بایگانی برچسب ها: دانلود مقاله شاهنامه pdf

رمزگشایی اسطوره شناختی از ناسوزندگی سیاوش بر بنیاد اسطوره های زردشتی

عنوان: رمزگشایی اسطوره شناختی از ناسوزندگی سیاوش بر بنیاد اسطوره های زردشتی نویسنده: دکتر بهروز اتونی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۸۹ هجری شمسی منبع: مجلۀ ادب پژوهی، شمارۀ دوازهم، تابستان ۱۳۸۹ چکیده مقاله: هر داستانی از شاهنامه را، آن زمان که پوسته […]

روایت شناسی داستان هفت گُردان برپایه روایت انوشیروان مرزبان و ابوالقاسم فردوسی

عنوان: روایت شناسی داستان هفت گُردان برپایه روایت انوشیروان مرزبان و ابوالقاسم فردوسی نویسندگان: آرش اکبری مفاخر / رقیه شیبانی‌فر سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: عضو قطب علمی فردوسی شناسی دانشگاه فردوسی مشهد / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۸۸ هجری شمسی منبع: نشریۀ علمی – پژوهشی پژوهشنامۀ زبان […]

اسطوره کیخسرو در شاهنامه

عنوان: اسطوره کیخسرو در شاهنامه نویسنده: ابوالقاسم اسماعیل‌پور سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استاد گروه زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۸۹ هجری شمسی منبع: مجلۀ بخارا، سال سیزدهم، شمارۀ هفتادو شش، مرداد -شهریور ۱۳۸۹ چکیده مقاله: در این مقاله نگارنده در تلاش است که کیخسرو را […]

بررسی برخی عناصر داستانی در داستان ضحاک (پیرنگ، شخصیت و شخصیت پردازی، زاویه دید، صحنه و صحنه پردازی)

عنوان: بررسی برخی عناصر داستانی در داستان ضحاک (پیرنگ، شخصیت و شخصیت پردازی، زاویه دید، صحنه و صحنه پردازی) نویسنده: فرزانه معینی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹ هجری شمسی منبع: نامه پارسی، شمارۀ پنجاه و دو، بهار ۱۳۸۹ چکیده مقاله: فردوسی، بزرگترین حماسه سرای ایران، و […]

تحلیل مضمونی چند نمونه از نگاره های «گذر سیاوش بر آتش» در شاهنامه فردوسی

عنوان: تحلیل مضمونی چند نمونه از نگاره های «گذر سیاوش بر آتش» در شاهنامه فردوسی نویسندگان: دکتر سعید زاویه / ایرج داداشی / آمنه مافی‌تبار سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار دانشگاه هنر تهران / مربی دانشگاه هنر تهران / کارشناس ارشد پژوهش هنر دانشگاه تهران تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۸۹ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ ادبیات عرفانی […]

تحلیل نقش نمادین اسطوره آب و نمودهای آن در شاهنامه فردوسی بر اساس روش نقد اسطوره ای

عنوان: تحلیل نقش نمادین اسطوره آب و نمودهای آن در شاهنامه فردوسی بر اساس روش نقد اسطوره ای نویسندگان: فرزاد قائمی / دکتر ابوالقاسم قوام / دکتر محمد جعفر یاحقی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد / استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد / استاد […]

نقش ابیات شاهنامه در انسجام متنی تاریخ جهانگشا

عنوان: نقش ابیات شاهنامه در انسجام متنی تاریخ جهانگشا نویسندگان: فرزانه علوی زاده / سلمان ساکت / دکتر عبدالله رادمرد سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد / استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: […]

تحلیل داستان کیخسرو در شاهنامه بر اساس روش نقد اسطوره ای

عنوان: تحلیل داستان کیخسرو در شاهنامه بر اساس روش نقد اسطوره ای نویسنده: دکتر فرزاد قائمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ پژوهش‌های ادبی، سال هفتم، شمارۀ بیست و هفت، بهار ۱۳۸۹ چکیده مقاله: «نقد اسطوره ای» بستری انسان‌شناختی دارد که […]

تحلیل روان کاوانه شخصیت سودابه و رودابه (یگانه های دوسویه شاهنامه)

عنوان: تحلیل روان کاوانه شخصیت سودابه و رودابه (یگانه های دوسویه شاهنامه) نویسندگان: اشرف خسروی / دکتر اسحاق طغیانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان / دانشیار دانشگاه اصفهان تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۹ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ علمی-پژوهشی کاوش‌نامه سال یازدهم، شمارۀ بیست و یک، ۱۳۸۹ چکیده مقاله: شاهنامه […]

هویت و غیریت در زمان شکل گیری کشور ایران از منظر شاهنامه: دیدگاه انسان باورانه ایرانی در سیاست خارجی

عنوان: هویت و غیریت در زمان شکل گیری کشور ایران از منظر شاهنامه: دیدگاه انسان باورانه ایرانی در سیاست خارجی نویسندگان: فرهاد عطایی / مجید بهستانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران / دانشجوی دکتری رشتۀ روابط بین الملل دانشگاه تهران تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ […]

