بایگانی برچسب ها: دانلود مقاله شاهنامه pdf

اندیشه سیاسی فردوسی

عنوان: اندیشه سیاسی فردوسی نویسنده: محمد ناجی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: کارشناس ارشد اندیشه سیاسی در اسلام دانشگاه باقرالعلوم(ع) تاریخ نگارش: منبع: مجلۀ فرهنگ پژوهش شمارۀ دوازده چکیده مقاله: در پژوهش پیش رو برانیم که اندیشه سیاسی فردوسی را با تکیه بر متن اصلی شاهنامه و برخی کتب پیرامون، استخراج و تبیین کنیم، تلاش خواهیم […]

سیمای شهرها و کاربری آیینی آنها در ایران باستان (بر مبنای شاهنامۀ فردوسی و روایات تاریخی)

عنوان: سیمای شهرها و کاربری آیینی آنها در ایران باستان (بر مبنای شاهنامۀ فردوسی و روایات تاریخی) نویسندگان: فرزانه علوی زاده / دکتر محمد جعفر یاحقی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد / استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۰ هجری شمسی […]

بررسی قصّه های «دیوان» در شاهنامه فردوسی (بر اساس نظریه ریخت شناسانه ولادیمیر پراپ)

عنوان: بررسی قصّه های «دیوان» در شاهنامه فردوسی (بر اساس نظریه ریخت شناسانه ولادیمیر پراپ) نویسندگان: مسعود روحانی /  محمد عنایتی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان:  استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران/ کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۸۸ هجری شمسی منبع: مجلۀ پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی، سال سوم، شمارۀ […]

ادبیات کــهن: بررسی ترکیب «شاخ گوزنان»

عنوان: ادبیات کــهن: بررسی ترکیب «شاخ گوزنان» نویسنده: علیرضا قاسمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده:  مدرس مراکز آموزشی مازندران تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: مجلۀ رشد، آموزش زبان و ادب فارسی، شمارۀ ۱، پائیز ۱۳۹۰ چکیده مقاله:  انی مقاله نقدو شرحی بر مقالۀ شاخ نقیر چاپ شده در شمارۀ ۸۸ است. مولف با استناد […]

ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایهالارب و شاهنامه

عنوان: ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایهالارب و شاهنامه نویسندگان: دکتر مجمد جعفر یاحقی / دکتر سید حسین فاطمی / دکتر ماه‌دخت پورخالقی چترودی / رقیه شیبانی‌فر سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد / دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد / دانشیار […]

مبارک فال (نسخه نویافته سن ژوزف)

عنوان: مبارک فال (نسخه نویافته سن ژوزف) نویسنده: مصطفی جیحونی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: مصحح و محقق شاهنامه، اصفهان تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدوهفتادوچهار، پائیز ۱۳۹۰ چکیده مقاله: شناسایی و چاپ شاهنامه نسخه سن ژوزف بیروت (احتمالاً کتابت اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم) رویداد مبارکی […]

دایره واژگان (Diction) و نقش آن در شتاب روایت شاهنامه

عنوان: دایره واژگان (Diction) و نقش آن در شتاب روایت شاهنامه نویسندگان: دکتر عباس جاهد جاه / دکتر لیلا رضایی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوشهر / استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوشهر تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۹ هجری شمسی منبع: مجلۀ فنون ادبی (علمی-پژوهشی) دانشگاه اصفهان، سال سوم، شمارۀ […]

تحلیل انسان شناختی اسطورۀ فر و کارکرد های آن در شاهنامۀ فردوسی و اساطیر ایران

عنوان: تحلیل انسان شناختی اسطورۀ فر و کارکرد های آن در شاهنامۀ فردوسی و اساطیر ایران نویسنده: دکتر فرزاد قائمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استاد یار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی شمارۀ صدو هفتادو چهار، پائیز ۱۳۹۰ چکیده مقاله: فر در شاهنامه، […]

رد و موبد در شاهنامه

عنوان: رد و موبد در شاهنامه نویسندگان: زهرا دلپذیر / دکتر اکبر شامیان ساروکلائی / دکتر سید مهدی رحیمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: کارشناس ارشد زیان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند / استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند / استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۹ هجری شمسی منبع: پژوهشهای […]

