بایگانی برچسب ها: دانلود مقاله شاهنامه pdf

تحلیل نمادینگی آتش در اساطیر برمبنای نظریّه همترازی و رویکرد نقد اسطوره ای (با تمرکز بر اساطیر ایران و شاهنامه فردوسی)

عنوان: تحلیل نمادینگی آتش در اساطیر برمبنای نظریّه همترازی و رویکرد نقد اسطوره ای (با تمرکز بر اساطیر ایران و شاهنامه فردوسی) نویسندگان: دکتر مه‌دخت پورخالقی چترودی / دکتر فرزاد قائمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد / استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد […]

شاهنامه در جهان عرب

عنوان: شاهنامه در جهان عرب نویسندگان: قاسم مختاری / محمود شهبازی / مژگان نصیری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اراک / استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اراک / کارشناس ارشد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اراک تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۸ منبع: فصلنامۀ علمی پژوهشی «پژوهش زبان […]

بررسی بن مایه داستانیِ «سرکشی و تباهی» در شاهنامه فردوسی

عنوان: بررسی بن مایه داستانیِ «سرکشی و تباهی» در شاهنامه فردوسی نویسنده: دکتر اسدالله جعفری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور فارس تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۸۷ منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدوشصت و هفت، زمستان ۱۳۸۸ چکیده مقاله: در بررسیهای انجام شده، واحد بن مایه ای سرکشی […]

تجلی عشق در حماسه های ملی

عنوان: تجلی عشق در حماسه های ملی نویسنده: علی اکبر امامی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: کارشناس ارشد دانشگاه آزاد کرمانشاه تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹ منبع: مجلۀ رشد زبان و ادب فارسی، شمارۀ ۹۳، بهار ۱۳۸۹ چکیده مقاله: نویسنده داستان عشق‌های شاهنامه را در سه دسته طبقه بندی کرده است. عشق‌هایی که به ازدواج انجامیده‌اند، عشق‌هایی […]

فردوسی؛ متعبد یا خردورز

عنوان: فردوسی؛ متعبد یا خردورز نام نویسندگان: حمیدرضا اردستانی رستمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد دزفول دانشچوی دکتری زبان و ادبیات فارسی تاریخ نگارش: تابسان ۱۳۸۹ شمسی منبع: مجلۀ حافظ، شماره هفتادو پنج، آبان ۱۳۸۹ چکیده مقاله: در مقاله نویسنده کوشیده است ابعاد و جنبه های مختلف خرد را در شاهنامه و از […]

نقد و تحلیل دیدگاه مستشرقان غربی درباره حماسه ملی ایران

عنوان: نقد و تحلیل دیدگاه مستشرقان غربی درباره حماسه ملی ایران نام نویسندگان: دکتر حسینعلی قبادی / سید علی قاسم زاده سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان:  دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مدرس تاریخ نگارش: تابسان ۱۳۸۷ شمسی منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدو شصت هفت، […]

واکاوی جنبه های دراماتیک داستان رستم و سهراب شاهنامه بر پایه درام شناسی ارسطو

عنوان: واکاوی جنبه های دراماتیک داستان رستم و سهراب شاهنامه بر پایه درام شناسی ارسطو نام نویسندگان: محمدرضا نصراصفهانی / سید مرتضی هاشمی / داود خاتمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان / استاد یار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات […]

پژوهش های لغوی: «آب دندان و بابِ دندان»

عنوان: پژوهش های لغوی: «آب دندان و بابِ دندان» نام نویسنده: ابولفضل خطیبی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: شاهنامه پژوه تاریخ نگارش: زمستان  ۱۳۸۹ شمسی منبع: ویژه نامه نامه فرهنگستان  (فرهنگ نویسی) شمارۀ سه، بهمن ۱۳۸۹ چکیده مقاله: نگارنده در تلاش است با یک بررسی تاریخی از دو کلمه آب دندان و باب دندان نشان دهد که این […]

هستی شناسی دیوان در حماسه های ملی بر پایه شاهنامه فردوسی

عنوان: هستی شناسی دیوان در حماسه های ملی بر پایه شاهنامه فردوسی نام نویسنده: دکتر آرش اکبری مفاخر سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: عضو قطب علمی فردوسی شناسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۸۷ شمسی منبع: فصلنامۀ علمی پژوهشی کاوش‌نامه، سال یازدهم، شمارۀ بیست و یک، ۱۳۸۹ چکیده مقاله: هستی شناسی دیوان عبارت است از بررسی دیوان […]

زیباشناسی شر (بررسی تطبیقی جایگاه شر در نگاه فردوسی و شکسپیر با توجه به داستان «ضحاک ماردوش» و نمایشنامه «مکبث»)

