بایگانی برچسب ها: فهرست شخصیت های شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – پشنگ داماد ایرج

نیا نامزد کرد شویش پشنگ – بدو داد و چندی برآمد درنگ نام : پشنگ دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار : تبار پدری به جمشید می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : همسر پشنگ : ماه آفرید فرزندان پشنگ : دختری که نامش مشخص نیست نوه پشنگ: منوچهر […]

شخصیت های شاهنامه – بیژن (یزدگرد)

یکی پهلوان بود گسترده کام – نژادش ز طرخان و بیژن بنام نام : بیژن دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری به طرخان تورانی می رسد لقب های بیژن : بیژن طرخان ملیت : طخاری ترک توضیحات شخصیت : هنگام حمله ی اعراب یزدگرد به سمت مرو عقب […]

شخصیت های شاهنامه – بهرام اورمزد

چو بهرام بنشست بر تخت زر – دل و مغز جوشان ز مرگ پدر نام : بهرام نام های دیگر : بهرام یکم زمان مرگ : ۲۷۴ میلادی دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری به اردشیر بابکان ملیت : ایرانی وابستگان : پدر بهرام : شاپوریکم مادر بهرام : گوردزاد برادران بهرام […]

شخصیت های شاهنامه – بهرام بهرامیان

چو بنشست بهرام بهرامیان – ببست از پی داد و بخشش میان نام : بهرام نام های دیگر : بهرام سوم زمان مرگ بهرام : ۲۹۳ میلادی دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری به بهرام اول می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر بهرام : بهرام دوم مادر بهرام : شاپوردختک توضیحات […]

شخصیت های شاهنامه – بهرام بهرام

چو بهرام در سوک بهرامشاه – چهل روز ننهاد بر سر کلاه نام : بهرام نام های دیگر : بهرام دوم زمان مرگ بهرام : ۲۹۳ میلادی دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری به اورمزد ساسانی ملیت : ایرانی وابستگان : پدر بهرام : بهرام یکم همسر بهرام : شاپوردختک فرزندان بهرام : بهرام […]

شخصیت های شاهنامه – بهرام چوبین

ولیکن نگه کن بروشن روان – که بهرام چو بینه شد پهلوان نام : بهرام چوبین مرگ بهرام چوبین : فرغانه خاقانات غربی ترک دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری به خاندان مهران ملیت : ایرانی وابستگان : پدر بهرام چوبین : بهرام گشنسپ برادران […]

شخصیت های شاهنامه – بهرام گور

کمان را به زه کرد بهرام گور – رانگیخت از دشت آرام شور نام : بهرام گور نام های دیگر : بهرام پنجم یا وهرام پنجم زمان تولد بهرام گور : ۴۰۰ میلادی زمان مرگ بهرام گور : نامعلوم دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری به شاپور […]

شخصیت های شاهنامه – برمایه (گاو دایه فریدون)

یکی گاو برمایه خواهد بدن – جهانجوی را دایه خواهد بدن نام : برمایه نحوه مرگ برمایه : توسط کارگزاران ضحاک دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان ویژگی‌های برمایه : دایه فریدون و موهای بدنش هر کدام یک رنگ بود توضیحات شخصیت : که برخی آن را با ضمّهٔ نخست […]

شخصیت های شاهنامه – بابک (وزیر انوشیروان)

ورا موبدی بود بابک بنام – هشیوار و دانادل و شادکام نام : بابک دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان توضیحات شخصیت : بابک موبدی خردمند بود که توسط انوشیروان برای کار لشگر انتخاب شد او روز اول کلیه سپاهیان را فراخوان میدهد که برای حضور در بارگاه انوشیروان آماده شوند […]

شخصیت های شاهنامه – آزاده (معشوقه بهرام گور)

به رنگ رخانش به می داده بود – کجا نام آن رومی آزاده بود نام : آزاده محل مرگ آزاده : در شکارگاه بدست بهرام گور دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ویژگی‌های آزاده : چنگ نواز توضیحات شخصیت : آزاده نام کنیزک چنگ نواز رومی تبار است که […]

