بایگانی برچسب ها: تبار شناسی شخصیت های شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – گودرز

چو طوس و چو گودرز کشواد و گیو – چو خراد و گرگین و رهام نیو نام : گودرز نام کامل گودرز : گودرز گشوادگان یا کشوادیان یا کشوادی دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به کشواد می رسد ملیت : ایرانی نشان پرچم ( درفش ) […]

شخصیت های شاهنامه – گلینوش

نشسته بدر بر گلینوش بود – که گفتی زمین زو پر از جوش بود نام : گلینوش نام کامل کلینوش : کلینوش فهمی معنای گلینوش : دارای عمر جاویدان محل تولد کلینوش : ارمنستان دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان توضیحات شخصیت : گَلینوش نام یک سردار ایرانی در دوران ساسانیان است که در نبرد […]

شخصیت های شاهنامه – گشتاسپ

یکی نام گشتاسپ و دیگر زریر – که زیر آوریدی سر نره شیر نام : گشتاسپ نام های دیگر گشتاسپ : کی گشتاسپ، ویشتاسپ، کی ویشتاسب معنای نام گشتاسپ : دارنده ی اسب آماده پایتخت گشتاسپ : بلخ محل مرگ : پارس دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار […]

شخصیت های شاهنامه – گستهم

چو گرگین و چون زنگهٔ شاوران – چو گستهم و خراد جنگ‌آوران نام : گستهم دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : ایرانی وابستگان : پدر گستهم : گژدهم خواهر گستهم : گردآفرید توضیحات شخصیت : گستهم پسر گژدهم، از او زمانی که سهراب به ایران لشکر کشیده یاد شده و فردوسی او […]

شخصیت های شاهنامه – گژدهم

به یک دست مهراب کابل خدای – دگر دست گژدهم جنگی به پای نام : گژدهم دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای،پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان،کیانیان ملیت : ایرانی وابستگان : فرزندان گژدهم : گستهم و گردآفرید توضیحات شخصیت : گَژدَهَماز پهلوانان ایرانی شاهنامه است. او در دوران پیری خود در زمان پادشاهی کیکاووس نگهبان دژ سپید در مرز ایران و توران بود. گردآفرید و گستهم فرزندان او هستند. […]

شخصیت های شاهنامه – گروی

نیوشنده بودند لب با گره – به پاسخ بیامد گروی زره نام : گروی نام کامل گروی : گروی زره محل مرگ گروی : در نبرد دوازده رخ در ابتدا توسط گیو اسیر شده سپس بدست کیخسرو کشته می شود دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به زادشم […]

شخصیت های شاهنامه – گرمایل

یکی نام ارمایل پاکدین – دگر نام گرمایل پیشبین نام : گرمایل دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار : تبار پدری به جمشید می رسد ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : گرمایل (کَرمایل)، در شاهنامه نام گران مایه‌ای پارسا می‌باشد که صفت پیش‌بین دارد. او به همراهی ارمایل پاکدین، برای […]

شخصیت های شاهنامه – گرگین

چو طوس و چو گودرز کشواد و گیو – چو خراد و گرگین و رهام نیو نام : گرگین منصب گرگین : شاه ری دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری گرگین می رسد به میلادیان ملیت : ایرانی وابستگان : پدر گرگین : میلاد توضیحات شخصیت : گُرْگین پهلوانی […]

شخصیت های شاهنامه – گرشاسپ

پسر بود زو را یکی خویش کام – پدر کرده بودیش گرشاسپ نام نام : گرشاسپ نام گرشاسپ به اوستایی : نام گرشاسپ از اوستایی کِرِساسپَ گرفته شده و به معنی «دارندهٔ اسب لاغر» است. محل تولد گرشاسپ : آمل دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار : تبار پدری […]

شخصیت های شاهنامه – گرسیوز

به بلخ اندرون بود چندان سپاه – سپهبد چو گرسیوز کینه‌خواه نام : گرسیوز نام دیگر گرسیوز : گرسیوز وگیرگان- گرسیوزد محل مرگ گرسیوز : نبرد آخر کیخسرو بدست کیخسرو دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به زادشم می رسد ملیت : تورانی وابستگان : پدر گرسیوز : […]

