دسته: پادکست فردوسی خوانی

فردوسی‌خوانی – قسمت پنجاه و هفتم – شروع داستان بیژن و منیژه

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت پنجاه و هفتم – شروع داستان بیژن و منیژه پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای […]

فردوسی‌خوانی – قسمت پنجاه و ششم – داستان رستم و اکوان دیو

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت پنجاه و ششم – داستان رستم و اکوان دیو پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای […]

فردوسی‌خوانی – قسمت پنجاه و پنجم – داستان نبرد رستم و پولادوند

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت پنجاه و پنجم – داستان نبرد رستم و پولادوند پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای […]

فردوسی‌خوانی – قسمت پنجاه و چهارم – داستان رستم و دز مردمخواران

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت پنجاه و چهارم – داستان رستم و دز مردمخواران پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای […]

فردوسی‌خوانی – قسمت پنجاه و سوم – داستان نبرد رستم و خاقان چین

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت پنجاه و سوم – داستان نبرد رستم و خاقان چین پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع […]

فردوسی‌خوانی – قسمت پنجاه و دوم – داستان مذاکره‌ی رستم و پیران

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت پنجاه و دوم – داستان مذاکره‌ی رستم و پیران پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای […]

فردوسی‌خوانی – قسمت پنجاه و یکم – داستان نبرد رستم و کاموس کشانی

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت پنجاه و یکم – داستان نبرد رستم و کاموس کشانی پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع […]

فردوسی‌خوانی – قسمت پنجاهم – داستان نبرد رستم و اشکبوس

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت پنجاهم – داستان نبرد رستم و اشکبوس پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته ادبیات […]

فردوسی‌خوانی – قسمت چهل و نهم – داستان رسیدن رستم به کوه هماون

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت چهل و نهم – داستان رسیدن رستم به کوه هماون پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع […]

فردوسی‌خوانی – قسمت چهل و هشتم – داستان آمدن سیاوش به خواب طوس

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت چهل و هشتم – داستان آمدن سیاوش به خواب طوس پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع […]

فردوسی‌خوانی – قسمت چهل و هفتم – داستان بازور جادو

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت چهل و هفتم – داستان بازور جادو پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته ادبیات […]

فردوسی‌خوانی – قسمت چهل و ششم – شروع داستان کاموس کشانی

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت چهل و ششم – شروع داستان کاموس کشانی پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته […]

فردوسی‌خوانی – قسمت چهل و پنجم – داستان نبرد نهایی بهرام

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت چهل و پنجم – داستان نبرد نهایی بهرام پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته […]

فردوسی‌خوانی – قسمت چهل و چهارم – داستان نشاندن فریبرز به جای طوس

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت چهل و چهارم – داستان نشاندن فریبرز به جای طوس پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع […]

فردوسی‌خوانی – قسمت چهل و سوم – داستان آگاهی کیخسرو از مرگ فرود

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت چهل و سوم – داستان آگاهی کیخسرو از مرگ فرود پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع […]

فردوسی‌خوانی – قسمت چهل و دوم – پایان داستان فرود سیاوش

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت چهل و دوم – پایان داستان فرود سیاوش پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته […]

فردوسی‌خوانی – قسمت چهل و یکم – شروع داستان فرود سیاوش

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت چهل و یکم – شروع داستان فرود سیاوش پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته […]

فردوسی‌خوانی – قسمت چهلم – داستان کیخسرو و لشکر ایران

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت چهلم – داستان کیخسرو و لشکر ایران پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته ادبیات […]

فردوسی‌خوانی – قسمت سی و نهم – داستان کیخسرو و دز بهمن

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت سی و نهم – داستان کیخسرو و دز بهمن پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای […]

فردوسی‌خوانی – قسمت سی و هشتم – داستان رسیدن کیخسرو به ایران

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت سی و هشتم – داستان رسیدن کیخسرو به ایران پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان […]

فردوسی‌خوانی – قسمت سی و هفتم – داستان رفتن گیو به توران

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت سی و هفتم – داستان رفتن گیو به توران پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان […]

فردوسی‌خوانی – قسمت سی و ششم – پایان داستان کین سیاوش

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسقسمت سی و ششم – پایان داستان کین سیاوش پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات […]

فردوسی‌خوانی – قسمت سی و پنجم – شروع داستان کین سیاوش

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت سی و پنجم – شروع داستان کین سیاوش پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات […]

فردوسی‌خوانی – قسمت سی و چهارم – داستان تولد کیخسرو

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت سی و چهارم – داستان تولد کیخسرو پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود […]

فردوسی‌خوانی – قسمت سی و سوم – داستان کشتن سیاوش

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت سی و سوم – داستان کشتن سیاوش پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود […]

فردوسی‌خوانی – قسمت سی و دوم – داستان نیرنگ کرسیوز علیه سیاوش

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت سی و دوم – داستان نیرنگ کرسیوز علیه سیاوش پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان […]

فردوسی‌خوانی – قسمت سی و یکم – داستان ازدواج سیاوش

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت سی و یکم – داستان ازدواج سیاوش پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود […]

فردوسی‌خوانی – قسمت سی‌ام – داستان پناهندگی سیاوش به توران

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت سی‌ام – داستان پناهندگی سیاوش به توران پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود […]

فردوسی‌خوانی – قسمت بیست و نهم – داستان پاسخ کیکاووس به سیاوش

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت بیست و نهم – داستان پاسخ کیکاووس به سیاوش پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان […]

فردوسی‌خوانی – قسمت بیست و هشتم – داستان نبرد سیاوش با لشکر توران

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت بیست و هشتم – داستان نبرد سیاوش با لشکر توران پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. […]
عنوان ۵ از ۶« اولین...«۲۳۴۵۶ »