کریمان کیست؟ بر پایۀ دستنویس هفت لشکر گورانی

عنوان: کریمان کیست؟ بر پایۀ دستنویس هفت لشکر گورانی نویسنده: دکتر آرش اکبری مفاخر سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دکتری زیان و ادبیات فارسی تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی شمارۀ صدو هفتاد و چهار، پائیز ۱۳۹۰ چکیده مقاله: واژۀ «کریمان» ظاهراً در هیچ یک از داستان های مربوط به گرشاسپ […]

راهبردها و تفکرات جنگی ایرانیان در شاهنامه

عنوان: راهبردها و تفکرات جنگی ایرانیان در شاهنامه نویسنده: مسلم احمدی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد کرج تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ علمی-پژوهشی مدیریت نظامی شمارۀ سی و دو، سال یازدهم، تابستان ۱۳۹۰، صفحۀ ۱۴۷-۱۸۰ چکیده مقاله: بزرگترین اثر حماسی و ملی زبان فارسی شاهنامه […]

بررسی ویژگی کودکی شخصیت های اسطوره ای شاهنامه

عنوان: بررسی ویژگی کودکی شخصیت های اسطوره ای شاهنامه نویسندگان: محمود بشیری / علی چراغی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی / کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: دوفصلنامۀ تخصصی علوم ادبی،سال سوم، شمارۀ شش، بهارو تابستان ۱۳۹۰ چکیده […]

سیمین قلم و تیغ درم در شاهنامه فردوسی

عنوان: سیمین قلم و تیغ درم در شاهنامه فردوسی نویسنده:  دکتر چنگیز مولایی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار گروه فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه تبریز تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شماره صدو هفتادو چهار ، پائیز ۱۳۹۰ چکیده مقاله: در شاهنامه فردوسی، بیت زیر در توصیفِ زیبایی های […]

بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفّع و فردوسی

عنوان: بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفّع و فردوسی نویسندگان: دکتر سیّد حسین فاطمی / دکتر محمّد جعفی یاحقّی / دکتر مه‌دخت پور خالقی چترودی / رقیّه شیبانی‌فر سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد / استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد […]

نقد روایتی از چهارمقاله دربارۀ زندگانی فردوسی

عنوان: نقد روایتی از چهارمقاله دربارۀ زندگانی فردوسی نویسنده: دکتر اکبر نحوی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدو هفتاد و چهار، پائیز ۱۳۹۰ چکیده مقاله: نظامی عروضی نخستین نویسنده ای است که شرح حال بالنسبه مفصّلی […]

چو آدینه هرمزدِ بهمن بود …

عنوان: چو آدینه هرمزدِ بهمن بود … نویسنده: دکتر سجاد آیدنلو سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار دانشگاه پیام نور ارومیه تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدو هفتاد و چهار، پائیز ۱۳۹۰ چکیده مقاله: فردوسی در پایان پادشاهی شاپور ذوالاکتاف چند بیتی درباره احوال شخصی خویش آورده است که […]

نقد خرد در شاهنامه

عنوان: نقد خرد در شاهنامه نویسنده: فریده وجدانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شمارۀ بیست و چهارم، بهار ۱۳۹۱، صفحۀ ۴۱-۵۳ چکیده مقاله: این مقاله می خواهد با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی نشان […]

نظریه آدلر در داستان فریدون و فرزندانش

عنوان: نظریه آدلر در داستان فریدون و فرزندانش نویسنده: مژده سالارکیا سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: مجلۀ رشد آموزش زبان و ادب فارسی شمارۀ ۲۱، زمستان ۱۳۹۱ چکیده مقاله: مکتب روان‌شناسی فردی آدلر، بر مفاهیمی چون احساس حقارت، عقدۀ حقارت، اصل برتری […]

مقایسه آموزه های اخلاقی شاهنامه فردوسی و مهابهاراتا

عنوان: مقایسه آموزه های اخلاقی شاهنامه فردوسی و مهابهاراتا نویسند’گان: سیده فاطمه زارع حسینی / مجتبی زروانی / قربان علمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری دانشگاه تهران / دانشیار دانشگاه تهران / دانشیار دانشگاه تهران تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: مجلۀ ادیان و عرفان سال چهل و پنجم، شمارۀ یکم، بهار و تابستان […]

مر یا من؟ پیشنهادی درباره تصحیح یک بیت از شاهنامه

عنوان: مر یا من؟ پیشنهادی درباره تصحیح یک بیت از شاهنامه نویسنده: دکتر چنگیز مولایی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه تبریز تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدو هفتادو شش، بهار ۱۳۹۱ چکیده مقاله: یکی از مسائل مهم و اساسی در تصحیح متن های کهن […]

