بایگانی برچسب ها: افراسیاب

کوه اسپروز

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کوه اسپروز نام فعلی مکان جغرافیایی :  کوه شمال هند و کشمیر مشهور به قراقروم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: کوه آسپروز از شاهنامه چنین برمی آید که کوه شمال هند و کشمیر مشهور به قراقروم را اسپروز میخوانده اند، همان رشته کوه عظیمی […]

رود ری

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : رود ری نام فعلی مکان جغرافیایی :  معلوم نیست، احتمالا رودخانه جاجرود نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: رود ری از این موضع تنها یک بار در تصحیح خالقی ضمن پادشاهی زوطهماسب و لشکرکشی افراسیاب به ایران بدین صورت نام برده می شود بیاورد لشکر […]

دشت آزادگان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دشت آزادگان نام فعلی مکان جغرافیایی :  منظور ایران زمین است نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: در جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب وقتی افراسیاب در کنار جیحون از برابر کیخسرو و سپاه ایران می گریزد بزرگان لشکر ایران به کیخسرو می گویند: شب تیره […]

دریای کنگ

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دریای کنگ نام فعلی مکان جغرافیایی :  همان رود کنگ می باشد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: از این رودخانه تنها یک بار در داستان کین سیاوش چنین نام برده شده است چو بشنید بدگوهر افراسیاب                که شد طوس و رستم بدان سوی آب […]

دامغان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دامغان نام فعلی مکان جغرافیایی :  دامغان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: دامغان از این شهر کهنسال ایران که زمانی با نام صد دروازه پایتخت اشکانیان بوده تنها یک بار در شاهنامه نام برده شده است آن هم در داستان کیقباد که گوید چون […]

خلخ

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خلخ- خلخستان نام فعلی مکان جغرافیایی :  نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: خلخ-  خلجستان نام یکی از اقوام ترک ساکن آن سوی سیر دریا یا سیحون و یا گل زریون بوده که به موطن آنها هم گفته میشده است. سرزمین خلخ ها را گاه […]

خرگاه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خرگاه نام فعلی مکان جغرافیایی : شامل ولایات کوهشتانی شرق بلخ نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: خرگاه در اولین توافق مرزی ایرانیان و تورانیان که پس از نفوذ تورانیان با سالاری افراسیاب به داخل ایران تا خوار ری صورت گرفت مرزهای دو کشور از […]

ختن

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خُتن نام فعلی مکان جغرافیایی : شهری در کشور چین در جنوب شرق کاشغر نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: این نام حدود ۲۵ بار در شاهنامه آمده و عموماً همراه با چین است. اولین بار در مرزبندی نوین ایران و توران به هنگام ضعف […]

چیچست

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : چیچست نام فعلی مکان جغرافیایی :  دریاچه ارومیه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: چیچست دریا (آب) که از آن عمدتاً در اواخر جنگ بزرگ چند بار به صورت دریای چیچست و آب چیچست نام برده شده همان دریاچه ارومیه کنونی است. که در استان […]

چگل

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : چگل نام فعلی مکان جغرافیایی :  ناحیه ای در جنوب کشور قزاقستان و شمال شرق کشور قرقیزستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: چگل نام گروهی از ترکان خلخ و نیز ولایتی در ماوراء النهر و ترکستان بوده است که زیبارویانش مثل زیبارویان طراز شهرت […]

تیز

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : تیز نام فعلی مکان جغرافیایی :  نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  شرح مکان جغرافیایی: تیز از شهرهای مهم و بندری ولایت مکران در کنار دریای عمان و اقیانوس هند  زره بوده است. از این شهر چند بار در داستان جنگ ،بزرگ هنگام گریز افراسیاب از برابر کیخسرو […]

ترک

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ترک و ترکستان نام فعلی مکان جغرافیایی :  نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  ا شرح مکان جغرافیایی: گرچه ترک یا زمین ترک به معنی موطن اقوام ترک نژاد است در شاهنامه گاه همۀ تورانیان ترک خوانده شده‌اند اما غرض از ترک تنها سرزمین ترکان است. این عنوان […]

