بایگانی برچسب ها: تبار شناسی شخصیت های شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – سکندر

ز اسکندر فیلقوس بزرگ – جهانگیر و با کینه‌جویان سترگ نام : اسکندر محل تولد اسکندر : مقدونیه محل مرگ اسکندر : بابل دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : اسکندر ملیت : یونانی وابستگان : پدر اسکندر : فیلقوس در شاهنامه داراب مادر اسکندر : ناهید همسران اسکندر : روشنگ توضیحات شخصیت […]

شخصیت های شاهنامه – سلم

نخستین به سلم اندرون بنگرید – همه روم و خاور مراو را سزید نام : سلم نام سلم به زبان اوستایی : سلم که از واژه اوستایی sairama گرفته شده‌ است محل تولد سلم : آمل محل مرگ سلم : در میدان نبرد بدست منوچهر دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای […]

شخصیت های شاهنامه – سهراب

چو خندان شد و چهره شاداب کرد – ورا نام تهمینه سهراب کرد نام : سهراب معنای نام سهراب : نام سهراب همان کلمهٔ سرخاب است که از sohr به معنای «سرخ» + ab «آب» تشکیل شده و به معنای دارندهٔ آب و رنگ [خون] سرخ است، همچون یاقوت و شراب. محل تولد سهراب : سمنگان محل مرگ […]

شخصیت های شاهنامه – سوخرا

چو بشنید پیغام او سوفرای – بیاورد لشکر به پرده‌سرای نام : سوخرا نام های دیگر سوخرا : سرخاب، سوفرا، سرافرا محل تولد سوخرا : شیراز، اردشیر خوره پارس محل مرگ : تیسفون بدستور قباد برادر بلاش دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری به خاندان مهران می […]

شخصیت های شاهنامه – سودابه

بسودابه فرمود کاندر نشین – نشست و به خورشید کرد آفرین نام : سودابه نام های دیگر سودابه : سوداوه محل تولد سودابه : هاماوران یا یمن کنونی محل مرگ سودابه : بارگاه کیکاووس بدست رستم به انتقام مرگ سیاووش دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری […]

شخصیت های شاهنامه – سعد بن ابی وقاص

خروشی بر آمد به کردار رعد – ازین روی رستم وزان روی سعد نام : سعد نام کامل سعد : سعد بن ابی وقاص محل تولد سعد : مکه محل مرگ سعد : مدینه دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار سعد به قبیله بنی زهره بن کلاب می رسد که بسیار نزد […]

شخصیت های شاهنامه – سپهرم

سپهرم بد و بارمان پیش رو – خبر شد بدیشان ز سالار نو نام : سپهرم محل مرگ سپهرم : رزم داوزده رخ بدست هجیر دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به زادشم می رسد ملیت : تورانی توضیحات شخصیت : سِپِهرَم نام یکی از پهلوانان […]

شخصیت های شاهنامه – سباک

یکی نامور بود نامش سباک – ابا آلت و لشکر و رای پاک نام : سباک دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : نام فرمانروای جهرم در زمان اردشیر پادشاه ساسانی لیست اشعار : پادشاهی اشکانیان – بخش ۱۱ پادشاهی اشکانیان – بخش ۱۲

شخصیت های شاهنامه – سام

جهان پهلوان سام بر پای خاست – چنین گفت کای خسرو داد راست نام : سام نام کامل سام : سام نریمان محل تولد سام : زابل محل مرگ سام : زابل بر اثر کهولت سن منصب سام : شاه زابل، گرکساران، مازندران دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار […]

شخصیت های شاهنامه – ساسان

پسر بد مر او را یکی شادکام – خردمند و جنگی و ساسان به نام نام : ساسان نام دیگر ساسان : ساسان خدای محل تولد ساسان : بر اساس شاهنامه هند دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : اشکانیان تبار : تبار پدری به داراب می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر […]

شخصیت های شاهنامه – زواره

نشست از بر رخش و بگرفت راه – زواره نگهبان گاه و سپاه نام : زواره محل تولد زواره : زابل محل مرگ  زواره : کابل با توطعه برادرش شغاد دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به گرشاسپ پهلوان می رسد ملیت : ایرانی وابستگان […]

شخصیت های شاهنامه – زوطهماسب

ندیدند جز پور طهماسپ زو – که زور کیان داشت و فرهنگ‌گو نام : زوطهماسپ نام زو طهماسپ در اوستا : زاب یا اوزاو محل تختگاه : آمل محل مرگ : در تختگاه بعلت کهولت دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پشدادیان تبار : تبار پدری به فریدون می رسد لقب های زوطهماسپ : دادگستر ملیت : ایرانی وابستگان […]

شخصیت های شاهنامه – زنگه

چو گودرز با زنگهٔ شاوران – چو رهام و گرگین جنگ‌آوران نام : زنگه نام کامل : زنگه شاوران منصب : شاه بغداد دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : ایرانی نشان پرچم ( درفش ) : گور و همای پیکر وابستگان : پدر زنگه : شاوران توضیحات شخصیت : […]

شخصیت های شاهنامه – زریر

یکی نام گشتاسپ و دیگر زریر – که زیر آوریدی سر نره شیر نام : زریر نام زریر در اوستا : در اوستا زَیری‌وَیری آمده است که به معنی زرّین جوشن است محل تولد زریر : بلخ محل مرگ زریر : نبرد اول با ارجاسپ تورانی بدست بیدرفش دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای […]

شخصیت های شاهنامه – زرسپ

چنین گفت پس پهلوان با زرسپ – که بفروز دل را چو آذرگشسپ نام : زرسپ محل مرگ زرسپ : دژ کلات چرم بدست فرود سیاووش دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به منوچهر می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر زرسپ : طوس توضیحات شخصیت […]

