بایگانی برچسب ها: تبار شناسی شخصیت های شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – هجیر

نگهبان دژ رزم دیده هجیر – که با زور و دل بود و با دار و گیر نام : هجیر ریشه نام هجیر : نام هجیر از واژه ایرانی کهن ‎Hu-čiθra گرفته شده‌است که به معنی «از تبار نیک» است و در پهلوی به صورت hutōxmak ترجمه شده‌است. در پارسی میانه به گونهٔ hu-čihr و در فارسی […]

شخصیت های شاهنامه – نیاطوس

نیاطوس را داد لشکر همه – بدو گفت مهتر تویی بررمه نام : نیاطوس دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : رومی وابستگان : برادران نیاطوس : قیصر روم توضیحات شخصیت : نیاطوس در شاهنامه برادر قیصر روم بود که به فرمان برادرش در رأس سپاهی به یاری خسروپرویز […]

شخصیت های شاهنامه – نوش‌آذر

یکی مایه‌ور پور اسفندیار – که نوش آذرش خواندی شهریار نام : نوش آذر محل مرگ نوش آذر : سیستان توسط برادر رستم زواره دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به لهراسب می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر نوش آذر : اسفندیار برادران […]

شخصیت های شاهنامه – نوذر

بفرمود تا نوذر نامدار – شود تازیان پیش سام سوار نام : نوذر محل تولد نوذر : آمل محل مرگ نوذر : در منطقه دهستان بدست افراسیاب اسیر و سپس کشته می شود دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار : تبار پدری به فریدون می رسد ملیت : ایرانی […]

شخصیت های شاهنامه – نستیهن

چو پیران و نستیهن جنگجوی – چو هومان که بردارد از آب گوی نام : نستیهن نام های دیگر : نسهیهن محل مرگ نستیهن : نبرد دوازده رخ بدست بیژن دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به زادشم و تور و فریدون می رسد ملیت : تورانی […]

شخصیت های شاهنامه – نستوه

سپهدار چون قارون رزم زن – چو شاپور و نستوه شمشیر زن نام : نستوه محل تولد نستوه : اسپهان محل مرگ نستوه : همراه با گیو و بیژن و سایر پهلوانان هنگامی همراهی کیخسرو در سفر آخر در برف ناپدید شدند دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای و پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان، کیانیان […]

شخصیت های شاهنامه – نریمان

همان سام پور نریمان بدست – نریمان گرد از کریمان بدست نام : نریمان اسم دیگر نریمان : نیرم محل تولد نریمان : زابل محل مرگ نریمان : دژ سفید در مرز ایران و توران دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار : تبار پدری به گرشاسپ میر سد لقب نریمان […]

شخصیت های شاهنامه – میلاد

چو طوس و چو گودرز کشواد و گیو – چو خراد و گرگین و رهام نیو نام : گرگین منصب گرگین : شاه ری دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری گرگین می رسد به میلادیان ملیت : ایرانی وابستگان : پدر گرگین : میلاد توضیحات شخصیت : گُرْگین پهلوانی […]

شخصیت های شاهنامه – میرین

یکی رومئی بود میرین به نام – سرافراز و به ارای و با گنج و کام نام : میرین دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به سلم می رساند ملیت : رومی وابستگان : همسر میرین : دختر دوم قیصر روم توضیحات شخصیت : میرین […]

شخصیت های شاهنامه – مهرهرمزد

مرا مهر هرمزد خوانند گفت – غریبم بدین شهر بی‌یار و جفت نام : مهرهرمزد محل مرگ : در دربار شیرویه بدست او به انتقام کشتن خسروپرویز دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : تازی وابستگان : پدر مهرهرمزد : مردان شاه بابل توضیحات شخصیت : مهرهرمزد یا نیوهرمزد پسر مردانشاه بابل بود. قتل خسرو […]

