دسته: نسخه های دستنویس

دستنویس کتابخانه طوپقاپوسرای در استانبول به نشان H.1510 چهل و پنج

دستنویس کتابخانۀ طوپقاپوسرای در استانبول عنوان: دستنویس کتابخانۀ طوپقاپوسرای در استانبول نشانی: به نشان H. 1510 تاریخ نگارش: پنجم دوالحجۀ ۹۰۳ هجری قمری‌ – بیست و پنجم ژوییۀ ۱۴۹۸ میلادی خط نویس: ورقه بن عمر سمرقندی محل نگارش: نامعلوم تعداد صفحات: ۴۹۸ برگ، تعداد نگاره ها: ۲۵‌ مجلس‌ چینش صفحه‌ها: چهار ستون و ۲۷ سطر […]

دستنویس کتابخانه طوپقاپوسرای در استانبول به نشان H.1508 چهل و چهار

دستنویس کتابخانۀ طوپقاپوسرای در استانبول عنوان: دستنویس کتابخانۀ طوپقاپوسرای در استانبول نشانی: به نشان H. 1508 تاریخ نگارش: ۹۰۲ هجری قمری‌ – ۱۴۹۶ یا ۱۴۹۷ میلادی خط نویس: محمد حسینی محل نگارش: نامعلوم تعداد صفحات: ۶۶۹ برگ، تعداد نگاره ها: ۳۲ مجلس‌ چینش صفحه‌ها: درچهارستون و ۲۱ سطر جدول‌بندی شده نوع خط: خـط نـستعلیق، اندازه: […]

دستنویس کتابخانه دولتی باویر در مونیخ به نشان Pers.8 چهل و سه

دستنویس کتابخانۀ دولتی باویر در مونیخ عنوان: دستنویس کتابخانۀ دولتی باویر در مونیخ نشانی: به نشان Pers. 8 تاریخ نگارش: دوشنبه بیست وششم جمادی‌الاول ۹۰۲ هجری قمری‌ – سی‌ام ژانویۀ ۱۴۹۷ میلادی خط نویس: حمدالله بن قوام‌الدین بن نظام‌الدین قاسم ادیب لباسانی محل نگارش: نامعلوم تعداد صفحات: ۵۰۷ برگ، تعداد نگاره ها: ۷۲ مجلس‌ چینش […]

دستنویس کتابخانه قصر سلطنتی مادرید در اسپانیا به نشان II-3.215 چهل و دو

دستنویس کتابخانۀ قصر سلطنتی مادرید در اسپانیا عنوان: دستنویس کتابخانۀ قصر سلطنتی مادرید در اسپانیا نشانی: به نشان II-3.215 تاریخ نگارش: ۹۰۱ هجری قمری‌ – ۱۴۹۵ تا ۱۴۹۶ میلادی خط نویس: خانی ؟ محل نگارش: نامعلوم تعداد صفحات: بدون شماره صفحه تعداد نگاره ها: ۷۳‌ مجلس‌ چینش صفحه‌ها: درچهارستون و ۲۱ سطر جدول‌بندی شده نوع […]

دستنویس کتابخانه طوپقاپوسرای در استانبول به نشان A. 3065 چهل و یک

دستنویس کتابخانۀ طوپقاپوسرای در استانبول عنوان: دستنویس کتابخانۀ طوپقاپوسرای در استانبول نشانی: به نشان A. 3065 تاریخ نگارش: ۹۰۱ هجری قمری‌ – ۱۴۹۶۵ تا ۱۴۹۶ میلادی ؟ خط نویس: ناشناس محل نگارش: نامعلوم تعداد صفحات: ۵۷۶ برگ، تعداد نگاره ها: ۵۷‌ مجلس‌ چینش صفحه‌ها: درچهارستون و ۲۷ سطر جدول‌بندی شده نوع خط: خـط نـستعلیق، اندازه: […]

دستنویس کتابخانه طوپقاپوسرای در استانبول به نشان H.1491 چهل

دستنویس کتابخانۀ طوپقاپوسرای استانبول عنوان: دستنویس کتابخانۀ طوپقاپوسرای استانبول نشانی: به نشان H. 1491 تاریخ نگارش: بیستم جمادی الاول ۹۰۱ هجری قمری‌ – پنجم فوریۀ ۱۴۹۶ میلادی خط نویس: حاج علی کاتب محل نگارش: نامعلوم تعداد صفحات: ۶۵۵ برگ، تعداد نگاره ها: ۴۵‌ مجلس‌ چینش صفحه‎‌ها: درچهار ستون و ۲۳ سطر جدول‌بندی شده نوع خط: […]

