دسته: جغرافیای شاهنامه

آوازه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آوازه نام فعلی مکان جغرافیایی :  در کنار شهر بیکند در ترکمنستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: دژ آوازه شرح مکان جغرافیایی: آوازه نام دژی بوده است از آن پرموده پسر ساوه شاه ترک که بهرام چوبینه در زمان پادشاهی هرمزد نوشیروان آن را فتح کرد و […]

اموی

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آموی نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهرترکمن آباد در ترکمنستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: در شاهنامه آموی شهری است واقع در ساحل چپ جیحون بین شاهراه مرو به بخارا که اعراب آن را آمل شط و مغازه خوانده اند اما ایرانیان فارسی زبان […]

ال

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آل نام فعلی مکان جغرافیایی :  روستای آل در پنجاه کیلومتری شمال غرب مشهد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: آل نام دژی در ولایت طوس بوده است که خرابه های آن هم اینک در جوار روستای نوساز آل در فاصله تقریباً پنجاه کیلومتری شمال […]

اصفهان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اصفهان نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر اسکندریه در مصر نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: اسپهان، سپاهان، سپهان شرح مکان جغرافیایی: اصفهان اولین باری که نام این شهر و ولایت مشهور ایران در شاهنامه آمده در داستان سیاوش و رفتن گیو به ترکستان برای آوردن کیخسرو به […]

اسکندری

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اسکندری نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر اسکندریه در مصر نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: اسکندری غرض شهر اسکندریه مصر است که اسکندر آن را ساخته بود و در آن مدفون شد.  این شهر که اکنون اسکندریه خوانده میشود از شهرهای آبادان و مهم […]

استخر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : استخر نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهری در کنار جمشید نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  اصطخر، اسطخر، سطخر، صطخر شرح مکان جغرافیایی: استخر اسطخر این شهر که از آن به صورتهای استخر اسطخر ،سطخر اصطخر و صطخر در شاهنامه نام برده شده از شهرهای باستانی و مهم […]

اروند

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اروند/ اروند رود نام فعلی مکان جغرافیایی :  اروند یا دجله نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  دجله شرح مکان جغرافیایی: اروند/ آروند رود به تصریح شاهنامه اروندرود نام اصیل و ایرانی دجله بوده چنان که در داستان ضحاک آمده است: به اروندرود، اندر آورد روی        چنان […]

ارمینیه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آرمینیه نام فعلی مکان جغرافیایی :  ارمنستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: آرمینیه غرض سکونتگاه ارمنیان است که تنها بخشی از آن حدود یک سومش اکنون کشور ارمنستان را تشکیل میدهد نام آرمینیه اولین بار در پادشاهی نوشین روان آمده است آنجا که گوید […]

اردن

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اردن نام فعلی مکان جغرافیایی :  اردن کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: اردن از اردن تنها دو بار در پادشاهی نوشین روان یاد شده و آمده است. که وی در راه شام به مداین در اردن توقفی داشته و آنجا بیمار شده است. […]

اردبیل

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اردبیل نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر اردبیل کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  اردویل شرح مکان جغرافیایی: نام اردبیل از دو بخش ارد ( مقدس) و ویل (شهر) تشکیل شده که به معنای شهر مقدس است.اردبیل از شهر های کهن ایران در شمال غربی کشور بوده […]

ارچنگ

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اَرچنگ نام فعلی مکان جغرافیایی :  روستای در مرز بین ایران و ترکمنستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  ارچنگ، ارچنگ، ارزنگ شرح مکان جغرافیایی: اَرچنگ اَرچنگان در داستان فرود هنگامی که سپاه ایران با سپهسالاری ،طوس به کنار حصار کلات میرسد و فرود و همراهانش را به […]

آرایش روم

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آرایش روم نام فعلی مکان جغرافیایی :  احتمالا محلب شهر المیادین کنونی عراق با نام باستانی اروپوس نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: آرایش روم به روایت شاهنامه نام یکی از دژهای شرقی روم در حدود شام (سوریه کنونی) بوده که گنجهای قیصر در آن […]

اران

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اَران نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر ارگان کنار شهر بهبهان کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: آرج / آرجان شرح مکان جغرافیایی: اران/ اَرج/ آَرجان بنا بر دو بیت زیر نام پیشین شهر حلوان است. شاید هم ارجان است که ساخت آن را به قباد ساسانی […]

آذربُرزین مهر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آذربُرزین مهر نام فعلی مکان جغرافیایی :  نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  آذر تیزبُرزین، آذر برزبرزین شرح مکان جغرافیایی: آذر برزبرزین آذربرزین مهر یکی از آتشکده های مهم ایران باستان و ویژۀ کشاورزان بوده است. در داستان لهراسپ آمده که او در ابتدای شاهی خود شارستان بلخ […]

آذرگشسب

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آذرگشسب نام فعلی مکان جغرافیایی :   شهر بناب (تخت سلیمان) آذربایجام غربی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  آتشکده آذرگشسب ، خان آذرگشسب، شرح مکان جغرافیایی: آذرگشسپ این آتشکده را کیخسرو در آذرآبادگان بنا کرد. اما پیش از آن هم به عنوان یکی از آتش های مقدس قوم […]