شخصیت های شاهنامه – مهرنوش

ز نوش آذر گرد و از مهرنوش – خروشیدنی بود با درد و جوش نام : مهرنوش محل مرگ مهرنوش : در سیستان بدست فرامرز پسر رستم دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به لهراسپ می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر مهرنوش : […]

شخصیت های شاهنامه – مهرک نوش زاد

به جهرم یکی مرد بد بدنژاد – کجا نام او مهرک نوش‌زاد نام : مهرک نوش زاد محل مرگ مهرک نوش زاد : استطخر که توسط اردشیر بابکان گردن زده می شود دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : اشکانیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : مِهرک نوش‌زاد در داستان‌های ملی […]

شخصیت های شاهنامه – مهران ستاد

زین کرد کسری خردمند و راد – کجا نام او بود مهران ستاد نام : مهران ستاد دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : مهران سِتاد در شاهنامه پدر نستوه موبدی خردمندو راد و جهان‌دیده بود. خسرو انوشیروان او را برای خواستگاری دختری نژاده و زیبا از دختران خاقان چین به آن دیار فرستاد […]

شخصیت های شاهنامه – مهران

کی نامدارست مهران به نام – ز گیتی به دانش رسیده به کام نام : مهران ملیت : ایرانی دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان توضحات شخصیت : مهران در شاهنامه نام فرد موبد و مذهبی است که راه عزلت و گوشه گیری گزیده و به عبادت مشغول است و دل […]

شخصیت های شاهنامه – مهراب

یکی پادشا بود مهراب نام – زبر دست با گنج و گسترده کام نام : مهراب معنای نام مهراب : مهراب نام و واژه‌ای است پارسی که ریشه در کیش مهر دارد. این نام از دو کلمه مهر + اب تشکیل گردیده‌است که به معنی جایی برای برآمدن خورشید است درآیین مهر پرستی مهراب جایی است که […]

شخصیت های شاهنامه – مهبود

که مهبود بدنام آن پاک مغز – روان و دلش پر ز گفتار نغز نام : مهبود محل مرگ مهبود : دربار انوشیروان به اتهام مسوم ساختن غذای شاه دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : مَهبود یا مهبُد، در شاهنامه نام وزیرِ انوشیروان است، که […]

شخصیت های شاهنامه – منیژه

منیژه کجا دخت افراسیاب – درفشان کند باغ چون آفتاب نام : منیژه دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به پشنگ می رسد ملیت : تورانی وابستگان : پدر منیژه : افراسیاب همسر منیژه : بیژن برادران و خواهران منیژه : شیده ، قراخان ، جهن […]

شخصیت های شاهنامه – منوشان

یک دست مرطوس را کرد جای – منوشان خوزان فرخنده رای نام : منوشان دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ویژگی‌های منوشان : شاه کشور خوزیان ملیت : خوزی توضیحات شخصیت : منوشان، در شاهنامه نام دلاور ایرانی است که در نبرد بزرگ در سپاه رستم بود. منوشان همان کسی است […]

شخصیت های شاهنامه – منوچهر

می روشن آمد ز پرمایه جام – مر آن چهر دارد منوچهر نام نام : منوچهر نام اوستایی منوچهر :  اوستایی :مَنوش چیترَ، پارسی میانه: منوشچیهر محل تولد منوچهر : آمل طبرستان محل مرگ : امل طبرستان دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار : تبار پدری به فریدون می رسد […]

شخصیت های شاهنامه – مزدک

بیامد یکی مرد مزدک بنام – سخنگوی با دانش و رای و کام نام : مزدک نام های دیگر مزدک : مزدکو، مزدکا، مژدک و مزدق محل تولد مزدک : مازاریا یا پسا یا اصطخر محل مرگ مزدک : در مدائن بدست خسرو انوشیروان دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : […]

شخصیت های شاهنامه – مریم

یکی دخترش بود مریم بنام – خردمند و با سنگ و با رای وکام نام : مریم نام های دیگر مریم : ماریا پرنسس ماریا محل مرگ : قصر خسروپرویز توسط شیرین مسموم می شود دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : رومی دین : مسیحی وابستگان : پدر مریم […]