بیکند

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  بیکند نام فعلی مکان جغرافیایی :  قراکول نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  کندز  کهندز شرح مکان جغرافیایی: بیکند که از شهرهای کهنسال ورارود ماوراء النهر بوده است اینک قراکول خوانده میشود این شهر تقریباً در میانۀ فاصلۀ ۲۰ فرسنگی جیحون تا بخارا قرار داشته و نامش همبر […]

بخارا

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بخارا نام فعلی مکان جغرافیایی :  بخارا نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: بخارا نام این مهمترین شهر ورارود (ماوراء النهر) است که در جلگۀ رود زرافشان که امروز در ازبکستان واقع است قراردارد. کهن ترین ماخذ تاریخی که نام بخارا در آن آمده است […]

بامیان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بامیان نام فعلی مکان جغرافیایی :  نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  بامین، بامی شرح مکان جغرافیایی: بامی بامیان بامین این هر سه نام به شهر و ولایتی تعلق دارد که اکنون آن را به نام بامیان میشناسیم ( برخی از متون بامین را از بامیان جدا دانسته […]

ایلاق

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ایلاق نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر ایلاق در کشور ازبکستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  ایلا، ایلاک شرح مکان جغرافیایی: ایلا،  ایلاق، ایلاک: از این خرده ولایت کوهستانی همجوار ،چاچ واقع در ساحل راست و شمال سیر دریا (گل زریون) در شاهنامه به تنهایی نام برده […]

الماس رود

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : الماس رود نام فعلی مکان جغرافیایی :  محلی افسانه ای است نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: الماس رود در داستان کاموس کشانی پس از آن که سپاه ایران با سالاری رستم تورانیان را شکست میدهند و به توران زمین می،روند افراسیاب بیم زده به […]

اموی

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آموی نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهرترکمن آباد در ترکمنستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: در شاهنامه آموی شهری است واقع در ساحل چپ جیحون بین شاهراه مرو به بخارا که اعراب آن را آمل شط و مغازه خوانده اند اما ایرانیان فارسی زبان […]

الماس رود

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : الماس رود نام فعلی مکان جغرافیایی :  مشخص نیست احتمالا جایی در حدود سریلانکای کنونی در جنوب هندوستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: الماس رود: در داستان کاموس کشانی، پس از آن که سپاه ایران با سالاری رستم تورانیان را شکست می دهند و […]

نمایش صوتی شاهنامه – در مرز توران

نام نمایش صوتی : نمایش صوتی شاهنامه – در مرز توران مدت زمان فایل صوتی : یک ساعت و چهل و هشت دقیقه توضیحات : بانو گشسب و فرامرز هر دو فرزندان رستم پهلوان هستند. آن زمان که هر دو در شکارگاه مرزی ایران و توران به سر می برند، به ناچار میزبان شیده پسر افراسیاب […]

نمایش صوتی شاهنامه – دیدار با جاودانگی

نام نمایش صوتی : نمایش صوتی شاهنامه – دیدار با جاودانگی مدت زمان فایل صوتی : دو ساعت و چهل و هشت دقیقه توضیحات : «کیخسرو»، پس از سالها پادشاهی، اکنون آتشی بر جانش افتاده و درونش غوغایی است. کیخسرو در میان تمام آن زاری‌ها و دعاها و طلب یاری از خداوند، اکنون به جایی رسیده […]

نمایش صوتی شاهنامه – فرود جریره

نام نمایش صوتی : نمایش صوتی شاهنامه – فرود جریره مدت زمان فایل صوتی : یک ساعت و چهل و چهار دقیقه توضیحات : «فرود» نام فرزند جوان و دلاور «سیاوش» از همسر دیگرش «جریره» است که دژبان مرزی توران زمین بود. فرود با آنکه دژبان توران بود اما از تورانیان دل خوشی نداشت و […]