مقایسۀ «رویین تنی و چشم آسیب پذیر اسفندیار» در متن های فارسی میانه (پهلوی) و شاهنامۀ فردوسی

عنوان: مقایسۀ «رویین تنی و چشم آسیب پذیر اسفندیار» در متن های فارسی میانه (پهلوی) و شاهنامۀ فردوسی نویسندگان: اقدس فاتحی / دکتر طاهره خوشجال دستجردی / دکتر محسن ابوالقاسمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان / دانشیار زیان و ادبیات دانشگاه اصفهان / استاد زبان و ادبیات […]

«کافور فنصور» یا «کافور منثور» پیشنهادی در تصحیح واژه ای در شاهنامه

عنوان: «کافور فنصور» یا «کافور منثور» پیشنهادی در تصحیح واژه ای در شاهنامه نویسنده: فرزام حقیقی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدو هفتادو نه، زمستان ۱۳۹۱ چکیده مقاله: در داستان«یزدگرد شهریار»شاهنامه از نوعی کافور به […]

نقش ارتباطات انسانی در شکل گیری تراژدی ایرج

عنوان: نقش ارتباطات انسانی در شکل گیری تراژدی ایرج نویسندگان: مریم صادقی گیوی / منصوره قنبرآبادی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی / کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: مجلۀ مطالعات فرهنگ-ارتبطات(نامه پژوهش فرهنگی سابق) سال یزدهم، پائیز ۱۳۹۱، شمارۀ […]

دگردیسی ایندرا به رستم

عنوان: دگردیسی ایندرا به رستم نویسندگان: دکتر محمدرضا نصر اصفهانی / علی صادقی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان / کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: مجلۀ ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، سال هشتم، شمارۀ ۲۸، پائیز ۱۳۹۱ چکیده مقاله: شخصیت […]

بنیادهای اساطیری و حماسی داستان دیوان مازندران در شاهنامه

عنوان: بنیادهای اساطیری و حماسی داستان دیوان مازندران در شاهنامه نویسنده: آرش اکبری مفاخر سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشجوی دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: پژوهشنامۀ ادب حماسی، شمارۀ چهاردهم، سال هشتم، پائیز و زمستان ۱۳۹۱، صفحۀ ۳۳-۶۴ چکیده مقاله: نفوذ […]

نگاهی کوتاه به منظومه های حماسی – مذهبی در شعر فارسی و آغاز آنها

عنوان: نگاهی کوتاه به منظومه های حماسی – مذهبی در شعر فارسی و آغاز آنها نویسنده: سید مرتضی طاهری برزکی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: پژوهشنامۀ ادب حماسی، شمارۀ چهاردهم، سال هشتم، پائیز و زمستان ۱۳۹۱، صفحۀ […]

بررسی نیایش های شاهنامه فردوسی

عنوان: بررسی نیایش های شاهنامه فردوسی نویسندگان: موسی پرنیان / مهناز ولی بیگی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه / کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایلام تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ متن پژوهی ادبی، شمارۀ ۵۳، پائیز ۱۳۹۱ چکیده مقاله: شاهنامه ی حکیم توس، […]

دو جای نام ناشناخته در شاهنامه

عنوان: دو جای نام ناشناخته در شاهنامه نویسنده: دکتر محمد جعفی یاحقّی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدو هفتادو نه، زمستان ۱۳۹۱ چکیده مقاله: محققان تا کنون تحقیق چندانی دربارۀ جای نام های شاهنامه انجام نداده […]

جنبه خیر و شر و جاندارانگاری آب در شاهنامه

عنوان: جنبه خیر و شر و جاندارانگاری آب در شاهنامه نویسندگان: فاطمه اسفندیاری مهنی / خدیجه خدایاری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور / کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ تخصصی مطالعات داستانی، سال اول، شمارۀ اول، پائیز ۹۱ چکیده […]

رویکردی روان شناسانه به سفر سه قهرمان اساطیری (هرکول، رستم، اسفندیار)

عنوان: رویکردی روان شناسانه به سفر سه قهرمان اساطیری (هرکول، رستم، اسفندیار) نویسندگان: کبری بهمنی / آزاده نیرومند سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: مربی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد درود / مربی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد درود تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: مجلۀ ادبیات عرفانی و اسطوره […]
عنوان ۴ از ۱۰« اولین...«۲۳۴۵۶ » ...آخر »