بایگانی برچسب ها: جنگ بزرگ کیخسرو

کوه اسپروز

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کوه اسپروز نام فعلی مکان جغرافیایی :  کوه شمال هند و کشمیر مشهور به قراقروم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: کوه آسپروز از شاهنامه چنین برمی آید که کوه شمال هند و کشمیر مشهور به قراقروم را اسپروز میخوانده اند، همان رشته کوه عظیمی […]

شهر داور

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : شهر داور نام فعلی مکان جغرافیایی :  درمیان استان هلمند افغانستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: غرض از داور یا شهر داور در شاهنامه خرده ولایتی میان ولایت کوهستانی غور (سوریان) و بست است که در قرون آغازین اسلامی آن را زمین داور یا […]

خلخ

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خلخ- خلخستان نام فعلی مکان جغرافیایی :  نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: خلخ-  خلجستان نام یکی از اقوام ترک ساکن آن سوی سیر دریا یا سیحون و یا گل زریون بوده که به موطن آنها هم گفته میشده است. سرزمین خلخ ها را گاه […]

چیچست

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : چیچست نام فعلی مکان جغرافیایی :  دریاچه ارومیه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: چیچست دریا (آب) که از آن عمدتاً در اواخر جنگ بزرگ چند بار به صورت دریای چیچست و آب چیچست نام برده شده همان دریاچه ارومیه کنونی است. که در استان […]

چگل

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : چگل نام فعلی مکان جغرافیایی :  ناحیه ای در جنوب کشور قزاقستان و شمال شرق کشور قرقیزستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: چگل نام گروهی از ترکان خلخ و نیز ولایتی در ماوراء النهر و ترکستان بوده است که زیبارویانش مثل زیبارویان طراز شهرت […]

تیز

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : تیز نام فعلی مکان جغرافیایی :  نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  شرح مکان جغرافیایی: تیز از شهرهای مهم و بندری ولایت مکران در کنار دریای عمان و اقیانوس هند  زره بوده است. از این شهر چند بار در داستان جنگ ،بزرگ هنگام گریز افراسیاب از برابر کیخسرو […]

بیکند

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  بیکند نام فعلی مکان جغرافیایی :  قراکول نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  کندز  کهندز شرح مکان جغرافیایی: بیکند که از شهرهای کهنسال ورارود ماوراء النهر بوده است اینک قراکول خوانده میشود این شهر تقریباً در میانۀ فاصلۀ ۲۰ فرسنگی جیحون تا بخارا قرار داشته و نامش همبر […]

بهشت کنگ

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بهشت کنگ نام فعلی مکان جغرافیایی :  نا معلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: بهشت کنگ دژی اساطیری بوده است متعلق به افراسیاب در اقصای شرق توران و حد فاصل شرق ولایت چاچ و رود گل زریون (سیر دریا) سیحون تا غرب ختن و […]

بخارا

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بخارا نام فعلی مکان جغرافیایی :  بخارا نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: بخارا نام این مهمترین شهر ورارود (ماوراء النهر) است که در جلگۀ رود زرافشان که امروز در ازبکستان واقع است قراردارد. کهن ترین ماخذ تاریخی که نام بخارا در آن آمده است […]

ایلاق

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ایلاق نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر ایلاق در کشور ازبکستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  ایلا، ایلاک شرح مکان جغرافیایی: ایلا،  ایلاق، ایلاک: از این خرده ولایت کوهستانی همجوار ،چاچ واقع در ساحل راست و شمال سیر دریا (گل زریون) در شاهنامه به تنهایی نام برده […]

اموی

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آموی نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهرترکمن آباد در ترکمنستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: در شاهنامه آموی شهری است واقع در ساحل چپ جیحون بین شاهراه مرو به بخارا که اعراب آن را آمل شط و مغازه خوانده اند اما ایرانیان فارسی زبان […]