دسته: پادکست فردوسی خوانی

فردوسی‌خوانی – قسمت صدو هفدهم – داستان شورش اردشیر علیه اردوان

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صدو هفدهم – داستان شورش اردشیر علیه اردوان پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و شانزدهم – داستان اشکانیان

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و شانزدهم – داستان اشکانیان پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته ادبیات تطبیقی […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صدو پانزدهم – داستان مرگ اسکندر

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صدو پانزدهم – داستان مرگ اسکندر پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته ادبیات تطبیقی […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صدو چهاردهم – داستان اسکندر و درخت سخنگو

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صدو چهاردهم – داستان اسکندر و درخت سخنگو پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صدو سیزدهم – داستان سفرهای پراکنده‌ی اسکندر

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صدو سیزدهم – داستان سفرهای پراکنده‌ی اسکندر پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته ادبیات […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و دوازدهم – داستان اسکندر و قیدافه

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و دوازدهم – داستان اسکندر و قیدافه پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و یازدهم – داستان نبرد اسکندر و فور هندی

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و یازدهم – داستان نبرد اسکندر و فور هندی پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صدو دهم – داستان اسکندر در هندوستان

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صدو دهم – داستان اسکندر در هندوستان پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته ادبیات […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صدو نهم – شروع داستان پادشاهی اسکندر

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صدو نهم – شروع داستان پادشاهی اسکندر پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته ادبیات […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صدو هشتم – داستان نبرد دارا و اسکندر

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صدو هشتم – داستان نبرد دارا و اسکندر پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صدو هفتم – داستان پادشاهی دارا پسر داراب

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صدو هفتم – داستان پادشاهی دارا پسر داراب پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صدو ششم – داستان پادشاهی داراب

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صدو ششم – داستان پادشاهی داراب پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته ادبیات تطبیقی […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صدو پنجم – داستان همای و داراب

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صدو پنجم – داستان همای و داراب پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته ادبیات […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صدو چهارم – داستان پادشاهی بهمن

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صدو چهارم – داستان پادشاهی بهمن پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته ادبیات تطبیقی […]

فروسی‌خوانی – قسمت صدو سوم – داستان مرگ رستم

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صدو سوم – داستان مرگ رستم پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته ادبیات تطبیقی […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صدو دوم – داستان کشتن اسپندیار

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صدو دوم – داستان کشتن اسپندیار پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته ادبیات تطبیقی […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صدو یکم – داستان چاره جویی رستم از سیمرغ

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صدو یکم – داستان چاره جویی رستم از سیمرغ پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صدم – داستان رزم اول رستم و اسپندیار

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صدم – داستان رزم اول رستم و اسپندیار پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته […]

فردوسی‌خوانی – قسمت نود و نهم – داستان آمادگی رستم و اسپندیار برای نبرد

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت نود و نهم – داستان آمادگی رستم و اسپندیار برای نبرد پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در […]

فردوسی‌خوانی – قسمت نود و هشتم – داستان دیدار دوم رستم و اسپندیار

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت نود و هشتم – داستان دیدار دوم رستم و اسپندیار پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع […]

فردوسی‌خوانی – قسمت نود و هفتم – داستان دیدار اول رستم و اسپندیار

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت نود و هفتم – داستان دیدار اول رستم و اسپندیار پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع […]

فردوسی‌خوانی – قسمت نود و ششم – داستان رفتن اسپندیار به زاولستان

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت نود و ششم – داستان رفتن اسپندیار به زاولستان پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای […]

فردوسی‌خوانی – قسمت نود و پنجم – شروع داستان رستم و اسپندیار

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت نود و پنجم – شروع داستان رستم و اسپندیار پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای […]

فردوسی‌خوانی – قسمت نود و چهارم – پایان داستان هفتخان اسپندیار

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت نود و چهارم – پایان داستان هفتخان اسپندیار پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته […]

فردوسی‌خوانی – قسمت نود و سوم – داستان خان هفتم اسپندیار

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت نود و سوم – داستان خان هفتم اسپندیار پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته […]

فردوسی‌خوانی – قسمت نود و دوم – ادامه‌ی داستان هفتخان اسپندیار

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت نود و دوم – ادامه‌ی داستان هفتخان اسپندیار پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته […]

فردوسی‌خوانی – قسمت نود و یکم – شروع داستان هفتخان اسپندیار

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت نود و یکم – شروع داستان هفتخان اسپندیار پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته […]

فردوسی‌خوانی – قسمت نودم – داستان نبرد اسپندیار و ارجاسپ

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت نودم – داستان نبرد اسپندیار و ارجاسپ پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته ادبیات […]

فردوسی‌خوانی – قسمت هشتاد و نهم – داستان هجوم مجدد ارجاسپ

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت هشتاد و نهم – داستان هجوم مجدد ارجاسپ پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته […]

فردوسی‌خوانی – قسمت هشتاد و هشتم – داستان در بند کردن اسپندیار

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت هشتاد و هشتم – داستان در بند کردن اسپندیار پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای […]
عنوان ۳ از ۶«۱۲۳۴۵ » ...آخر »