بایگانی برچسب ها: فهرست شخصیت های شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – گروی زره

نیوشنده بودند لب با گره – به پاسخ بیامد گروی زره نام : گروی نام کامل گروی : گروی زره محل مرگ گروی : در نبرد دوازده رخ در ابتدا توسط گیو اسیر شده سپس بدست کیخسرو کشته می شود دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به زادشم […]

شخصیت های شاهنامه – کهرم

سوی میسره کهرم تیغ‌زن – به قلب اندرون شاه با انجمن نام : کهرم نام های دیگر کهرم : گهرم هم می گویند معنای نام کهرم : معنی این کلمه (کُهرَم) ‘هرمزدیل’ می باشد، اصل آن در پهلوی ‘ گهرم’ است مرکب از گو (پهلوان) + هرمز (سرور دانا که نام خداست) که جمعاً یعنی هرمزدیل دوره […]

شخصیت های شاهنامه – سیامک تورانی

گرازه بشد با سیامک بجنگ – چو شیر ژیان با دمنده نهنگ نام : سیامک محل مرگ سیامک : در نبرد دوازده رخ بدست گرازه دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : تورانی توضیحات شخصیت : سیامک دیگری هم در شاهنامه حضور دارد که از پهلوانان توران است و […]

شخصیت های شاهنامه – سرخه

فرستاد و مر سرخه را پیش خواند – ز رستم بسی داستانها براند نام : سرخه محل مرگ سرخه : میدان نبرد بدست زواره برادر رستم دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به زادشم می رسد ملیت : تورانی وابستگان : پدر سرخه : افراسیاب برادران و […]

شخصیت های شاهنامه – زنگله

چو دیگر فروهل بد و زنگله – برون تاختند از میان گله نام : زنگله محل مرگ زنگله : نیرد دوازده رخ بدست فروهل دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : تورانی توضیحات شخصیت : زنگله سردار تورانی است که در نبرد دوازده رخ همرزم فروهل قرار می […]

شخصیت های شاهنامه – خشاش

یکی بود نامش خشاش دلیر – پذیره نرفتی ورا نره شیر نام : خشاش منصب : سردار تورانی دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان توضیحات شخصیت : از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی که در نبرد خاقان چین با گشتاسپ حضور داشت. لیست اشعار : پادشاهی گشتاسپ صد و […]

شخصیت های شاهنامه – تخوار

ابا شاه شهر دهستان تخوار – که جنگ بداندیش بودیش خوار نام : تخوار دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : تورانی توضیحات شخصیت : تخوار از نجبای توران و وزیر فرود پسر سیاوش است. توس سپهسالار ایران جهت فتح اراضی توران به بهانه کین سیاوش باید از محلی می‌گذشت […]

شخصیت های شاهنامه – آرش کمانگیر

نام : آرش کمانگیر نام های دیگر آرش کمانگیر : ارخشه، ارش شیپاک تیر، آرش شاتین محل تولد آرش کمانگیر : آمل محل مرگ آرش کمانگیر : کوه دماوند بی جان شدن از شدت پرتاپ تیر دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان، کیانیان تبار : تبار پدری به گرشاسپ […]

شخصیت های شاهنامه – هما

مر او را دهم دخترم را همای – وکرد ایزدش را برین بر گوای نام : هما دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به لهراسپ می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر هما : گشتاسپ مادر هما :  کتایون برادران و خواهران هما : به آفرید، […]

شخصیت های شاهنامه – توس

و دیگر دلاور سپهدار طوس – که در جنگ بر شیر دارد فسوس نام : طوس یا توس دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان، کیانیان تبار : تبار پدری به منوچهر لقب طوس : زرینه کفش ویژگی‌های طوس : خیره سری حمل کننده درفش کاویانی فرمانده سپاه ایران زمین […]

