بخش پادشاهی بهرام اورمزد – شاهنامه فردوسی

پادشاهی بهرام اورمزد بسیار کوتاه بوده و تنها سه سال و سه ماه و سه روز می باشد. چون بر تخت می نشیند بزرگان و بخردان او را ستایش کرده و پادشاهی را فر زیبنده ی او می دانند. بهرام اورمزد آنها را به دوری جستن از بد، دل نبستن به گردش روزگار، دوری از هوای نفس، هوشیاری درخشم، بخشندگی به زیر دستان، پرهیز از جنگ و ستیزه خواهی، نام جویی و نیکی کردن و کارورزی و پرهیز از بیکاری نصیحت می کند. بهرام فرزند خود که او را بهرام بهرام بود. هنگامی که مطلع از زمان مرگ خود می شود به نزد خود می خواند. سفارش کوتاهی کرده و می میرد بهرام بهرام پدر خود را به رسم شاهان در دخمه کرده و برجای پدر بر تخت می نشیند.

نوشتار این بخش توسط جناب آقای علی دهگانپور به رشته تحریر در آمده است . 

اشعار این بخش :

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی بهرام اورمزد : 

دانلود

دانلود تمامی فایل های صوتی این بخش در قالب یک فایل فشرده : 

دانلود

شاهنامه صوتی این بخش : 

قبلی «
بعدی »