را با سپاه – فرستاد تا جنگ جوید ز شاه نام : عمر بن خطاب توضیحات شخصیت : در شاهنامه به شخصیت عمر پرداخته نشده اولین بار در آغاز کتاب بخش ۷ هنگام ستایش خلفای راشدین نام از عمر بده می شود و بار دیگر در انتهای کتاب در حمله اعراب از او بعنوان فرمانده و رهبر اعراب […]

شخصیت های شاهنامه – علی دیلم

زین نامور نامداران شهر – علی دیلمی بود کوراست بهر نام : علی دیلم ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : علی دیلم در شاهنامه نام یکی از کاتبان شهر توس است که از متن شاهنامه رونوشت بر می‌داشت. او به همراه بودلف که راوی شاهنامه بود، ظاهراً از این کار خود مزدی هم دریافت می‌کرده‌اند. لیست اشعار : […]

شخصیت های شاهنامه – طوس

و دیگر دلاور سپهدار طوس – که در جنگ بر شیر دارد فسوس نام : طوس یا توس دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان، کیانیان تبار : تبار پدری به منوچهر لقب طوس : زرینه کفش ویژگی‌های طوس : خیره سری حمل کننده درفش کاویانی فرمانده سپاه ایران زمین […]

شخصیت های شاهنامه – ضحاک

جهانجوی را نام ضحاک بود – دلیر و سبکسار و ناپاک بود نام : ضحاک نام های دیگر ضحاک : آژدی دهاک، دهاک، بیورسپ محل تولد ضحاک : بابل محل مرگ ضحاک : نا معلوم به بند کشیده بدست فریدون در کوه البرز دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار […]

شخصیت های شاهنامه – شیرین

چو خورشید شیرین به پیش اندرون – خرامان به بالای سیمین ستون نام : شیرین نام دیگر شیرین : سیرا(sira) محل تولد شیرین : ارمنستان محل مرگ شیرین : کاخ شیرین در قصر شیرین بر اثر خودکشی دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان وابستگان : همسر شیرین : خسروپرویز فرزندان شیرین […]

شخصیت های شاهنامه – شیروی

سپهدار چون قارن کاوگان – سپهکش چو شیروی و چون آوگان نام : شیروی دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : زمانیکه منوچهر متولد شد و بال و پر گرفت، فریدون در جشنی تاج و تخت ایران را در حضور برزگان کشور به او سپرد. همراه […]

شخصیت های شاهنامه – شیرزیل

چو بادان پیروز و چون شیرزیل – که با داد بودندو با زور پیل نام : شیرزیل دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : شیرزیل، در شاهنامه نام یکی از سرداران ایرانی است که برای یاری رساندن به خسروپرویز به آذرآبادگان رفت. خسروپرویز در […]

شخصیت های شاهنامه – شیدوش

به یک دست شیدوش جنگی به پای – چو شیروی شیراوژن رهنمای نام : شیدوش دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای ، پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان ، کیانیان تبار : تبار پدری به کشواد و قارن می رسد ملیت : ایرانی نشان پرچم ( درفش ) : ببر پیکر وابستگان : پدر شیدوش […]

شخصیت های شاهنامه – شیده

پشنگست نامش پدر شیده خواند – که شیده بخورشید تابنده ماند نام : شیده محل مرگ شیده : نبرد بزرگ کیخسرو بدست خود کیخسرو دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به زادشم می رسد ملیت : تورانی وابستگان : پدر شیده : افراسیاب برادران و خواهران شیده : فرنگیس، […]

شخصیت های شاهنامه – شهرناز

ز پوشیده‌رویان یکی شهرناز – دگر پاکدامن به نام ارنواز نام : شهرناز نام های دیگر شهرناز : شهرنواز یا شه نواز دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار : تبار پدری به طهمورث می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر شهرناز : جمشید همسران شهرناز : ضحاک و […]

شخصیت های شاهنامه – شهران گراز

کجا نام او بود شهران گراز – گوی پیرسر مهتری دیریاز نام : شهران گراز دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : پادشاهی فرایین پنجاه روز بود .گراز به ایران تاخت و به قصر آمد و بر تخت پادشاهی نشست . پسر بزرگترش به او گفت :ما […]