گلچینی از دیرینه ها: شاهنامه تصنیف ابوالقاسم طوسی متخلص به فردوسی

عنوان: گلچینی از دیرینه ها: شاهنامه تصنیف ابوالقاسم طوسی متخلص به فردوسی نویسنده: سیلوستر دو ساسی –  مترجم احمد سمیعی (گیلانی) سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده:  زبان شناس و خاور شناس سرشناس فرانسوی تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۸۹ هجری شمسی منبع: نامه فرهنگستان دورۀ یازده شمارۀ ۲ تابستان ۱۳۸۹ چکیده مقاله: نگارنده در این مقاله در تلاش […]

شخصیت شناسی شغاد در شاهنامه

عنوان: شخصیت شناسی شغاد در شاهنامه نویسندگان: احسان قبول / دکتر محمد جعفر یاحقی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان:  دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد / استاد زبان و ابیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۷ هجری شمسی منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدوهشتادوچهار، بهار ۱۳۸۸ چکیده مقاله: فردوسی در توصیف […]

نیایش در شاهنامه

عنوان: نیایش در شاهنامه نویسنده: علی پورامن سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده:  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی مدرس دانشگاه پیام نور تالش و دبیر دبیرستانهای تالش تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹ هجری شمسی منبع: مجلۀ رشد زبان و ادب فارسی،دورۀ بیست و سوم، شمارۀ نودو سه، بهار ۱۳۸۹ چکیده مقاله: قصد اصلی در این تحقیق، کالبد […]

کاهی بر تارهای «مویی به ریسمان تصحیح چند بیت از شاهنامه»

عنوان:  کاهی بر تارهای «مویی به ریسمان تصحیح چند بیت از شاهنامه» نویسنده: دکتر محمد فاضلی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۹ منبع: مجلۀ ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، شمارۀ بیست و هفت، پائیز ۱۳۸۹ چکیده مقاله: گفتاری که در پیش روست نقد و بررسی مقاله ای […]

نقش ابیات شاهنامه در انسجام متنی تاریخ جهانگشا

عنوان: نقش ابیات شاهنامه در انسجام متنی تاریخ جهانگشا نویسندگان: فرزانه علوی زاده / سلمان ساکت / دکتر عبدالله رادمرد سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد / استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: […]

شاهنامه این سند جاودانه گی ایران، ماجرای کاوه و ضحاک، تابش فره ایزدی

عنوان: شاهنامه این سند جاودانه گی ایران، ماجرای کاوه و ضحاک، تابش فره ایزدی نویسنده: دکتر سید جعفر حمیدی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: شاهنامه پژوه تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹ منبع: نشریۀ آیین پارسی، شمارۀ هشتاد و چهار، فروردین ۱۳۸۹ چکیده مقاله: در این مقاله یک بررسی از داستان کاوه و ضحاک در شاهنامه نموده است […]

بررسی تطبیقی آیینهای سوگ در شاهنامه و بازمانده های تاریخی – مذهبی سوگواری در ایران باستان

عنوان: بررسی تطبیقی آیینهای سوگ در شاهنامه و بازمانده های تاریخی – مذهبی سوگواری در ایران باستان نویسندگان: دکتر مه‌دخت پورخالقی چترودی / لیلا حق‌پرست سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد / دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۸۹ منبع: نشریۀ ادب و زبان دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه […]

رستم و هیرمند

عنوان: رستم و هیرمند نویسنده: دکتر علیرضا مظفری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۹ منبع: زبان و ادب فارسی، نشریۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، سال پنجاه و سه، پائیز و زمستان ۱۳۸۹ چکیده مقاله: با بررسی منابع اساطیری و حماسی مربوط به رستم چنان برمی‌آید […]

فرهنگ و آیین های آموزش و پرورش ساسانیان در شاهنامه

عنوان: فرهنگ و آیین های آموزش و پرورش ساسانیان در شاهنامه نویسنده: مریم نظامی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۸۹ منبع: مجلۀ حافظ، شمارۀ هفتادو پنج، آبان ۱۳۸۹ چکیده مقاله: از فرهنگ‌ها و آیین‌های آموزش و پرورش ساسانیان که در شاهنامه بروز پیدا کرده است. می توان به […]

نقد بلاغی بیت معروفی از شاهنامه

عنوان: نقد بلاغی بیت معروفی از شاهنامه نویسنده: سجاد آیدنلو سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار دانشگاه پیام نور ارومیه تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۸۹ منبع: مجلۀ نامه فرهنگستان، دورۀ یازده، شمارۀ ۲، تابستان ۱۳۸۹ چکیده مقاله: در این مقاله، پس از بیان تعریفی تکمیلی از دانش معانی، بیت معروف «میازار موری که دانه کش است / که […]

