دسته: پادکست فردوسی خوانی

فردوسی‌خوانی – قسمت بیست و هفتم – داستان گذار سیاوش از آتش

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت بیست و هفتم – داستان گذار سیاوش از آتش پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان […]

فردوسی‌خوانی – قسمت بیست و ششم – شروع داستان سیاوش

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت بیست و ششم – شروع داستان سیاوش پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود […]

فردوسی‌خوانی – قسمت بیست و پنجم – پایان داستان رستم و سهراب

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت بیست و پنجم – پایان داستان رستم و سهراب پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان […]

فردوسی‌خوانی – قسمت بیست و چهارم – داستان نبرد اول رستم و سهراب

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت بیست و چهارم – داستان نبرد اول رستم و سهراب پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. […]

فردوسی‌خوانی – قسمت بیست و سوم – فرستادن رستم به جنگ سهراب

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت بیست و سوم – فرستادن رستم به جنگ سهراب پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان […]

فردوسی‌خوانی – قسمت بیست و دوم – شروع داستان رستم و سهراب

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت بیست و دوم – شروع داستان رستم و سهراب پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان […]

فردوسی‌خوانی – قسمت بیست و یکم – داستان رستم و هفت‌گردان در شکارگاه افراسیاب

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت بیست و یکم – داستان رستم و هفت‌گردان در شکارگاه افراسیاب پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می […]

فردوسی‌خوانی – قسمت بیستم – داستان نبرد هاماوران

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت بیستم – داستان نبرد هاماوران پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در […]

فردوسی‌خوانی – قسمت نوزدهم – پایان داستان نبرد مازندران

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت نوزدهم – پایان داستان نبرد مازندران پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را […]

فردوسی‌خوانی – قسمت هجدهم – داستان هفت خان رستم

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت هجدهم – داستان هفت خان رستم پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را […]

فردوسی‌خوانی – قسمت هفدهم – شروع داستان نبرد مازندران

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت هفدهم – شروع داستان نبرد مازندران پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را […]

فردوسی‌خوانی – قسمت شانزدهم – داستان نبرد رستم و افراسیاب

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت شانزدهم – داستان نبرد رستم و افراسیاب پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود […]

فردوسی‌خوانی – قسمت پانزدهم – مقدمه‌ی داستان رستم و افراسیاب

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت پانزدهم – مقدمه‌ی داستان رستم و افراسیاب پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود […]

فردوسی‌خوانی – قسمت چهاردهم – داستان پیروزی افراسیاب بر ایران

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت چهاردهم – داستان پیروزی افراسیاب بر ایران پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود […]

فردوسی‌خوانی – قسمت سیزدهم – داستن حمله‌ی افراسیاب به ایران

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت سیزدهم – داستن حمله‌ی افراسیاب به ایران پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود […]

فردوسی‌خوانی – قسمت دوازدهم – داستان تولد رستم

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت دوازدهم – داستان تولد رستم پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در […]

فردوسی‌خوانی – قسمت یازدهم – پایان داستان زال و رودابه

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت یازدهم – پایان داستان زال و رودابه پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود […]

فردوسی‌خوانی – قسمت دهم – ادامه‌ی داستان زال و رودابه

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت دهم – ادامه‌ی داستان زال و رودابه پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود […]

فردوسی‌خوانی – قسمت نهم – داستان زال و رودابه

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت نهم – داستان زال و رودابه پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را […]

فردسی‌خوانی – قسمت هشتم – داستان پادشاهی منوچهر و تولد زال

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت هشتم – داستان پادشاهی منوچهر و تولد زال پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات […]

فردوسی‌خوانی – قسمت هفتم – داستان کین‌خواهی ایرج

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت هفتم – داستان کین‌خواهی ایرج پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در […]

فردوسی‌خوانی – قسمت ششم – داستان نبرد پسران فریدون

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت ششم – داستان نبرد پسران فریدون پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را […]

فردوسی‌خوانی – قسمت پنجم – داستان پادشاهی فریدون

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت پنجم – داستان پادشاهی فریدون پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در […]

فردوسی‌خوانی – قسمت چهارم – داستان نبرد فریدون و ضحاک

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت چهارم – داستان نبرد فریدون و ضحاک پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود […]

فردوسی‌خوانی – قسمت سوم – داستان ضحاک و فریدون و کاوه

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت سوم – داستان ضحاک و فریدون و کاوه پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات […]

فردوسی‌خوانی – قسمت دوم – داستان هوشنگ و طهمورت و جمشید

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت دوم – داستان هوشنگ و طهمورت و جمشید پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات […]

فردوسی خوانی – قسمت یکم – مقدمه و داستان گیومرت

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت یکم – مقدمه و داستان گیومرت پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را […]
عنوان ۶ از ۶« اولین...«۲۳۴۵۶