عنوان: زیباشناسی شر (بررسی تطبیقی جایگاه شر در نگاه فردوسی و شکسپیر با توجه به داستان «ضحاک ماردوش» و نمایشنامه «مکبث») نام نویسندگان: ابوالقاسم رادفر / احمد کیا سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استاد پزوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی / دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی دانشگاه تربیت مدرس تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۸۹ شمسی منبع: کهن نامۀ ادب […]

مقایسه جایگاه زن در شاهنامه فردوسی با ایلیاد و اودیسه هومر

عنوان: مقایسه جایگاه زن در شاهنامه فردوسی با ایلیاد و اودیسه هومر نویسندگان: دکتر حجت عباسی /  دکتر جسینعلی قبادی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: مربی دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر / دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹ شمسی منبع: فصلنامۀ ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی، سال ششم، شمارۀ نوزدهم، تابستان ۱۳۸۹ چکیده مقاله: شاهکار حماسی […]

باز خوانی مصراعی از شاهنامه « هَم» یا «هُم»

عنوان: باز خوانی مصراعی از شاهنامه « هَم» یا «هُم» نویسنده: دکتر مرتضی چرمگی عمرانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور نیشابور تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۸۸ شمسی منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدو شصت و هست، بهار ۱۳۸۹ چکیده مقاله: در این مقاله سعی بر آن شده تا مصراعی […]

نگاهی تازه به داستان هفت خوان رستم

عنوان: نگاهی تازه به داستان هفت خوان رستم نویسندگان: دکتر آسیه ذبیح‌نیا عمران / حسین بردخوانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور یزد / دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۹ شمسی منبع: مجلۀ نامۀ پارسی، شمارۀ پنجاه و چهار، پائیز ۱۳۸۹ چکیده مقاله: یکی از […]

شاهنامه دستنویس ابراهیم سلطان

عنوان: شاهنامه دستنویس ابراهیم سلطان نویسنده: محمود متقالچی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: شاهنامه پژوه تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹ شمسی منبع: مجلۀ بخارا، سال دوازدهم، شمارۀ هفتادوپنج، فروردین -تیر ۱۳۸۹ چکیده مقاله: شاهنامه پژوه بزرگ جناب متقالچی در این مقاله به بررسی و تشریح شاهنامۀ ابراهیم سلطان چاپ کتابخانۀ بودلیان دانشگاه کمبریج انگلستان می پردازد کلمات کلیدی: […]

پادافراه در شاهنامه

عنوان: پادافراه در شاهنامه نویسندگان: احمد امین / مهدی افراسیابی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد / کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۹ شمسی منبع: مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، سال پنجم، شمارۀ هجده و نوزده، پاییز و زمستان ۱۳۸۹ چکیده […]

بازتاب حماسۀ ملی در شعر مسعود سعد

عنوان: بازتاب حماسۀ ملی در شعر مسعود سعد نویسنده: دکتر هوشنگ محمدی افشار سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار دانشگاه ایرانشهر تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۸ شمسی منبع: مجلۀ مطالعات ایرانی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال نهم، شمارۀ هفدهم، بهار ۱۳۸۹ چکیده مقاله: شاهنامۀ فردوسی به عنوان زاینده ترین سرچشمۀ مضامین حماسی- پهلوانی، […]

تأثیر و حضور شاهنامه در برخی از هنرهای ایرانی

عنوان: تأثیر و حضور شاهنامه در برخی از هنرهای ایرانی نویسندگان: علی تقوی / ابوالقاسم رادفر سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان:  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی / استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹ هجری شمسی منبع: کهن‌نامۀ ادب فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال اول، […]

نام و ننگ در شاهنامه

عنوان: نام و ننگ در شاهنامه نویسنده: کمال مرتضی‌زاده سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده:  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی املش، دبیر ادبیات مراکز پیش‌دانشگاهی املش و پیام نور رودسر تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹ هجری شمسی منبع: مجلۀ رشد، زبان و ادب فارسی، شمارۀ ۹۳، بهار ۱۳۸۹ چکیده مقاله: نویسنده در این مقاله، با تکیه بر […]

ساختار تراژیک داستان سیاوش

عنوان: ساختار تراژیک داستان سیاوش نویسندگان: دکتر مهدی محقق / دکتر ایرج مهرکی / خدیجه بهرامی رهنما سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان:  استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج / استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج / دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج تاریخ نگارش: […]

اگر تندبادی برآید ز کنج

عنوان: اگر تندبادی برآید ز کنج نویسنده: ابوالفضل خطیبی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده:  شاهنامه پژوه تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: نامه فرهنگستان سال دوازدهم،شمارۀ چهار، زمستان ۱۳۹۰ چکیده مقاله: جناب خطیبی در این مقاله کوشیده با کنار هم قراردادن نظرات مختلف اساتید حوزه شاهنامه و لغت شناسان در ارتباط با کلمه کنج و […]

