بایگانی برچسب ها: تبار شناسی شخصیت های شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – خسرو پرویز

چو خسرو نشست از برتخت زر – برفتند هرکس که بودش هنر نام : خسرو پرویز نام دیگر خسرو پرویز : خسرو دوم معنای نام خسرو پرویز : اَبرویز؛ اَبرویز، یعنی «خسرو فیروز و ظفرمند» محل تولد خسرو پرویز : تیسفون محل مرگ خسرو پرویز : تیسفون در زندان بدستور پسرش شیرویه دوره شاهنامه ای […]

شخصیت های شاهنامه – خسرو

سرافراز کیخسروش نام کن – به غم خوردن او دل آرام کن نام : کیخسرو نام کیخسرو در اوستا : کوی خسرو محل تولد کیخسرو : توران زمین محل مرگ : نامعلوم باوربرناپدید شدن اوست دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به کیقباد می رسد لقب های […]

شخصیت های شاهنامه – خزروان

شماساس و دیگر خزروان گرد – ز لشکر سواران بدیشان سپرد نام : خزروان ملیت : تورانی لقب خزروان : شاه ری محل مرگ : کابل بدست زال منصب: مرزبان توران زمین دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان توضیحات شخصیت : خَزَروان پهلوانی از لشکر افراسیاب است که همراه شماساس جهت […]

شخصیت های شاهنامه – خرنجاس

خرنجاس در میسره شد تباه – به دست فریبرز کاووس شاه نام : خرنجاس محل مرگ : جنگ بزرگ بدست فریبرز دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : تورانی توضیحات شخصیت : خرنجاس یا خرنجاش پهلوان و دلاور تورانی بود که در نبرد بزرگ در سپاه جهن با […]

شخصیت های شاهنامه – حیی بن قتیبه

نام : حی بن قتیبه توضیحات شخصیت : حُییّ بن قتیبه به گزارش نظامی عروضی عامل توس و به‌گمان بهتر، عامل خراج توس در روزگار فردوسی بوده‌است. او به فردوسی مال و متاع بخشیده و او را از پرداخت خراج زمین معاف داشته‌است. فردوسی او را به‌گرمی می‌ستاید و او را «آزاده» می‌نامد.

شخصیت های شاهنامه – جمشید

که جمشید با فر و انگشتری – به فرمان او دیو و مرغ و پری نام : جمشید نام های دیگر جمشید : جم، یمه،یم معنای نام جمشید : واژهٔ جمشید از دو بخش ساخته شده‌است: «جم» و «شید»؛ «جم» در اوستایی برابر با همزاد و «شید» به معنای نور است. پس جمشید به معنای […]

شخصیت های شاهنامه – جندل

کجا نام او جندل پرهنر – بخ هر کار دلسوز بر شاه بر نام : جندل دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار : تبار فردیدونیان ویژگی‌های جندل : امین فریدون شاه سخن ور و تیز هوش منصب : سفیر و فرستاده فریدون به یمن ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت […]

شخصیت های شاهنامه – جهن

سپهبد گزین کرد کلباد را – چو گرسیوز و جهن و پولاد را نام : جهن دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به زادشم نوه فریدون می رسد ملیت : تورانی وابستگان : پدر جهن : پشنگ برادران جهن : گرسیوز، افراسیاب، اغریرث توضیحات شخصیت : جَهن پسر […]

شخصیت های شاهنامه – جریره

همان مادر کودک ارجمند – جریره سر بانوان بلند نام : جریره محل مرگ : در دژ کلات خودکشی بخاطر مرگ فرزندش فرود دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به می رسد به کی کاووس و شاهان ایران و از تبار مادری به ویسه و زادشم نوه […]

شخصیت های شاهنامه – جان فروز

یکی بد کجا نام او جان فروز – که تیره شبان برگزیدی به روز نام : جان فروز دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : ایرانی توضحات شخصیت : جان‌فروز، در شاهنامه فردوسی، نام یکی از دلاوران سپاه بهرام چوبین در نبرد با خسرو پرویز بود. نام او […]

شخصیت های شاهنامه – تور

دگر تور را داد توران زمین – ورا کرد سالار ترکان و چین نام : تور نام های دیگر تور : تورگ، تورج محل مرگ : دشت نبرد بدست منوچهر نوه برادرش ایرج دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار : تبار پدری به آبتین و از او به هوشنگ می رسد […]

شخصیت های شاهنامه – تهمینه

چنین داد پاسخ که تهمینه‌ام – تو گویی که از غم به دو نیمه‌ام نام : تهمینه معنای نام تهمینه : ساخته شده از دو بخش تهم و اینه که بخش اول به مفهوم قوی و نیرومند و بخش دوم پسوند نسبت است و با هم به معنی زن قوی و نیرومند می باشد محل […]

شخصیت های شاهنامه – تلیمان

چپ شاه گرد تلیمان بخاست – چو شاپور نستوه بر دست راست نام : تلیمان دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان ملیت : ایرانی توضحات شخصیت : تَلیمان، در شاهنامه از پهلوانان روزگار فریدون است که در کین خواهی ایرج شرکت داشت. وی همچنین در نبرد نوذر و افراسیاب هم […]

شخصیت های شاهنامه – تژاو

گروگرد بودی نشست تژاو – سواری که بودیش با شیر تاو نام : تژاو محل مرگ : میدان نبرد به دست گیو به انتقام خون بهرام دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان منصب : مرزبان توران زمین ملیت : تورانی نشان پرچم ( درفش ) : پلنگ نشان توضیحات شخصیت : […]