شخصیت های شاهنامه – زرتشت

خجسته پی و نام او زردهشت – که آهرمن بدکنش را بکشت نام : زردشت نام زردشت به زبان اوستایی : زرئوشترا نام های دیگر زردشت : زردهشت،اشوزردشت، اسپنتمان محل تولد زردشت : ناپیدا «در متن‌های سنتی آذربایجان، شهر ری و سیستان را زادگاه او دانسته‌اند. امروزه بیشتر گسترهٔ خوارزم و خراسان را به عنوان […]

شخصیت های شاهنامه – زال

به گیتی در از پهلوانان گرد – پی زال زر کس نیارد سپرد نام : زال نام های دیگر زال : دستان ، زال زر محل تولد زال : زابل محل مرگ : نامعلوم دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان، کیانیان تبار : تبار پدری به کرشاسپ پهلوان نامی ایران […]

شخصیت های شاهنامه – زادشم

یکی یاد کرد از نیا زادشم – هم از تور بر زد یکی تیز دم نام : زادشم دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به فریدون می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر زادشم : تور مادر زادشم : آزاده فرزندان زادشم : پشنگ توضیحات […]

شخصیت های شاهنامه – ریونیز

درفشی پلنگست پیکر گراز – پس ریونیزست با کام و ناز نام : ریونیز ( دو شخص با نام ریونیز در شاهنامه وجود دارد ) معنای نام ریونیز : نابودکننده نیرنگ محل مرگ ریونیز : قلعه کرات چرم در حین نبرد با فرود سیاووش دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار […]

شخصیت های شاهنامه – رویین

به نزد سیاوُش فرستاد یار – چو رویین و چون شیدهٔ نامدار نام : رویین محل مرگ رویین : نبرد دوازده رخ بدست بیژن دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبارِ پدری به ویسه و زادشم و فریدون می رسد. ملیت : تورانی وابستگان : پدر رویین […]

شخصیت های شاهنامه – روشنک

کجا مادرش روشنک نام کرد – جهان را بدو شاد و پدرام کرد نام : روشنک نام روشنک در متون تاریخی : رخشنه دوره شاهنامه ای پیشین : اسکندر دوره شاهنامه ای جدید : اسکندر تبار : تبار پدری به دارای داراب به گشتاسپ می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر روشنک : دارا […]

شخصیت های شاهنامه – رودابه

شگفتی به رودابه اندر بماند – همی نام یزدان بروبر بخواند نام : رودابه معنای نام رودابه : ظاهراً واژهٔ رودابه از دو بخش رود به‌معنای فرزند و آب به‌معنای تابش و روشنایی تشکیل شده‌است و به‌معنی فرزند تابناک است محل تولد رودابه : کابل محل مرگ رودابه : کابل در غم از دست دادن […]

شخصیت های شاهنامه – رهام

چو طوس و چو گودرز و گیو دلیر – چو شاپور و فرهاد و رهام شیر نام : رهام نام رهام در زبان اوستایی : رئوهوم یا رئو هائوم معنای نام رهام به عربی : باران روشن دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : به کاوه آهنگر می رسد ملیت : […]

شخصیت های شاهنامه – رستم فرخزاد

ازان پس فرخ زاد برپای خاست – ازان انجمن سر برآورد راست نام : رستم فرخزاد محل تولد رستم فرخزاد : آذربایجان محل مرگ رستم فرخزاد : نبرد قادسیه دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : از خاندان اسپهبدان ملیت : ایرانی وابستگان : پدر رستم فرخزاد : فرخ هرمز برادران […]

شخصیت های شاهنامه – رستم

کمر بسته شهریاران بود – به ایران پناه سواران بود نام : رستم نام رستم به زبان پهلوی : رُت‌سْتَهم محل تولد رستم : زابل از طریق رستم زایی با راهنمایی سیمرغ (سزارین) محل مرگ ( توطئه )  : کابل با توطعه برادرش شغاد دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای ، پهلوانی دوره شاهنامه […]

شخصیت های شاهنامه – دمور

یکی نامور بود نامش دمور – که همتا نبودش به ترکان به زور نام : دمور دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : از خویشاوندان افراسیاب ملیت : تورانی توضیحات شخصیت : دَمور پهلوانی است تورانی و از خویشان افراسیاب است او در کشتن سیاووش تلاش بسیار کرد. دمور در […]

شخصیت های شاهنامه – دارا

چو دارا به تخت مهی برنشست – کمر بر میان بست و بگشاد دست نام : دارا مرگ دارا : در منطقه دامغان بدست ماهیار دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به گشتاسپ می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر دارا : داراب فرزند […]

شخصیت های شاهنامه – داراب

سیم روز داراب کردند نام – کز آب روان یافتندش کنام نام : داراب دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به گشتاسپ می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر داراب : بهمن مادر داراب : همای چهرزاد همسران داراب : ناهید دختر فیلقوس و یک دختر […]

شخصیت های شاهنامه – خسرو زورستان

کی مرد بد پیر خسرو به نام – جوانمرد و روشن‌دل و شادکام نام : خسرو زورستان محل مرگ خسرو : مشخص نیست دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری به کی پشین می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر خسرو زورستان : بهرام چهارم خلاصه شخصیت : خسرو فرزند بهرام چهارم، سیزدهمین شاهنشاه ساسانی […]

شخصیت های شاهنامه – خوزان

بیک دست مرطوس را کرد جای – منوشان خوزان فرخنده رای نام : خوزان دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : خوزان، در شاهنامه نام دلاوری ایرانی است، که در نبرد بزرگ به یاری کیخسرو آمده بود. لیست اشعار : اندر ستایش سلطان محمود
عنوان ۹ از ۱۲« اولین...«۷۸۹۱۰۱۱ » ...آخر »