شخصیت های شاهنامه – گردآفرید

کجا نام او بود گردآفرید – زمانه ز مادر چنین ناورید نام : گردآفرید دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان لقب های گردآفرید : کمند افکن ملیت : ایرانی وابستگان : پدر گردآفرید : گژدهم برادران گردآفرید : گستهم توضیحات شخصیت : گَردآفرید یا گُردآفرین پهلوان زن ایرانی و دختر گژدهم است. در داستان رستم و سهراب گردآفرید با سهراب […]

شخصیت های شاهنامه – گرامی

گرامی بگیرد به دندان درفش – به دندان بدارد درفش بنفش نام : گرامی محل مرگ گرامی : جنگ اول با ارجاسپ تورانی دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : ایرانی وابستگان : پدر گرامی : جاماسپ وزیر گشتاسپ توضیحات شخصیت : گرامی پسر جاماسپ در داستان‌های ملی ایران و شاهنامه فرمانده بخشی از […]

شخصیت های شاهنامه – گرازه

گرازه همی شد بسان گراز – درفشی برافراخته هفت یاز نام : گرازه معنای نام گرازه : یعنی به نیرو و دلیری گراز دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ویژگی‌های گرازه : نگهبانی دقیق و هوشیار ، طلایه دارسپاه ایران ملیت : ایرانی نشان پرچم ( درفش ) : گراز […]

شخصیت های شاهنامه – کیوان

دبیران دانا به دیوان شدند – ز بهر درم پیش کیوان شدند نام : کیوان دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : نام یکی از بزرگان دربار بهرام گور پادشاه ساسانی است که در زمان تقسیم پاداش و درم کار این تقسیم بدست او انجام می شد. […]

شخصیت های شاهنامه – کیکاووس

چو کاووس بگرفت گاه پدر – مرا او را جهان بنده شد سر به سر نام : کیکاوس نام های دیگر کیکاوس : کیکاووس، کی کاووس، کیوس محل تولد کیکاوس : آمل دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به فریدون می رسد ویژگی‌های کیکاوس : نبرد با […]

شخصیت های شاهنامه – کیقباد

ز تخم فریدون یل کیقباد – که با فر و برزست و با رای و داد نام : کیقباد نام کیقباد در اوستا : کوی کوات محل تولد کیقباد : البرز کوه دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به فریدون می رسد ملیت : ایرانی […]

شخصیت های شاهنامه – کیخسرو

سرافراز کیخسروش نام کن – به غم خوردن او دل آرام کن نام : کیخسرو نام کیخسرو در اوستا : کوی خسرو محل تولد کیخسرو : توران زمین محل مرگ : نامعلوم باوربرناپدید شدن اوست دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به کیقباد می رسد لقب های […]

شخصیت های شاهنامه – کیانوش

یکی بود ازیشان کیانوش نام – دگر نام پرمایهٔ شادکام نام : کیانوش نام کیانوش به پهلوی : صورت پهلوی واژهٔ کیانوش به احتمال زیاد کَی اَنوش بوده که کَی به معنی پادشاه و اَنوش (مانند اَنوشگ در انوشیروان) به معنی بی‌مرگ، باقی یا خوش و خرم است. محل تولد کیانوش : تمیشه دوره شاهنامه […]

شخصیت های شاهنامه – الکوس

بپرسید کالکوس جنگی کجاست – که چندین همی رزم شیران بخواست نام : الکوس محل مرگ الکوس : نبرد هفتگردان بدست رستم دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : تورانی خلاصه شخصیت : الکوس در آغاز جهانگشایی کیکاووس در سپاه توران حضور دارد و افرسیاب برای شکست دادن رستم […]

شخصیت های شاهنامه – کهیلا

سپاهی بجنگ کهیلا سپرد – یکی تیزتر بود ایلای گرد نام : کهیلا محل مرگ کهیلا : جنگ بزرگ کیخسرو بدست منوچهر پهلوان ایرانی دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : تورانی توضیحات شخصیت : کَهیلا، در شاهنامه نام یک سردار و فرمانده تورانی است. او را نبیره افراسیاب و از نزدیکان ایلا  (که هر دو از فرماندهان […]