ادبیات کهن: نام دارترین پهلوان، نام جوترین قهرمان

عنوان: ادبیات کهن: نام دارترین پهلوان، نام جوترین قهرمان نویسنده: مریم بیدمشکی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده:  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی مشهد تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: مجلۀ رشد، آموزش زبان و ادب فارسی، شمارۀ چهارم، تابستان ۱۳۹۰ چکیده مقاله: در میان شخصیت‌های شاهنامه، شاید آن که […]

ساختار فنی شاهنامه

عنوان: ساختار فنی شاهنامه نویسنده: دکتر تیمور مالمیر سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار دانشگاه کردستان تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۸۶ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ علمی پژوهشی کاوش نامه، سال نهم، شمارۀ شانزده، سال ۱۳۸۷ چکیده مقاله: فردوسی با هنر عظمی خود توانسته است شاهنامه را در عین تعدد و گستردگی منابع، به صورتی منظم و منسجم […]

تفسیری دیگر از بیت های بحث برانگیز شاهنامه درباره وارونه خوئی ضحاک

عنوان: تفسیری دیگر از بیت های بحث برانگیز شاهنامه درباره وارونه خوئی ضحاک نویسنده: ابوالفضل خطیبی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: محقق و دانش‌پژوه حوزه شاهنامه تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۰ منبع: نامه فرهنگستان، سال دوزادهم، شمارۀ یک، بهار ۱۳۹۰ چکیده مقاله: جناب خطیبی به بررسی یکی از بیت های بحث برانگیز در داستان ضحاک پرداخته است کلمات […]

بررسی کهن الگوی آزمون در شاهنامه و هفت پیکر نظامی

عنوان: بررسی کهن الگوی آزمون در شاهنامه و هفت پیکر نظامی نویسندگان: فرامرز خجسته / فاطمه (شیوا) صیّادی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استایار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان / کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۰ منبع: مجلۀ تاریخ ادبیات، شمارۀ شصت و هشت، بهار و تابستان ۱۳۹۰ چکیده مقاله: کهن الگوهل، […]

داستان های شاهنامۀ فردوسی: از استقلال تا انسجام (بررسی و نقد آرای تاریخ محور و اسطوره محور در تحلیل ساختار روایی شاهنامه و ارائۀ طرحی الگویی از ساختار اثر با استفاده از رویکرد نقد توصیفی)

عنوان: داستان های شاهنامۀ فردوسی: از استقلال تا انسجام (بررسی و نقد آرای تاریخ محور و اسطوره محور در تحلیل ساختار روایی شاهنامه و ارائۀ طرحی الگویی از ساختار اثر با استفاده از رویکرد نقد توصیفی) نویسنده: دکتر فرازد قائمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده:  استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ […]

کُنج یا گَنج؟

عنوان:کُنج یا گَنج؟ نویسنده: فتح‌الله مجتبائی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده:  عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۰ منبع: نامه فرهنگستان، سال دوازدهم، شمارۀ دو، تابستان ۱۳۹۰ چکیده مقاله: جناب مجتبائی به ریشه یابی کلمه کُنج و گَنج در بیت مشهور شروع داستان رستم و سهراب پرداخته است. کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, کُنج, […]

بررسی تطبیقی عناصر آیینی و جنگاوری در شاهنامه و سمک عیار

عنوان: بررسی تطبیقی عناصر آیینی و جنگاوری در شاهنامه و سمک عیار نویسندگان: میلاد جعفرپور / دکتر مهیار علوی مقدم سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم سبزوار / استادیار گروه  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد تربیت معلم سبزوار تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۰ منبع: فصلنامۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، […]

بررسی و تحلیل کتاب شناسی فردوسی از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۸۷

عنوان:بررسی و تحلیل کتاب شناسی فردوسی از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۸۷ نویسندگان: دکتر مریم صادقی / زهرا قربانی‌پور سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز / کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۰ منبع: فصلنامۀ علمی-پژوهشی […]

زایش اسطوره های ترمیمی در سنت اساطیری ایران

عنوان: زایش اسطوره های ترمیمی در سنت اساطیری ایران نویسنده: دکتر علیرضا مظفری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۰ منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدوهفتادو چهار، پائیز ۱۳۹۰ چکیده مقاله: در بررسی اساطیر اقوام و ملل مختلف می توان به یک عده اساطیر پایه […]

آموزه های اخلاقی و منش فرماندهی شخصیت های شاهنامه فردوسی (مطالعه موردی: داستان فرود سیاووشان)

عنوان: آموزه های اخلاقی و منش فرماندهی شخصیت های شاهنامه فردوسی (مطالعه موردی: داستان فرود سیاووشان) نویسندگان: یحیی حسینایی / محمد رضا ایروانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه امام علی(ع) / کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه امام علی(ع) تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۸۹ منبع: فصلنامۀ […]
عنوان ۳ از ۱۰«۱۲۳۴۵ » ...آخر »