شخصیت های شاهنامه – آرزو (دختر ماهیار)

دلارام را آرزو نام بود – همو غمگسار و دلارام بود نام : آرزو دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : ایرانی وابستگان : پدر آرزو : ماهیار گوهر فروش توضیحات شخصیت : آرزو یا آرزوی، دختر چنگ نواز و چکامه سرای «ماهیار گوهرفروش» بود که بهرام گور […]

شخصیت های شاهنامه – اندریمان (اسفندیار)

دگر اندریمان که پیروز گشت – بکشت از دلیران ما سی و هشت نام : اندریمان محل مرگ اندریمان : خوان هفتم اسفندیار بدست اسفندیار دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : تورانی توضیحات شخصیت : اندریمان پهلوان تورانی در لشگر ارجاسپ است که در نبرد با سپاهیان ایران سی […]

شخصیت های شاهنامه – الوای (اسفندیار)

یکی نامور بود الوا به نام – سرفراز و اسپ افکن و شادکام نام : الوای محل تولد الوای : زابل محل مرگ الوای : در نبرد رستم و اسفندیار بدست نوش آذر دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ویژگی‌های الوای : هنر آموخته رستم بود ملیت : ایرانی […]

شخصیت های شاهنامه – اردشیر شیروی

چو بنشست بر تخت شاه اردشیر – از ایران برفتند برنا و پیر نام : اردشیر محل مرگ : تیسفون بدست پیروز خسرو دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری به ساسان می رسد ویژگی‌های اردشیر : رسیدن به پادشاهی در هفت سالگی ملیت : ایرانی وابستگان : پدر اردشیر : شیرویه […]

شخصیت های شاهنامه – اردشیر نکوکار

چو بنشست بر گاه شاه اردشیر – بیاراست آن تخت شاپور پیر نام : اردشیر نام کامل اردشیر : اردشیر نکوکار زمان مرگ اردشیر : ۳۸۳ میلادی دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری به ساسان می رسد لقب های اردشیر : اردشیر دوم یا اردشیر نکوکار […]

شخصیت های شاهنامه – اردشیر موبد موبدان

نام : اردشیر دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان لقب های اردشیر : موبد موبدان یا روحانی اعظم ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : اردشیر، موبد موبدان (روحانی اعظم)، در دوران حکومت پیروز (۴۵۹–۴۸۴) و همچنین در دوران حکومت خسرو اول انوشیروان (حک ۵۳۱–۵۷۹ م) زندگی می‌کرد. اردشیر یکی […]

شخصیت های شاهنامه – اردشیر گشتاسپ

نخستین کس نامدار اردشیر – پُس شهریار آن نبرده دلیر نام : اردشیر محل مرگ اردشیر : اولین نبرد گشتاسپ و ارجاسپ دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به لهراسپ می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر اردشیر: گشتاسپ برادران و خواهران اردشیر : […]

شخصیت های شاهنامه – نوشین روان

چنین گفت موبد که بر تخت عاج – چو کسری کسی نیز ننهاد تاج نام : انوشیروان نام های دیگر انوشیروان : انوشه روان ، کسری ، خسرو انوشیروان یا خسرو یکم ریشه نام انوشیروان : خسرو در اوستا به صورت hu-sravah (هوُ-سْرَوَه؛ به معنای نیک سروده شده؛ نیکنام، مشهور)، در سانسکریت به صورت sushravas، […]

شخصیت های شاهنامه – نوشزاد

به جهرم یکی مرد بد بدنژاد – کجا نام او مهرک نوش‌زاد نام : مهرک نوش زاد محل مرگ مهرک نوش زاد : استطخر که توسط اردشیر بابکان گردن زده می شود دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : اشکانیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : مِهرک نوش‌زاد در داستان‌های ملی […]

شخصیت های شاهنامه – هشیار

یکی پارسی بود هشیار نام – که بر چرخ کردی به دانش لگام نام : هشیار دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان لقب های هشیار : خردمند و دانا ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : هنگامی که یزد گرد بزه گر صاحب فرزندی می شود و او را بهرام […]