کوه قلا

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کوه قُلا نام فعلی مکان جغرافیایی :  واقع در شهر تاستی در شرق تاشکند نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: کوه قُلا: کوهی بوده که کیخسرو پس از زادن از مادرش فریگیس، بنا به آمر افراسیاب به شبانان آن کوه سپرده شد تا از هویت […]

شرح و تفسیر داستان های شاهنامه ( استاد محجوب ) – بخش هفتم

عنوان این قسمت : شرح و تفسیر داستان های شاهنامه با صدای استاد محمد جعفر محجوب – بخش هفتم توضیحات شخصیت  : محمد جعفر محجوب متولد ۱۳۰۳ تهران نویسنده، محقق، مترجم، مصحح، فرهنگ نویس، فرهنگ‌پژوه ایرانی، استاد دانشگاه در داخل و خارج ایران و صاحب‌نظر در فرهنگ و ادب عامه بود. ایشان تحصیلات دبستانی و […]

شاهنامه با صدای استاد کزازی – قسمت نود و هفتم

شاهنامه خوانی با صدای استاد سید جلال الدین کزازی عنوان این قسمت : شاهنامه با صدای استاد کزازی – قسمت نود و هفتم توضیحات : سید جلال‌الدین کزازی شناخته‌ شده با نام میرجلال‌الدین کزازی (زاده ۲۸ دی ۱۳۲۷ در کرمانشاه) استاد دانشگاه، شاعر، نویسنده، مترجم، شاهنامه‌ پژوه و ادیب ایرانی است. او از چهره‌های ماندگار […]

شاهنامه با صدای استاد کزازی – قسمت هشتاد و چهارم

شاهنامه خوانی با صدای استاد سید جلال الدین کزازی عنوان این قسمت : شاهنامه با صدای استاد کزازی – قسمت هشتاد و چهارم توضیحات : سید جلال‌الدین کزازی شناخته‌ شده با نام میرجلال‌الدین کزازی (زاده ۲۸ دی ۱۳۲۷ در کرمانشاه) استاد دانشگاه، شاعر، نویسنده، مترجم، شاهنامه‌ پژوه و ادیب ایرانی است. او از چهره‌های ماندگار […]

شاهنامه با صدای استاد کزازی – قسمت هفتادم

شاهنامه خوانی با صدای استاد سید جلال الدین کزازی عنوان این قسمت : شاهنامه با صدای استاد کزازی – قسمت هفتادم توضیحات : سید جلال‌الدین کزازی شناخته‌ شده با نام میرجلال‌الدین کزازی (زاده ۲۸ دی ۱۳۲۷ در کرمانشاه) استاد دانشگاه، شاعر، نویسنده، مترجم، شاهنامه‌ پژوه و ادیب ایرانی است. او از چهره‌های ماندگار فرهنگ و […]

خوارری

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خوارری نام فعلی مکان جغرافیایی :  در بیست فرسخی ری در منطقه ای نزدیک گرمسار نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: خوار ری: این شهر در فاصله حدود بیست فرسخی جنوب شرق ری (تهران کنونی) بر سر راه خراسان و تقریبا حدود شهر گرمسار کنونی […]

خوزیان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خوزیان نام فعلی مکان جغرافیایی:  خوزستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: خوزیان یعنی سرزمین قوم خوز، که صورت آغازین و اصیل اهواز (جمع ھوز = خوز) بوده است، با این همه در شاهنامه هم از اهواز سخن به میان آمده است و هم از […]

تاثیر شاهنامه فردوسی در آثار حماسی غرب

عنوان: تاثیر شاهنامه فردوسی در آثار حماسی غرب نویسنده: احمد تمیم داری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۸۸ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ زبان و ادب پارسی، شمارۀ چهل و دو، زمستان ۱۳۸۸ چکیده مقاله: ویلیام جونز یکی از کسانی بود که در کمپانی هند […]
عنوان ۱ از ۲۱۲ »