بخش پادشاهی بهرام – شاهنامه فردوسی

مدت پادشاهی بهرام بهرام نوزده سال بود. او تا چهل روز عزا دار پدر بود. موبدان موبدان به نزد بهرام رفته و پس از یک هفته تلاش و صحبت با بهرام او را راضی می کند که بر جای پدر تاج بر سر نهد. بهرام بهرام پس از نشستن بر تخت شاهنشاهی به رسم بزرگان و پادشاهان قبل خود بخردان و بزرگان را جمع می کند. بهرام آنها را به دانش آموزی و آموختن فرهنگ فرا می خواند. بهرام نشانه توانگری را  راد مردی دانسته، تن آسانی را میوه شاد دلی می داند. مردمان را به کوشش و تلاش برای ایجاد اندوخته دعوت کرده و آنها را از آز و مال پرستی برحذر میدارد. پس از اینکه پادشاهی اش به نزدیک بیست سال می رسد. از جهان رخت بر می بندد.

نوشتار این بخش توسط جناب آقای علی دهگانپور به رشته تحریر در آمده است . 

اشعار این بخش :

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی بهرام : 

دانلود

دانلود تمامی فایل های صوتی این بخش در قالب یک فایل فشرده : 

دانلود

شاهنامه صوتی این بخش : 

 

قبلی «
بعدی »