دستنویس کتابخانه طوپقاپوسرای در استانبول به نشان R.1542 سی و نه

دستنویس کتابخانۀ طوپقاپوسرای در استانبول عنوان: دستنویس کتابخانۀ طوپقاپوسرای در استانبول نشانی: به نشان R. 1542 تاریخ نگارش: دهم رجب ۹۰۰ هجری قمری‌ – ششم آوریل ۱۴۹۵ میلادی خط نویس: محمد بن امیر حاج حسینی اصفهانی محل نگارش: نا‌معلوم تعداد صفحات: ۶۴۹ برگ، تعداد نگاره ها: ۴۴‌ مجلس‌ چینش صفحه‌ها: درچهار ستون و ۲۳ سطر […]

دستنویس کتابخانه طوپقاپوسرای در استانبول به نشان H.1507 سی و هشت

دستنویس کتابخانۀ طوپقاپوسرای در استانبول عنوان: دستنویس کتابخانۀ طوپقاپوسرای در استانبول نشانی: به نشان H. 1507 تاریخ نگارش: ربیع الثانی ۹۰۰ هجری قمری‌ – ژانویۀ ۱۴۹۵ میلادی خط نویس: علاءالدین بن سیدی فتح الله مرشدی محل نگارش: نامعلوم تعداد صفحات: ۵۸۵ برگ، تعداد نگاره ها: ۶۵ مجلس‌ چینش صفحه‌‎ها: درچهار ستون و ۲۵ سطر جدول‎بندی […]

دستنویس کتابخانه طوپقاپوسرای در استانبول به نشان R. 1549 سی و هفت

دستنویس کتابخانۀ طوپقاپوسرای در استانبول عنوان: دستنویس کتابخانۀ طوپقاپوسرای در استانبول نشانی: به نشان R. 1549 تاریخ نگارش: بدون تاریخ، از سدۀ نهم هجری قمری – پانزدهم میلادی خط نویس: ناشناس محل نگارش: نامعلوم تعداد صفحات: ۵۱۲ برگ، تعداد نگاره ها: ۴۳‌ مجلس‌ چینش صفحه‎‌ها: درچهار ستون و ۲۵ سطر جدول‌بندی شده نوع خط: خـط […]

دستنویس کتابخانه دانشگاه استانبول به نشان Fy.1405 سی و شش

دستنویس کتابخانۀ دانشگاه استانبول عنوان: دستنویس کتابخانۀ دانشگاه استانبول نشانی: به نشان Fy. 1405 تاریخ نگارش: بدون تاریخ، از سدۀ نهم هجری قمری – پانزدهم میلادی خط نویس: ناشناس محل نگارش: نامعلوم تعداد صفحات: نامعلوم تعداد نگاره ها: بدون تصویر چینش صفحه‌ها: درچهار ستون و ۲۵ سطر جدول‌بندی شده نوع خط: خـط نـستعلیق، اندازه: ۳۷/۵ […]

دستنویس انستیتوی خاورشناسی فرهنگستان علوم شوروی در لنینگراد به نشان S.822 سی و پنج

دستنویس انتستیتوی خاورشناسی فرهنگستان علوم شوروی در لنینگراد عنوان: دستنویس انستیتوی خاورشناسی فرهنگستان علوم شوروی در لنینگراد نشانی: به نشان  S.822 تاریخ نگارش: بی تاریخ، از سدۀ نهم هجری قمری – پانزدهم خط نویس: ناشناس محل نگارش: نامعلوم تعداد صفحات: ۵۲۵ برگ، تعداد نگاره ها: ۷۴‌ مجلس‌ چینش صفحه‌ها: درچهار ستون و ۲۵ سطر جدول‌بندی […]

دستنویس موزه فریتس ویلیام در کمبریج به نشان Ms. 22-1948 سی و چهار

دستنویس موزۀ فریتس ویلیام در کمبریج عنوان: دستنویس موزۀ فریتس ویلیام در کمبریج نشانی: به نشان Ms. 22-1948 تاریخ نگارش: بی تاریخ از اواخر نیمۀ نخستین سدۀ‌نهم هجری قمری- نیمۀ نخستین سدۀ پانزدهم میلادی خط نویس: ناشناس محل نگارش: نامعلوم تعداد صفحات : ناقص ۳۰ برگ تعداد نگاره ها: ۲۵ مجلس‌ چینش صفحه‌ها: درچهار ستون […]