برطاس

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بُرطاس نام فعلی مکان جغرافیایی :  در کنار رود ولگا نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: بُرطاس: این نام دو بار در شاهنامه آمده است، یک بار در پادشاهی خسروپرویز، بار دیگر هم در پادشاهی شیرویه. در داستان خسروپرویز می خوانیم: زدینار گنجش کرانه نبود […]

باورد

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : باورد نام فعلی مکان جغرافیایی :  ابیورد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: باورد: که اعراب آن را آبیورد خوانده اند، یکی از ولایات مهم خراسان و از مراکز زیستی و حکومتی پارت ها و اشکانیان بوده است. از این رو، انتظار می رود نام […]

باغ گلشن

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : باغ گلشن نام فعلی مکان جغرافیایی :  نا معلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: این نام در شاهنامه تنها در بخش پادشاهی خسروپرویز آورده شده است. وقتی خسرو با گردیه خواهر بهرام چوبین صلح می کند، بزمی شاهانه در این باغ ترتیب می دهند. […]

ایتاش

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ایتاش نام فعلی مکان جغرافیایی :  اتباش در میان دو شهر اوزگند و کاشغر نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: ایتاش: از این محل یا خرده ولایت سه بار در داستان گشتاسپ با ارجاسپ به این صورت یاد شده است: که این گر بماند زمانی […]

اندراب

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اندرآب نام فعلی مکان جغرافیایی :  در استان تخارستان در مسیر غزنین به کابل نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: آندراب: در نامه پیران ویسه به گودرز برای مصالحه بر سر مرزهای ایران و توران، که ولایات متعلق به ایران را برمی شمرد، آمده است: […]

الماس رود

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : الماس رود نام فعلی مکان جغرافیایی :  مشخص نیست احتمالا جایی در حدود سریلانکای کنونی در جنوب هندوستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: الماس رود: در داستان کاموس کشانی، پس از آن که سپاه ایران با سالاری رستم تورانیان را شکست می دهند و […]

التونیه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : التونیه نام فعلی مکان جغرافیایی :  کیلیکیه در شمال غرب خلیج اسکندرون نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: التونیه: چون اردشیر ساسانی درگذشت و فرزندش شاپور(اول) جانشین او شد مردم روم از پرداخت خراج قیدافه به ایران سرتافتند. در نتیجه، شاپور به روم حمله کرد […]

اروندرود

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اروندرود نام فعلی مکان جغرافیایی :  روددجله نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: آروند اروندرود: امروز ایرانیان به تجمیع دو رود دجله و فرات اروندرود می گویند، رودی به طول ۱۹۳ کیلومتر که به سمت جنوب شرقی جاری می شود و پس از گذر از […]

ارمینیه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اَرمینیه نام فعلی مکان جغرافیایی :  ارمنستان کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: اَرمینیه: غرض سکونتگاه ارمنیان است، که همان سرزمین ارمنستان کهن که از سرچشمه های رود فرات در مرکز ترکیه کنونی تا حدود دریاچۀ ارومیه را در بر میگرفت و مهمترین گذرگاه […]

ابرشهر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اَبَرشهر نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر بانکه یا نفت چاله نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: ابرشهر: از میان سه تصحیح مورد نظر ما تنها خالقی از این شهر چهار بار در پادشاهی کیخسرو یاد می کند، که در سه بیت با نام فرهاد، […]

آوازه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آوازه نام فعلی مکان جغرافیایی :  در بیکند کنار دریاچه قره کول نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: آوازه: نام دژی بوده است از آن پرموده، پسر ساوه شاه ترک، که بهرام چوبینه در زمان پادشاهی هرمزد نوشیروان آن را فتح کرد و گنج ها […]

آرایش روم

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آرایش روم نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر باستانی دورا – اروپوس، که تقریبا در محلب شهر المیادین کنونی عراق نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: آرایش روم: به روایت شاهنامه نام یکی از دژهای شرقی روم (درحدود شام، سوریه کنونی) بوده که گنج های […]

آل

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آل نام فعلی مکان جغرافیایی :  روستای آل در شهرستان طوس مشهد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: ال: نام دژی در ولایت طوس بوده است که خرابه های آن هم اینک در جوار روستای نوساز آل در فاصله تقریبا پنجاه کیلومتری شمال غرب شهر […]

آسیای زرق

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آسیای زرق نام فعلی مکان جغرافیایی :  روستای زرق در مرو نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: آسیای زرق: آسیایی در محل روستای زرق در مرو بوده است که یزدگرد بدان پناه برد، اما به دست آسیابانی کشته شد ( زرق).

آذرپناه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آذرپناه نام فعلی مکان جغرافیایی :  از محل آن اطلاعی در دست نیست نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: آذرپناه: این نام تنها یکبار در شاهنامه در داستان هرمزد نوشین روان آمده و بدان سوگند یاد شده، چون همردیف آذرگشسپ از آن نام رفته گویا […]
عنوان ۱ از ۵۱۲۳۴۵ »