مافَرُّخان، نام مکانی در شاهنامه

عنوان: مافَرُّخان، نام مکانی در شاهنامه نویسنده: سجاد آیدنلو سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار دانشگاه پیام نور ارومیه تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۸۹ منبع: مجلۀ نامه فرهنگستان، دورۀ یازده، شمارۀ ۲، تابستان ۱۳۸۹ چکیده مقاله: نویسنده در این مقاله به بررسی کلمه مافرخان در نسخه های مختلف شاهنامه پرداخته و نتیجه گرفته است که این کلمه نام مکان […]

بررسی تطبیقی سخنان بوزرجمهر در شاهنامه با قرآن و حدیث

عنوان:  بررسی تطبیقی سخنان بوزرجمهر در شاهنامه با قرآن و حدیث نویسندگان: دکتر سید حسین فاطمی / احسان قبول سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۸۷ منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدوشصت و پنج، تابستان ۱۳۸۸ چکیده […]

آرایش سپاه و فنون رزمی در دوره ساسانی و بازتاب آن در شاهنامه فردوسی

عنوان:   آرایش سپاه و فنون رزمی در دوره ساسانی و بازتاب آن در شاهنامه فردوسی نویسندگان: سلمان ساکت / دکتر محمد جعفر یاحقی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد / استاد دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۸ منبع: فصلنامۀ علمی پژوهشی کاوش‌نامه، سال یازدهم، شمارۀ بیست، سال ۱۳۸۹ چکیده مقاله: دوره ساسانی […]

خویشکاری های موبدان در شاهنامه

عنوان:  خویشکاری های موبدان در شاهنامه نویسندگان: اکبرشامیان سماروکلاتی / زهرا دلپذیر سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار دانشگاه بیرجند /  کارشناس ارشد ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند تاریخ نگارش: تابستان  ۱۳۸۹ منبع: دوفصلنامۀ زبان و ادبیات فارسی، سال هیجدهم، شمارۀ شصت و نه، پائیز ۱۳۸۹ چکیده مقاله: در ایران باستان موبدان همواره یکی از مقامات برجستۀ جامعه به […]

نگاهی به خواب فردوسی در شاهنامه

عنوان: نگاهی به خواب فردوسی در شاهنامه نویسنده: مجتبی دماوندی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار دانشگاه سمنان تاریخ نگارش: تابستان  ۱۳۸۹ منبع: مجلۀ تاریخ ادبیات، شمارۀ شصت و شش، پاییز ۱۳۸۹ چکیده مقاله:  با توجه به اینکه میان نخستین دست نوشته های شاهنامه، با وقات سراینده بزرگ آن فردوسی دویست سال فاصله افتاده است و در […]

بن مایه های لذت گرایی در شاهنامه و تاثیر پذیری از افکار اپیکوریستی

عنوان:  بن مایه های لذت گرایی در شاهنامه و تاثیر پذیری از افکار اپیکوریستی نویسندگان: عبدالله حسن زاده میرعلی / لیلا شامانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: عضو هیات علمی دانشگاه سمنان / دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و  ادبیات فارسی دانشگاه سمنان تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹ منبع: مجلۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کهن‌نامۀ ادب پارسی، سال […]

نابرابری سرگذشت مانی در شاهنامه ی فردوسی با پزوهش های تاریخی

عنوان: نابرابری سرگذشت مانی در شاهنامه ی فردوسی با پزوهش های تاریخی نویسندگان: دکتر اکبر نحوی / رضا غفوری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز / دانشجوی دکتری گرایش ادبیات فارسی دانشگاه شیراز تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۸ منبع: مجلۀ بوستان ادب دانشگاه شیراز، دورۀ دوم، شمارۀ اول، بهار ۱۳۸۹ چکیده […]

بررسی نقش سیمرغ و دیو از منظر شاهنامه

عنوان: بررسی نقش سیمرغ و دیو از منظر شاهنامه نویسنده: فریبا شکرالله پور سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، مدیر پژوهش دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکز تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹ منبع: مجلۀ حافظ نشریه داخلی، شمارۀ هفتاد، خرداد ۱۳۸۹ چکیده مقاله: واژه خودی و بیگانه در زبان فارسی […]

بررسی تطبیقی تصاویر شاهنامه بایسنغری با ادبیات حماسی شاهنامه

عنوان:  بررسی تطبیقی تصاویر شاهنامه بایسنغری با ادبیات حماسی شاهنامه نویسنده: مسعود همتی وینه سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد شهر ری تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹ منبع: دوفصلنامۀ علمی-پژوهشی هنرهای تجسمی نقش‌مابه، سال سوم، شمارۀ پنجم، بهار و تابستان ۱۳۸۹ چکیده مقاله: ادبیات حماسی و نگارگری ایران از هنرهای قدیم و پویای ایران […]

تأثیر کواکب در پیشگوی‌های شاهنامه

عنوان: تأثیر کواکب در پیشگوی‌های شاهنامه نویسندگان: دکتر حسین منصوریان سرخگریه / لیلا توکل راد سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر / دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۸۸ منبع: پژوهشنامۀ زبان و ادبیات فارسی، دورۀ […]
عنوان ۲ از ۱۰«۱۲۳۴۵ » ...آخر »