دستنویس کتابخانه دانشگاه استانبول به نشان Fy.1406 سی و سه

دستنویس کتابخانۀ دانشگاه استانبول عنوان: دستنویس کتابخانۀ دانشگاه استانبول نشانی: به نشان  Fy. 1406 تاریخ نگارش: ۸۹۹ هجری قمری‌ – ۱۴۹۴ میلادی خط نویس: سالک بن سعید محل نگارش: نامعلوم تعداد صفحات: ۳۰۴ برگ، تعداد نگاره ها: ۱۰۸ مجلس‌ چینش صفحه‌ها: درچهار ستون و ۲۳ سطر جدول‌بندی شده نوع خط: خـط نـستعلیق، اندازه: ۲۴/۵ × […]

دستنویس کتابخانه بادلیان در آکسفورد به نشان ۳۲۵٫Ms.Eliot سی و دو

دستنویس کتابخانۀ بادلیان در آکسفورد عنوان: دستنویس کتابخانۀ بادلیان در آکسفورد نشانی: به نشان  Ms. Eliot. 325 تاریخ نگارش: چهارشنبه چهاردهم رمضان ۸۹۹ هجری قمری‌ – هجدهم ژوئن ۱۴۹۴ میلادی خط نویس: سلطان حسین بن سلطان علی بن اصلانشاه محل نگارش: نامعلوم تعداد صفحات: ۶۲۷ برگ، تعداد نگاره ها: ۶۲ مجلس‌ چینش صفحه‌ها: در چهارستون […]

دستنویس کتابخانه دانشگاه استانبول به نشان Fy.1407 سی و یک

دستنویس کتابخانۀ دانشگاه استانبول عنوان: دستنویس کتابخانۀ دانشگاه استانبول نشانی: به نشان Fy. 1407 تاریخ نگارش: ۸۹۵ هجری قمری‌ – ۱۴۹۰ میلادی خط نویس: حسین ؟ محل نگارش: نامعلوم تعداد صفحات: ۵۸۴ برگ، تعداد نگاره ها: ۴۰ مجلس‌ چینش صفحه‌ها: درچهار ستون و ۲۳ سطر جدول‌بندی شده نوع خط: خـط نـستعلیق، اندازه: ۲۲ × ۳۶ […]

دستنویس کتابخانه ملی پاریس به نشان Pers.228 سی

دستنویس کتابخانۀ ملی پاریس عنوان: دستنویس کتابخانۀ ملی پاریس نشانی: به نشان Pers. 228 تاریخ نگارش: دوشنبه بیست‌ودوم رمضان ۸۹۵ هجری قمری‌ – نهم اوت ۱۴۹۰ میلادی خط نویس: درویش محرّض علی بن خواجه جمال‌الدّین حسین بن خواجه محّرض علی پلمانی (؟) مرشدی مشهور به شاهنامه خوان محل نگارش: نامعلوم تعداد صفحات: ۴۶۰ برگ، تعداد […]

دستنویس کتابخانه دولتی برلین به نشان Ms.Or.2 4255 بیست و نهم

دستنویس کتابخانه دولتی برلین عنوان: دستنویس کتابخانه دولتی برلین نشانی: Ms. Or. 2 4255 تاریخ نگارش: پنج‌شنبه نوزدهم رجب ۸۹۴ هجری قمری – هجدهم ژوئن ۱۴۸۹ میلادی خط نویس: شمس الدین علی بن محمد بن حسینی فستقی کرمانی محل نگارش: نامعلوم تعداد صفحات: ۳۱۸ برگ تعداد نگاره ها: ۸۷ مجلس چینش صفحه‌ها: درشش ستون و […]

دستنویس کتابخانه طوپقاپوسرای در استانبول به نشان H.1056 بیست و هشتم

دستنویس کتابخانۀ طوپقاپوسرای در استانبول عنوان: دستنویس کتابخانۀ طوپقاپوسرای در استانبول نشانی: به نشان H. 1056 تاریخ نگارش: سه‌شنبه جمادلی الثانی ۸۹۱ هجری قمری‌ – ششم ژوئن ۱۴۸۶ میلادی خط نویس: هبه الله بن جلال‌الدین محمود بن مسعود قاضی کازرونی محل نگارش: در شیراز تعداد صفحات: ۵۹۴ برگ، تعداد نگاره ها: ۵۲ مجلس‌ چینش صفحه‌ها: […]

