بایگانی برچسب ها: فهرست شخصیت های شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – اسکندر

ز اسکندر فیلقوس بزرگ – جهانگیر و با کینه‌جویان سترگ نام : اسکندر محل تولد اسکندر : مقدونیه محل مرگ اسکندر : بابل دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : اسکندر ملیت : یونانی وابستگان : پدر اسکندر : فیلقوس در شاهنامه داراب مادر اسکندر : ناهید همسران اسکندر : روشنگ توضیحات شخصیت […]

شخصیت های شاهنامه – اسفندیار

چو اسفندیار آن گو تهمتن – خداوند اورنگ با سهم و تن نام : اسفندیار یا اسپندیار نام اسفندیار به زبان پهلوی : اسپَندَدات یا اسپَندیات که به معنای داده خدایی است محل تولد اسفندیار : بلخ محل مرگ اسفندیار : سیستان بدست رستم دستان دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید […]

شخصیت های شاهنامه – استقیلا

چنو بازگشت استقیلا چو گرد – بیامد که با شاه جوید نبرد نام : استقیلا محل تولد استقیلا : توران زمین محل مرگ : جنگ بزرگ کیخسرو بدست کیخسرو دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به افراسیاب می رشد منصب استقیلا : شاه ایلا ملیت […]

شخصیت های شاهنامه – ارنواز

ز پوشیده رویان یکی شهرناز – دگر پاکدامن به نام ارنواز نام : ارنواز دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار : تبار پدری به طهمورث می رسد ملیت ارنواز : ایرانی وابستگان : پدر ارنواز : جمشید همسران ارنواز : ضحاک ، فریدون خواهر ارنواز : شهرناز […]

شخصیت های شاهنامه – آرمین

چهارم کجا آرشش بود نام – سپردند گیتی به آرام و کام نام: کی آرمین نام های دیگر : همچنین در برخی از نسخه‌ها بجای آرمین، آرش آمده است دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به فریدون می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر  کی آرمین […]

شخصیت های شاهنامه – ارمایل

یکی نام ارمایل پاکدین – دگر نام گرمایل پیشبین نام : ارمایل دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار : تبار به جمشید می رسد لقب های ارمایل : پارسا ویژگی‌های ارمایل : ایثار و ابتکار ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : ارمایل، در شاهنامه نام گران مایه‌ای […]

شخصیت های شاهنامه – آرش

وزو نیوتر آرش رزم زن – بهر کار پیروز و لشکر شکن نام : آرش محل تولد آرش : خراسان دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : ایرانی وابستگان : فرزند آرش : منوچهر توضحات شخصیت : آرش به روایت شاهنامه نام پدر منوچهر است. منوچهر یک پهلوان و دلاور […]

شخصیت های شاهنامه – ارسطالیس

حکیمی که بود ارسطالیس نام – خردمند و بیدار و گسترده کام نام : ارسطالیس نام های ارسطالیس : ارسطاطالس محل تولد ارسطالیس : یونانی دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : یونانی منصب : مشاور و معلم اسکندر توضیحات شخصیت : ارسطالیس، در شاهنامه نام یک حکیم […]

شخصیت های شاهنامه – ارژنگ دیو

بدان جایگه باشد ارژنگ دیو – که هزمان برآید خروش و غریو نام : ارژنگ محل مرگ : مازندران توسط رستم منصب : سالار مازندران دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان لقب ارژنگ : سالار توضیحات شخصیت : رستم در سفر مازندران یا همان هفت‌خوان رستم، در خان پنجم […]

شخصیت های شاهنامه – آرزو (زن سلم)

زن تور را ماه آزاده خوی – زن سلم را کرد نام آرزوی نام : آرزو زادگاه آرزو : یمن دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان ملیت : تازی وابستگان : پدر آرزو : سرو شاه یمن همسر آرزو : سلم پسر فریدون خواهران آرزو : آزاده و […]

شخصیت های شاهنامه – اردوان اشکانی

ورا خواندند اردوان بزرگ – که از میش بگسست چنگال گرگ نام : اردوان نام اردوان به زبان پهلوی : ارتبان، ارته پان محل مرگ اردوان : در اصطخر در نبرد با اردشیر بابکان دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : اشکانیان تبار اردوان : تبار پدری به گشتاسپ می رشد […]

شخصیت های شاهنامه – اردشیر بابکان

نخست از سر بابکان اردشیر – که اندر جهان تازه شد داروگیر نام : اردشیر محل تولد اردشیر : اصطخر – پارس محل مرگ : ۲۴۲ میلادی در اصطخر دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار اردشیر: نیای پدری از طریق ساسان می رسد به دارا لقب های اردشیر : اردشیر بابکان […]

شخصیت های شاهنامه – ارجاسپ

دگر اندریمان سوار دلیر – چو ارجاسپ اسپ افگن نره شیر نام : ارجاسپ نام ارجاسپ به زبان پهلوی : اَرِجِت اَسپَه یعنی دارنده ارجمند محل تولد ارجاسپ : در توران زمین محل مرگ ارجاسپ : در توران زمین در رویین دژ توسط اسفندیار دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار […]

شخصیت های شاهنامه – آذرگشسپ

کنون آنکه گفتی ز کار دو اسپ – فروزان به کردار آذرگشسپ توضیحات : آتشکده آذرگُشَسپ، به معنی «آتش جهنده» است. این آتشکده در استان آذربایجان غربی ایران قرار داشته و در قرن‌های پیش از فتح اعراب مهمترین مرکز دینی‌مذهبی شاهنشاهی ایران بود. این آتشکده به طبقهٔ جنگیان و سپاهیان و شاهان اختصاص داشته‌است همچنین آذر گشسپ […]

شخصیت های شاهنامه – اخواست

چو اخواست با زنگه ی شاوران – دگر برته با کهرم از یاوران نام : اخواست نام های دیگر اخواست : اخواشت محل تولد اخواست : توران محل مرگ اخواست : میدان نبرد توران و ایران دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان لقب اخواست : سردار ملیت : تورانی […]

شخصیت های شاهنامه – آبتین

چو ضحاک بگرفت روی زمین – پدید آمد اندر جهان آبتین نام : آبتین نام های دیگر آبتین : آثویه، آپتیه مرگ آبتین : توسط نگاهبانانِ ضحاک دستگیر و کشته شد و مغزش خوراک مارهای دوش ضحاک گردید. دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار : تبار پدری […]
عنوان ۱۲ از ۱۲« اولین...«۸۹۱۰۱۱۱۲