شخصیت های شاهنامه – سهی

زن ایرج نیکپی را سهی – کجا بد به خوبی سهیلش رهی نام : سهی محل تولد سهی : بابل دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار : تبار پدری به شاهان یمن می رسد ملیت : تازی وابستگان : پدر سهی : سرو شاه یمن همسر سهی […]

شخصیت های شاهنامه – آزاده

زن تور را ماه آزاده خوی – زن سلم را کرد نام آرزوی نام : آزاده محل تولد آزاده : بابل دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان ملیت : تازی وابستگان : پدر آزاده : سرو شاه یمن همسر آزاده : تور پسر فریدون خواهران آزاده : سهی […]

شخصیت های شاهنامه – طهمورث

پسر بد مر او را یکی هوشمند – گرانمایه طهمورث دیوبند نام : طهمورث معنای نام طهمورث : صورت اوستایی نام طهمورث تخمواوروپَ (یعنی اروَپهٔ نیرومند) است؛ که آوانویسی پهلوی آن تخمورو می‌شود دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان لقب های طهمورث  : زیناوند به معنای مسلح ویژگی‌های […]

شخصیت های شاهنامه – هوشنگ

 گرانمایه را نام هوشنگ بود – تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود نام : هوشنگ نام هوشنگ به پهلوی و اوستایی : هوشنگ (به  اوستایی : haošyangha)، (به  پهلوی:  hōšang) معنای نام هوشنگ : هوشنگ به معنای کسی که منازل خوب فراهم سازد، یا بخشندهٔ خانه‌های خوب، است. دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره […]

شخصیت های شاهنامه – کیومرث

چنین گفت کآیین تخت و کلاه – کیومرث آورد و او بود شاه نام : کیومرث نام های دیگر کیومرث : گَیومَرَتن، گیه مرتَ، گیومرث،گیومرت، گیومرد، گیوک مرت،کهومرث، جیومرت معنای نام کیومرث : کیومرث یا گیومرث در فارسی، گیومرت یا گیومرد درپهلوی، گَیومَرَتَن در اوستایی نام نخستین نمونهٔ انسان در جهانشناسی اساطیری مزدیسنا نخستین شاه در شاهنامه […]

شخصیت های شاهنامه – بهمن

س از من کنون شاه بهمن بود – همان رازدارش پشوتن بود نام : بهمن نام های دیگر بهمن : وَهْمَن، بَهْمَن، اردشیر بهمن، کی‌اردشیر، کی‌بهمن محل مرگ بهمن : در استخر در بستر بعلت بیماری دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به گشتاسپ می رسد ملیت […]

شخصیت های شاهنامه – یزدگرد

چو شد پادشا بر جهان یزدگرد – سپه را ز دشت اندرآورد گرد نام : یزدگرد نام کامل : یزدگرد شاپور یا یزدگرد بزه گر محل مرگ بزدگرد بزه گر : کنار چشمه سو با لگد اسب آبی دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری به […]

شخصیت های شاهنامه – برزین

چو برزین و چون قارن رزم‌زن – چو خراد و کشواد لشکرشکن نام : برزین محل تولد برزین : زابل دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای، پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان، کیانیان تبار : تبار پدری به جمشید می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدربزرگ بررین : جمشید پدر برزین : گرشاسپ توضیحات […]

شخصیت های شاهنامه – یاز اردشیر

نام : یازادرشیر دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : اردشیر نام قهرمانی در دوره بهمن است که گفته می‌شود فرامرز فرزند رستم را دستگیر کرد. از روی متون نسخه خطی لندن  می‌توان پی‌برد نام واقعی‌اش یاز اردشیر بوده است. بهمن‌نامه، ایرانشاه بن ابی‌الخیر […]

شخصیت های شاهنامه – ویسه

سپهبدش چون ویسهٔ تیزچنگ – که سالار بد بر سپاه پشنگ نام : ویسه محل تولد ویسه : ویسه گرد دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار : تبار پدری به تور می رسد ویژگی های ویسه : وزیر پشنگ ملیت : تورانی نشان پرچم ( درفش ) : سیاه […]