دستنویس کتابخانه بریتانیا در لندن به نشان Add.18188 بیست و هفتم

دستنویس کتابخانۀ بریتانیا در لندن عنوان: دستنویس کتابخانۀ بریتانیا در لند نشانی: به نشان Add. 18188 تاریخ نگارش: بیست و سوم جمادی الثانی ۸۹۱ هجری قمری‌ – بیست و ششم ژوئن ۱۴۸۶ میلادی خط نویس: غیاث الدین بن بایزید صرّاف محل نگارش: نامعلوم تعداد صفحات: ۵۰۰ برگ، تعداد نگاره ها: ۷۲ مجلس‌ چینش صفحه‌ها: درچهار […]

دستنویس کتابخانه طوپقاپوسرای در استانبول به نشان H.1489 بیست و شش

دستنویس کتابخانۀ طوپقاپوسرای در استانبول عنوان: دستنویس کتابخانۀ طوپقاپوسرای در استانبول نشانی: به نشان H. 1489 تاریخ نگارش: ۸۸۷ هجری قمری‌ – ۱۴۸۲ میلادی خط نویس: ناشناس محل نگارش: نامعلوم تعداد صفحات: ۵۴۰ برگ، تعداد نگاره ها: ۳۷ مجلس‌ چینش صفحه‌ها: درچهار ستون و ۲۵ سطر جدول‌بندی شده نوع خط: خـط نـستعلیق، اندازه: ۲۵/۵× ۳۵/۵ […]

دستنویس کتابخانه چستربیتی در دبلین به نشان Ms.p.158 بیست و پنجم

دستنویس کتابخانۀ چستربیتی در دبلین عنوان: دستنویس کتابخانۀ چستربیتی در دبلین نشانی: به نشان Ms.p. 158 تاریخ نگارش: دوشنبه بیست و سوم جمادی الاول ۸۸۵ هجری قمری‌ – سی ویکم ژوییۀ ۱۴۸۰ میلادی خط نویس: ناشناس محل نگارش: نامعلوم تعداد صفحات: ۵۹۳ برگ، تعداد نگاره ها: ۲۵‌ مجلس‌ چینش صفحه‌ها: درچهارستون و ۲۳ سطر جدول‌بندی […]

دستنویس کتابخانه چستربیتی در دبلین به نشان Ms.p.157 بیست و چهار

دستنویس کتابخانۀ چستربیتی در دبلین عنوان: دستنویس کتابخانۀ چستربیتی در دبلین نشانی: به نشان Ms.p. 157 تاریخ نگارش: جمادی الاول ۸۸۵ هجری قمری‌ – زوییۀ ۱۴۸۰ میلادی خط نویس: محمد بقال محل نگارش: نامعلوم تعداد صفحات: ۵۷۲ برگ، تعداد نگاره ها: ۲۹ مجلس‌ چینش صفحه‌ها: درچهار ستون و ۲۵ سطر جدول‌بندی شده نوع خط: خـط […]

دستنویس کتابخانه ملی اتریش در وین به نشان Mxt.378 بیست و سه

دستنویس کتابخانۀ ملی اتریش در وین عنوان: دستنویس کتابخانۀ ملی اتریش در وین نشانی: به نشان Mxt. 378 تاریخ نگارش: جمعه پانزدهم شوال ۸۸۲ هجری قمری‌ – بیستم ژانویۀ ۱۴۷۸ میلادی خط نویس: سسدی (؟) بن محمد بن علی مرشدی محل نگارش: نامعلوم تعداد صفحات: نامعلوم تعداد نگاره ها: تصویر ندارد چینش صفحه‌ها: درچهار ستون […]

دستنویس انجمن آسیایی بنگال در کلکته به نشان No.69 بیست و دو

دستنویس انجمن آسیایی بنگال در کلکته عنوان: دستنویس انجمن آسیایی بنگال در کلکته نشانی: به نشان No.69 تاریخ نگارش: شوال ۸۸۲ هجری قمری‌ – ژانویۀ ۱۴۷۸ میلادی خط نویس: قوام الدین محل نگارش: نامعلوم تعداد صفحات: ۶۳۷ برگ، تعداد نگاره ها: تصویر ندارد چینش صفحه‌ها: درچهار ستون و ۲۱ سطر جدول‌بندی شده نوع خط: خـط […]