شخصیت های شاهنامه – شهراسب

خنیده به هر جای شهرسپ نام – نزد جز به نیکی به هر جای گام نام : شهراسپ نام های دیگر شهراسپ : شهرسب یا شهرسپ دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : شهراسب که آن را شهرَسب یا شهرسپ نیز نوشته‌اند از شخصیت‌های اساطیری […]

شخصیت های شاهنامه – شنگل

چو سگسار غرچه چو شنگل ز هند – هوا پردرفش و زمین پر پرند نام : شنگل دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به شاهان هند می رسد ملیت : هندی توضیحات شخصیت : شنگل پهلوانی است که در همراه کاموس کشانی به درخواست اسفندیار به یاری […]

شخصیت های شاهنامه – شماساس

شماساس و دیگر خزروان گرد –  لشکر سواران بدیشان سپرد نام : شماساس محل مرگ شماساس : نبرد اول کیقباد و افراسیاب بدست قارن کشته می شود دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای ، پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان ، کیانیان ملیت : تورانی نشان پرچم (درفش) : سیاه توضیحات شخصیت : […]

شخصیت های شاهنامه – شغاد

بجز کام و آرام و خوبی مباد – ورا نام کرد آن سپهبد شغاد نام : شغاد محل تولد شغاد : زابل محل مرگ شغاد : کابل بدست رستم دستان دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به سام می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر شغاد […]

شخصیت های شاهنامه – شاپور پهلوان

روان شد ز درگاه شاپور گرد – فرستادهٔ سلم را پیش برد نام : شاپور محل مرگ شاپور : در نبرد نوذر با افراسیاب بدست افراسباب کشته شد دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار : تبار پدری به کاوه آهنگر می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر […]

شخصیت های شاهنامه – سیندخت

دو خورشید بود اندر ایوان او – چو سیندخت و رودابهٔ ماه روی نام : سیندخت محل تولد سیندخت : کابل دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار : تبار پدری به ضحاک می رسد ملیت : توران از نژاد تازیان وابستگان : همسر سیندخت : مهراب کابلی فرزند سیندخت : […]

شخصیت های شاهنامه – سیامک

سیامک بدش نام و فرخنده بود – کیومرث را دل بدو زنده بود نام : سیامک محل مرگ سیامک : در نبرد با خزروان ( خروزان )  دیو دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان ملیت : ایرانی وابستگان : پدر سیامک : کیومرث فرزند سیامک : هوشنگ توضیحات شخصیت […]

شخصیت های شاهنامه – سیاوش

جهاندار نامش سیاوخش کرد – برو چرخ گردنده را بخش کرد نام : سیاوش نام های دیگر سیاوش : سیاووش سیاوخش نام سیاوش در اوستا و پهلوی : صورتِ اوستایی این نام، سیاوَرشَن به معنی دارندهٔ اسبِ نرِ سیاه و صورتِ پهلوی آن هم سیاوخش است. در شاهنامه نیز اسبِ سیاوش با صفتِ شبرنگ و […]

شخصیت های شاهنامه – سیاووش

جهاندار نامش سیاوخش کرد – برو چرخ گردنده را بخش کرد نام : سیاوش نام های دیگر سیاوش : سیاووش سیاوخش نام سیاوش در اوستا و پهلوی : صورتِ اوستایی این نام، سیاوَرشَن به معنی دارندهٔ اسبِ نرِ سیاه و صورتِ پهلوی آن هم سیاوخش است. در شاهنامه نیز اسبِ سیاوش با صفتِ شبرنگ و […]

شخصیت های شاهنامه – سیمرغ

بجایی که سیمرغ را خانه بود – بدان خانه این خرد بیگانه بود نام : سیمرغ نام های دیگر : عنقا، ققنوس دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای، پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان، کیانیان ریشه نام سیمرغ : نام سیمرغ از دو کلمه‌ی marɘγo.saena تشکیل شده که بخش اول ( marɘγo ) به مرغ و […]
عنوان ۸ از ۱۲« اولین...«۶۷۸۹۱۰ » ...آخر »