شخصیت های شاهنامه – ویستهم

چوگستهم وبندوی به آذرگشسپ – فگندند مردی سبک بر دو اسپ نام : ویستهم نام های دیگر ویستهم : گستهم،وستهم یا ویستهم یا بسطام، بیستام، ویستاخم محل مرگ ویستهم : در بستر توسط همسرش گردویه دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : ایرانی وابستگان : پدر ویستهم : شاپور همسر […]

شخصیت های شاهنامه – وندوی

گوا کرد زرمهر و خرداد را – فرایین و بندوی و بهزاد را نام : وندوی نام های دیگر وندوی : بندوی محل مرگ وندوی : در قصر خسروپرویز بدستور او دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : ایرانی وابستگان : پدر وندوی : شاپور برادران وندوی : گستهم خواهر زاده […]

شخصیت های شاهنامه – الوای

یکی زابلی بود الوای نام – سبک تیغ کین برکشید از نیام نام : الوای نام کامل : الوای زابلی محل تولد الوای : زابل محل مرگ الوای : این شخصیت دوبار در شاهنامه کشته می شود. یکبار در جنگ کاموس بدستِ کاموس کُشانی و یکبار در نبرد رستم و اسفندیار بدست نوش آذر پسرِ اسفندیار. دوره […]

شخصیت های شاهنامه – هیشوی

یکی پیرسر بود هیشوی نام – جوانمرد و بیدار و با رای و کام نام : هیشوی دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان توضیحات شخصیت : هیشوی در شاهنامه نام باژخواه یا خراج ستان یا گمرکچی پیری است که در مرز روم می‌زیست. وی گشتاسپ را با کشتی از دریا گذراند […]

شخصیت های شاهنامه – هومان

ده و دو هزار از دلیران گرد – چو هومان و مر بارمان را سپرد نام : هومان محل مرگ هومان : جنگ دوازده رخ توسط بیژن دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به زادشم و فریدون می رسد ملیت : تورانی وابستگان : پدر هومان : ویسه […]

شخصیت های شاهنامه – همای چهرآزاد

دگر دختری داشت نامش همای – هنرمند و بادانش و نیک‌ رای نام : همای نام کامل : همای چهرآزاد دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به لهراسپ می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر همای : بهمن همسر همای : پدرش بهمن ( […]

شخصیت های شاهنامه – هفتواد

بدان شهر بی‌چیز و خرم نهاد – یکی مرد بد نام او هفتواد نام : هفتواد محل مرگ هفتواد : منطقه کرمان در نبردبا اردشیر بابکان دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : کلمه هفتواد آنگونه‌است که در شاهنامه ثبت شده. متن پهلوی نام آن را هپتن باد آمده‌است. هپتان بوخت نیز صورت […]

شخصیت های شاهنامه – شیدوش

پس پشت شیدوش یل با درفش – زمین گشته از شیر پیکر بنفش نام : شیدوش دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای ، پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان ، کیانیان تبار : تبار پدری به کشواد ویژگی‌های شیدوش : پرچم دار سپاه گودرز ملیت : ایرانی وابستگان : پدر شیدوش : گودرز برادران […]

شخصیت های شاهنامه – هرمزد

نام : هرمزد چهارم نام هرمزد در شاهنامه : هرمزد محل تولد هرمزد : تیسفون محل مرگ هرمزد :  تیسفون توسط ویستهم و بندوی ابتدا کور و سپس کشته می شود. دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری به ساسان می رسد لقب های هرمزد : […]

شخصیت های شاهنامه – هرمز

ورا نام شاپور کرد اورمزد – که سروی بد اندر میان فرزد نام : هرمز نام هرمز در شاهنامه : اورمزد محل مرگ هرمز : نامعلوم دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری به ساسان می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر هرمز : شاپور […]
عنوان ۵ از ۱۲« اولین...«۳۴۵۶۷ » ۱۰...آخر »