شخصیت های شاهنامه – سروش

یکایک بیامد خجسته سروش – بسان پری پلنگینه پوش نام : سروش توضیحات شخصیت : سُروش یکی از ایزدان باستانی ایرانیان است. او از ایزدان بزرگی است که بر نظم جهان مراقبت دارد، پیمان‌ها را می‌پاید و فرشتهٔ نگهبان خاص زرتشتیان است. علاوه بر این، روز هفدهم از هر ماه در ایران باستان، سروش نام داشت و […]

شخصیت های شاهنامه – نوش آذر

یکی مایه‌ور پور اسفندیار – که نوش آذرش خواندی شهریار نام : نوش آذر محل مرگ نوش آذر : سیستان توسط برادر رستم زواره دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به لهراسب می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر نوش آذر : اسفندیار برادران […]

شخصیت های شاهنامه – شعیب

برفتند و سالار ایشان شعیب – یکی نامدار از نژاد قتیب نام : شعیب محل مرگ : در نبرد بدست داراب دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید :  کیانیان تبار : تبار پدری به قتیب می رسد ملیت : تازی توضیحات شخصیت : در شاهنامه ٔ فردوسی آمده که داراب بر تازیان که […]

شخصیت های شاهنامه – سام اسفندیار

ز کرمان چو بیورد گرد و سوار – ز شیران چون سام اسفندیار نام : سام اسفندیار دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری به اسفندیار می رسد ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : سام اسفندیار، طبق شاهنامه، وی مرزبان شیراز بود. هنگامی که خسروپرویز در آذربادگان بود، شماری […]

شخصیت های شاهنامه – جمهور

خنیده بهر جای جمهور نام – به مردی بهر جای گسترده گام نام : جمهور محل مرگ جمهور : هند در بستر از بیماری دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : هندی وابستگان : برادر جمهور : مای فرزند جمهور : گو توضیحات شخصیت : جُمهور، در شاهنامه، نام شاه هندوستان است. […]

شخصیت های شاهنامه – تلیمان (پهلوان)

چپ شاه گرد تلیمان بخاست – چو شاپور نستوه بر دست راست نام : تلیمان دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : تَلیمان، در شاهنامه  از پهلوانان روزگار فریدون است که در کین خواهی ایرج شرکت داشت. وی همچنین در نبرد نوذر و افراسیاب هم […]

شخصیت های شاهنامه – تبرگ

به پیش سپاه اندر آمد تبرگ – که خاقان ورا خواندی پیر گرگ نام : تبرگ محل مرگ تبرگ : نبرد با خواهر بهرام چوبین گردیه و کشته شدن بدست او دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : چینی توضیحات شخصیت : تُبُرگ، در شاهنامه نام پهلوانی چینی است که […]

شخصیت های شاهنامه – قیدافه

جهانجوی بخشنده قیدافه بود – ز روی بهی یافته کام و سود نام : قیدافه دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : اسکندر لقب های قیدافه : پادشاه اندولس وابستگان : فرزندان قیدافه : قیدروش و طینوش توضیحات شخصیت : از شخصیتهای شاهنامه، نام زنی جهانجوی و بخشنده و پادشاه اندلس در زمان […]

شخصیت های شاهنامه – بیورد (کرمان)

ز کرمان چو بیورد گرد و سوار – ز شیران چون سام اسفندیار نام : بیورد نام کامل بیورد : بیورد کرمان چون مرزبان کرمان بود دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : بیوَرد در شاهنامه نام مرزبان کرمان است. هنگامی که خسروپرویز در آذربادگان بود، شماری از مرزبانان ایران برای یاریش به او پیوستند. از جمله […]

شخصیت های شاهنامه – بیورد (سو )

الان شه و چون پارس پهلو سپاه  –  چو بیورد و شگنان زرین کلاه نام : بیورد نام کامل بیورد : بیورد سو چون حاکم منطقه دریاچه سو بود دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : بیوَرد در شاهنامه نام مرزبانی است که پس […]
عنوان ۲ از ۱۲«۱۲۳۴۵ » ۱۰...آخر »