دستنویس کتابخانه طوپقاپوسرای در استانبول به نشان H.1496 بیست و یک

دستنویس کتابخانۀ طوپقاپوسرای در استانبول عنوان: دستنویس کتابخانۀ طوپقاپوسرای در استانبول نشانی: به نشان H. 1496 تاریخ نگارش: ششم ذوالحجّۀ ۸۶۸ هجری قمری‌ – دهم اوت ۱۴۶۴ میلادی خط نویس: محمد بن محمد بن محمد علی مشهور به بقال محل نگارش: نامعلوم تعداد صفحات: ۶۸۶ برگ، تعداد نگاره ها: ۳۷ مجلس‌ چینش صفحه‌ها: درچهار ستون […]

دستنویس کتابخانه بادلیان در آکسفورد به نشان Ms.Pers.C.4 بیست

دستنویس کتابخانۀ بادلیان در آکسفورد عنوان: دستنویس کتابخانۀ بادلیان در آکسفورد نشانی:  به نشان Ms. Pers. C.4. تاریخ نگارش: چهارم شعبان ۸۵۲ هجری قمری‌ – ۳ اکتبر ۱۴۴۸ میلادی خط نویس: عبدالله بن شعبان بن حیدر اشترجانی محل نگارش: نامعلوم تعداد صفحات: ۵۳۹ برگ، تعداد نگاره ها: تصویر ندارد چینش صفحه‌ها: درچهار ستون و ۲۵ […]

دستنویس انستیتوی خاورشناسی در فرهنگستان علوم شوروی در لنینگراد به نشان S.1654 نوزده

دستنویس انستیتوی خاورشناسی فرهنگستان علوم شوروی در لنینگراد عنوان: دستنویس انستیتوی خاور شناسی فرهنگستان علوم شوروی در لنینگراد نشانی: به نشان  S. 1654 تاریخ نگارش: اوایل رمضان ۸۴۹ هجری قمری‌ – اوایل دسامبر ۱۴۴۵ میلادی خط نویس: محمد بن جلال رشید محل نگارش: نامعلوم تعداد صفحات: نامعلوم تعداد نگاره ها: ۲۷‌ مجلس‌ چینش صفحه‌ها: در […]

دستنویس کتابخانه پاپ در واتیکان به نشان Ms.Pers.118 هیجده

دستنویس کتابخانۀ پاپ در واتیکان عنوان: دستنویس کتابخانۀ پاپ در واتیکان نشانی:  به نشان Ms.Pers. 118 تاریخ نگارش: ۸۴۸ هجری قمری‌ – ۱۴۴۴ میلادی خط نویس: علی بن نظام دامغانی محل نگارش: در یزد تعداد صفحات : ۵۶۴ برگ، تعداد نگاره ها: تصویر ندارد چینش صفحه‌‎ها: درچهار ستون و ۲۵ سطر جدول‌بندی شده نوع خط: […]

دستنویس کتابخانه ملی پاریس به نشان Suppl.Peers.494 هفده

دستنویس کتابخانۀ ملی پاریس عنوان: دستنویس کتابخانۀ ملی پاریس نشانی: به نشان Suppl. Pers. 494 تاریخ نگارش: پنجشنبه بیست و هفتم جمادی الاول ۸۴۸ هجری قمری‌ – یازدهم سپتامبر ۱۴۴۴ میلادی خط نویس: محمد سلطانی محل نگارش: نامعلوم تعداد صفحات: ۶۷۱ برگ، تعداد نگاره ها: ۱۷ مجلس‌ چینش صفحه‌ها: در چهار ستون و ۲۱ سطر […]

دستنویس کتابخانه ملی پاریس به نشان Suppl.Pers.493 شانزده

دست نویس کتابخانه ملی پاریس عنوان: دستنویس کتابخانه ملی پاریس نشانی: Suppl.Pers.493 تاریخ نگارش: سه شنبه پنجم ذوالقعدۀ ۸۴۴ هجری قمری‌ – ۲۸ مارس  ۱۴۴۱ میلادی خط نویس: یعقوب بن عبدالکریم محل نگارش: نامعلوم تعداد صفحات: ۵۷۷ برگ، تعداد نگاره ها: ۴۹‌ مجلس‌ چینش صفحه‌ها: در چهار ستون و ۲۵ سطر جدول‌بندی شده نوع خط: […]
عنوان ۱ از ۲۱۲ »