شخصیت های شاهنامه – کندرو

ورا کندرو خواندندی بنام – به کندی زدی پیش بیداد گام نام : کندرو دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان ملیت : هند و ایرانی توضیحات شخصیت : کندرو، شخصیتی هند و ایرانی است که در اوستا و کتب پهلوی جنبه‌ی فراطبیعی دارد و چنان اژی‌دهاک اژدهایی نام‌آور است، ولی […]

شخصیت های شاهنامه – کلباد

چو ارجسپ و گرسیوز و بارمان – چو کلباد جنگی هژبر دمان نام : کلباد یا گُلباد محل مرگ کلباد : نبرد دوازده رخ بدست فریبرز دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به ویسگان ملیت : تورانی وابستگان : پدر کلباد : ویسه برادران کلباد : قراخان ، […]

شخصیت های شاهنامه – کشواد

سه دیگر چو کشواد زرین کلاه – که آمد به آمل ببرد آن سپاه نام : کشواد نام کامل کشواد : کشواد زرین کلاه دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای،پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان،کیانیان تبار : تبار پدری به کاوه آهنگر می رسد ملیت : ایرانی نشان پرچم ( درفش ) : شیر پیکر […]

شخصیت های شاهنامه – کسری انوشیروان

چنین گفت موبد که بر تخت عاج – چو کسری کسی نیز ننهاد تاج نام : انوشیروان نام های دیگر انوشیروان : انوشه روان ، کسری ، خسرو انوشیروان یا خسرو یکم ریشه نام انوشیروان : خسرو در اوستا به صورت hu-sravah (هوُ-سْرَوَه؛ به معنای نیک سروده شده؛ نیکنام، مشهور)، در سانسکریت به صورت sushravas، […]

شخصیت های شاهنامه – کبوده

کبوده بدش نام و شایسته بود – بشایستگی نیز بایسته بود نام : کبوده پبشه کبوده : چوپان گله افراسیاب زمان مرگ کبوده : در نبردکاسه رود بدست بهرام دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : تورانی توضیحات شخصیت : کبوده در شاهنامه چوپان افراسیاب بود. چون ایرانیان به سرداری طوس از کاسه‌رود گذشتند و خبر رسیدن لشکریان […]

شخصیت های شاهنامه – کاووس

چو کاووس بگرفت گاه پدر – مرا او را جهان بنده شد سر به سر نام : کیکاوس نام های دیگر کیکاوس : کیکاووس، کی کاووس، کیوس محل تولد کیکاوس : آمل دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به فریدون می رسد ویژگی‌های کیکاوس : نبرد با […]

شخصیت های شاهنامه – کاوه

خروشید و زد دست بر سر ز شاه – که شاها منم کاوهٔ دادخواه نام : کاوه نام کامل : کاوه آهنگر محل زندگی کاوه : بابل پیشه و کار کاوه : آهنگری دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان ویژگی‌های کاوه : قیام بر علیه ضحاک و برافراشتن درفش کاویانی […]

شخصیت های شاهنامه – کاموس

زکاموس خود جای گفتار نیست – که ما را بدو راه دیدار نیست نام : کاموس محل تولد کاموس : ماورالنهر محل مرگ کاموس : نبرد کوه هماون توسط رستم دستان دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان لقب های کاموس : سپهبد و مرزیان ملیت : کشانی توضیحات شخصیت […]

شخصیت های شاهنامه – قلون

فرمود تا نزد او شد قلون – ز ترکان دلیری گوی پرفسون نام : قلون محل مرگ قلون : پای البرز کو بدست رستم دستان دوره شاهنامه ای پیشین :  اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان ملیت : تورانی توضیحات شخصیت : قلون سردار سرشناس تورانی است که توسط افراسباب مامور می شود که راه […]

شخصیت های شاهنامه – قباد

بر تخت بنشست فرخ قباد – کلاه بزرگی به سر برنهاد نام : قباد نام قباد صورت اوستایی : نام او کوات با فتحهٔ اول است و بر این اساس، نام او در فارسی، قَباد با فتحهٔ اول است و تلفظ قُباد با ضمه، غلطی مصطلح در افواه غیرمتخصصان در دهه‌های اخیر است دوره شاهنامه ای پیشین […]
عنوان ۷ از ۱۲« اولین...«۵۶۷۸۹ » ۱۰...آخر »