نمایش های صوتی شاهنامه

نمایش های صوتی شاهنامه به پیشنهاد جناب آقای کامبیز فکری و با همراهی و همکاری ایشان در ویکی شاهنامه قرار داده شده است.