بخش پادشاهی اورمزد – شاهنامه فردوسی

پادشاهی اورمزد یکسال و دو ماه بود. چون بر تخت پادشاهی می نشیند سراسر کشور را صلح و آشتی برقرار می سازد به نحوی که میش وگرگ در کنار هم آب میخورند. سپس با نامور بخردان و بزرگان زبان به سخن گشاده و آنها را به عدل و داد و خرد ورزی نصیحت می کند. از آنها می خواهد که از آز و زیاده خواهی روی برگردانده و به رادمردی بر زیردستان وصیت کرده راه و روش شاپور اردشیر را پیش میگیرد. اورمزد پس از مدت اندکی پادشاهی از زمان مرگ خود مطلع شده پسر خود بهرام را به نزد خویش فرا می خواند و به نصیحت فراوان می کند.

به او می گوید که هیچگاه گرد دورغ نگردد. چاپلوسان، سخن چینان و بی دانشان را گرد خود جمع مکن. همواره با افراد خردمند مشورت کن. بدنبال آز و زیاده خواهی نرو. در کارها نه سستی کن و نه تندی و همواره راه میانه در پیش گیر. به تمجید ها و دوستی های دشمنان دل مبند. خرد و داد را سر لوحه کارهای خود قرار ده. هیچگاه پیمان شکن نباش و همواره بخشندگی به زیر دستان پیشه کن. بعد از این نصایح اورمزد جان به جان آفرین تسلیم کرده و تاج و تخت به بهرام می سپارد.

نوشتار این بخش توسط جناب آقای علی دهگانپور به رشته تحریر در آمده است . 

اشعار این بخش :

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی اورمزد : 

دانلود

دانلود تمامی فایل های صوتی این بخش در قالب یک فایل فشرده : 

دانلود

شاهنامه صوتی این بخش : 

قبلی «
بعدی »