دسته: پادکست فردوسی خوانی

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و چهل و هفتم – داستان نوشین‌روان و خاقان

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و چهل و هفتم – داستان نوشین‌روان و خاقان پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و چهل و ششم – داستان نبرد چین با هیتال

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و چهل و ششم – داستان نبرد چین با هیتال پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و چهل و پنجم – داستان مهبود و زروان

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و چهل و پنجم – داستان مهبود و زروان پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و چهل و چهارم – داستان مجلس‌های بوزرجمهر و انوشیروان

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و چهل و چهارم – داستان مجلس‌های بوزرجمهر و انوشیروان پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و چهل و سوم – داستان نوش‌زاد و نوشین‌روان

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و چهل و سوم – داستان نوش‌زاد و نوشین‌روان پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و چهل و دوم – داستان نبرد انوشیروان با روم

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و چهل و دوم – داستان نبرد انوشیروان با روم پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و چهل و یکم – داستان سیاست‌های انوشیروان

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و چهل و یکم – داستان سیاست‌های انوشیروان پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و چهلم – شروع داستان پادشاهی انوشیروان

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و چهلم – شروع داستان پادشاهی انوشیروان پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و سی و نهم – داستان پادشاهی قباد

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و سی و نهم – داستان پادشاهی قباد پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و سی و هشتم – داستان پادشاهی‌ها از یزدگرد دوم تا بلاش

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و سی و هشتم – داستان پادشاهی‌ها از یزدگرد دوم تا بلاش پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و سی و هفتم – پایان داستان پادشاهی بهرام گور

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و سی و هفتم – پایان داستان پادشاهی بهرام گور پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و سی و ششم – داستان هنرنمایی بهرام گور در هند

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و سی و ششم – داستان هنرنمایی بهرام گور در هند پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و سی و پنجم – داستان تقابل بهرام گور با روم و هند

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و سی و پنجم – داستان تقابل بهرام گور با روم و هند پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صدو سی و چهارم – داستان هجوم چین بر بهرام

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صدو سی و چهارم – داستان هجوم چین بر بهرام پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و سی و سوم – داستان بهرام و فرشیدورد

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و سی و سوم – داستان بهرام و فرشیدورد پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و سی و دوم – داستان بهرام و ماهیار گوهرفروش

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و سی و دوم – داستان بهرام و ماهیار گوهرفروش پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صدو سی و یکم – داستان بهرام و دختران آسیابان

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صدو سی و یکم – داستان بهرام و دختران آسیابان پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و سی ام – داستان حرام کردن شراب

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و سی ام – داستان حرام کردن شراب پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صدو بیست و نهم – داستان لنبک و براهام

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صدو بیست و نهم – داستان لنبک و براهام پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و بیست و هشتم – داستان پادشاهی بهرام گور

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و بیست و هشتم – داستان پادشاهی بهرام گور پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و بیست و هفتم – داستان تلاش بهرام برای و لیعهدی

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و بیست و هفتم – داستان تلاش بهرام برای و لیعهدی پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و بیست و ششم – داستان تولد بهرام گور

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و بیست و ششم – داستان تولد بهرام گور پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و بیست و پنجم – داستان مانی صورتگر

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و بیست و پنجم – داستان مانی صورتگر پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صدو بیست و چهارم – داستان نبرد شاپور با رومیان

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صدو بیست و چهارم – داستان نبرد شاپور با رومیان پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صدو بیست و سوم – شروع داستان پادشاهی شاپور ذوالاکتاف

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صدو بیست و سوم – شروع داستان پادشاهی شاپور ذوالاکتاف پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صدو بیست و دوم – داستان پادشاهی‌ها از اورمزد اول تا دوم

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صدو بیست و دوم – داستان پادشاهی‌ها از اورمزد اول تا دوم پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صدو بیست و یکم – داستان پادشاهی شاپور اردشیر

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صدو بیست و یکم – داستان پادشاهی شاپور اردشیر پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و بیستم – داستان سیاست‌های اردشیر بابکان

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و بیستم – داستان سیاست‌های اردشیر بابکان پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و نوزدهم – داستان پادشاهی اردشیر بابکان

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و نوزدهم – داستان پادشاهی اردشیر بابکان پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و هیجدهم – داستان اردشیر و کرم هفتواد

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و هیجدهم – داستان اردشیر و کرم هفتواد پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای […]
عنوان ۲ از ۶«۱۲۳۴۵ » ...آخر »