شخصیت های شاهنامه – پیلسم

گوی کی نژادی چو شیر دژم – دلیری که بُد نام او پیلسم نام : پیلسم معنای اسم پیلسم : ستبر سخت اسبی که سم های بزرگ و ستبر دارد محل مرگ پیلسم : نبرد هفت گردان کشته شدن به دست رستم دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار […]

شخصیت های شاهنامه – پیروز یزدگرد

چو پیروز از آن روز تنگی برست – بر آرام بر تخت شاهی نشست نام : پیروز محل تولد پیروز : نامشخص محل مرگ پیروز : هرات دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری از سلسله ساسانیان لقب پیروز : شاهنشاه ایران و انیران ملیت : […]

شخصیت های شاهنامه – پیران

از آن پس که پیران بیامد چو شیر – میان بسته و بادپایی به زیر نام : پیران محل تولد پیران : توران زمین محل مرگ پیران : نبرد دوازده رخ کشته شدن به دست گودرز دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به زادشم نبیره […]

شخصیت های شاهنامه – پولاد غندی

نمایی مرا جای دیو سپید – همان جای پولاد غندی و بید نام : پولاد غندی  یا کولادِ غندی محل مرگ : مازنداران به دست رستم دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار: از دیوانِ مازندران منصب : سپهبد دیوان مازندران توضیحات شخصیت : پولادغُندی از دیوهای مازندران در […]

شخصیت های شاهنامه – پلاشان

زترکان بیامد دلیری جوان – پلاشان بیدار دل پهلوان نام : پلاشان محل مرگ پلاشان : مرز کاسه رود بدست بیژن دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان منصب پلاشان : مرزبان ملیت : تورانی توضیحات شخصیت : پلاشان در شاهنامه نام سرداری تورانی است. کیخسرو برای آورندهٔ سر، تیغ […]

شخصیت های شاهنامه – پشوتن

پشوتن یکی مرد بیدار بود –  سپه را ز دشمن نگهدار بود نام : پشوتن معنی نام پشوتن : پیش کش کننده تن یا فداکار دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به لهراسپ و هوشنگ می رسد و تبار مادری به سلم فرزند فریدون ویژگی‌های […]

شخصیت های شاهنامه – پشنگ

چو بشنید سالار ترکان پشنگ – چنان خواست کاید به ایران به جنگ نام : پشنگ دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای ، پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان ، کیانیان تبار : تبار پدری به زادشم نبیره تور فرزند فریدون منصب پشنگ : پادشاه توران زمین ملیت : تورانی پدر پشنگ : […]

شخصیت های شاهنامه – پزموده

زپرموده و لشگر ساوه شاه – ز رزمی کجا کرده بود با سپاه نام : پرموده دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : تورانی وابستگان : پدر پرموده : ساوه توضیحات شخصیت : پژموده یا پرموده در شاهنامه نام پور مهتر (پسر بزرگتر) ساوه شاه ترکان است که […]

شخصیت های شاهنامه – پرویز

چو خسرو نشست از برتخت زر – برفتند هرکس که بودش هنر نام : خسرو پرویز نام دیگر خسرو پرویز : خسرو دوم معنای نام خسرو پرویز : اَبرویز؛ اَبرویز، یعنی «خسرو فیروز و ظفرمند» محل تولد خسرو پرویز : تیسفون محل مرگ خسرو پرویز : تیسفون در زندان بدستور پسرش شیرویه دوره شاهنامه ای […]

شخصیت های شاهنامه – بیوردکاتی

چو کاموس و منشور و خاقان چین – چو بیورد و چون شنگل بافرین نام : بیورد نام کامل : بیورد کاتی دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان منصب بیورد : سردار ملیت : تورانی توضیحات شخصیت : بیورد در جنگ هماون، در سپاه خاقان‌چین است. جنگ کاموس و […]

شخصیت های شاهنامه – بیژن

سبک بیژن گیو بر پای جست – میان کشتن اژدها را ببست نام : بیژن محل مرگ : در کوه دنا از سرما هنگامی که بدنبال کیخسرو می رفت دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به کشواد پهلوان نامی می رسد ملیت : ایرانی نشان […]

شخصیت های شاهنامه – بیدرفش

یکی نام او بیدرفش بزرگ – گوی پیر و جادو ستنبه سترگ نام : بیدرفش معنای نام بیدرفش : بی نور و بی تابش محل مرگ بیدرفش : میدان نبرد با گشتاسپ توسط اسفندیار دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ویژگی‌های بیدرفش : پهلوانی بدهیبت و ترسناک ملیت : […]

شخصیت های شاهنامه – بید

نه ارژنگ مانم نه دیو سپید – نه سنجه نه پولاد غندی نه بید نام : بید دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان منصب بید : سالار ملیت :  دیوان مازندران توضیحات شخصیت : بید در شاهنامه نام سردار ِشاه مازندران است. وی دیوی بود که به نگهبانی از […]

شخصیت های شاهنامه – بوراب

یکی نامور بود بوراب نام – پسندیده آهنگری شادکام نام : بوراب شغل بوراب : آهنگری که برای اسباب قیصر روم نعل می سازد دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : رومی توضیحات شخصیت : بوراب در شاهنامه نام یک آهنگر رومی است که برای اسبان قیصر، نعل […]

شخصیت های شاهنامه – بودلف

نام : بودلف توضیحات شخصیت : بودلَف، در شاهنامه نام راوی شاهنامه است که شاهنامه را روایت می‌کرد. او به همراه علی دیلم که کاتب شاهنامه بود، ظاهراً از این کار خود مزدی هم دریافت می‌کرده‌اند.
عنوان ۱۰ از ۱۲« اولین...«۸۹۱۰۱۱۱۲ »