شخصیت های شاهنامه – مرداس

که مرداس نام گرانمایه بود – به داد و دهش برترین پایه بود نام : مرداس محل تولد مرداس : احتمالا سوریه کنونی محل مرگ مرداس : احتمالا سوریه کنونی بدست فرزندش ضحاک دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان لقب های مرداس : دادگر ملیت : تازی نشان پرچم ( […]

شخصیت های شاهنامه – محمود

جهاندار محمود شاه بزرگ – به آبشخور آرد همی میش و گرگ نام : محمود غزنوی محل تولد محمود غزنوی : غزنی افغانستان کنونی محل مرگ محمود غزنوی : غزنی افغانستان کنونی تبار : تبار پدری به خاندان سبکتگین لقب های محمود غزنوی : یمین الدوله و امین المیلا وابستگان : پدر محمود غزنوی : سبکتگین همسر […]

شخصیت های شاهنامه – ماهیار

یکی موبدی نام او ماهیار – دگر مرد را نام جانوشیار نام : ماهیار محل مرگ ماهیار : منطقه غرب ایران توسط اسکندر به انتقام کشتن دارا دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : نام موبدی که دارا راکشت . نام یکی از دو خائن که […]

شخصیت های شاهنامه – ماه آفرید

کی خوب و چهره پرستنده دید – کجا نام او بود ماه‌آفرید نام : ماه آفرید دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان ملیت : ایرانی وابستگان : همسر ماه آفرید : ایرج فرزند ماه آفرید : دختری که نامش در شاهنامه ذکر نشده توضیحات شخصیت : ماه‌آفرید یکی از کنیزان […]

شخصیت های شاهنامه – مانی

بدان چربه دستی رسیده به کام – یکی برمنش مرد مانی به نام نام : مانی نام های دیگر : ماناگ، مانا محل تولد مانی : روستای مردینو در اطراف تیسفون محل مرگ : گندی شاپور بدستور شاه دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان لقب های مانی : فرستاده روشنی، سرور نجات […]

شخصیت های شاهنامه – لهراسپ

چو لهراسپ بنشست بر تخت داد – به شاهنشهی تاج بر سر نهاد نام : لهراسپ نام لهراسب به زبان اوستایی : صورتِ اوستایی لهراسپ، اَوروت‌اَسپَ به‌معنی دارندهٔ اسب تیزرو است محل تولد لهراسپ : بلخ محل مرگ لهراسپ : بلخ بدست لشگریان ارجاسپ تورانی دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : […]

شخصیت های شاهنامه – لهاک

چو دیدند لهاک و فرشیدورد – کزان لشکر گشن برخاست گرد نام : لهاک محل مرگ لهاک : نبرد دوازده رخ بدست گستهم دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به ویسگان می رسد ملیت : تورانی وابستگان : پدر لهاک : ویسه برادران لهاک : پیران، هومان، […]

شخصیت های شاهنامه – لنبک

بفرمود تا لنبک آبکش – بشد پیش او دست کرده به کش نام : لنبک دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : لُنْبَک در شاهنامه نام مردی است فقیر و تنگدست امّا جوانمرد و بخشنده، که از راه آبکشی روزگار می‌گذرانید. بهرام گور چون شرح سخاوت و گشاده‌دستی لنبک را علی‌رغم فقر […]

شخصیت های شاهنامه – گیو

چو طوس و چو گودرز کشواد و گیو – چو خراد و گرگین و رهام نیو نام : گیو محل تولد گیو : اسپهان محل مرگ : در سفر آخر کیخسرو با جمعی از سپاهیان همراه او شده و در برف ناپدید میشود دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان […]
عنوان ۶ از ۱۲« اولین...«۴۵۶۷۸ » ۱۰...آخر »