بخش پادشاهی شاپور – شاهنامه فردوسی

شاپور پسر اردشیر بر تخت پادشاهی می نشیند و بزرگان، موبدان و بخردان را جمع کرده و برنامه پادشاهی خود را به همگان اعلام می کند و خردورزی و داد را سرلوحه کارهای خود قرار میدهد. یادآور می شود که همان راه و رسم اردشیر بزرگ را پی خواهد گرفت. خبر مردن اردشیر در سراسر گیتی پراکنده می شود قیصر روم موقعیت را مناسب دیده لشگری عظیم از قیدافه برای گرفتن ایران زمین راهی می کند. جنگ بزرگی در می گیرد و از دو طرف بیشمار از سپاهیان کشته می شود.

جنگ به نفع ایران پیش می رود قیصر روم سفیری را فرستاده و می خواهد در مقابل پرداخت باج و خراج  از طرف روم، شاپور از جنگ صرفنظر کند.شاپور پذیرفته و قیصر روم باجی گران برای شاپور می فرستد. شاپور از آن پس به آبادانی و توسعه کشور می پردازد. همراه خود برانوش معمار رومی را می برد. از مرز روم به اهواز می رود و شهر بزرگ به نام شاپور گرد برپا می سازد. در جنوب سمنان شهری به نام خوریان بنا می کند که جایگاه اسیران رومی می شود. سپس به پارس رفته شهری آباد در آنجا بنا می سازد از آنجا به سیستان می رود و شهری بزرگ که محصول خرمای بسیار می دهد بنا می سازد.

این شهر در ادامه آبادانی است که پدر او اردشیر انجام داده بود.سپس به شوشتر باز می گردد و برانوش دستور می دهد که بر روی رودخانه خروشان شوشتر پلی عظیم بنا سازد و برانوش پلی بسیار بزرگ می سازد  و شاپور نیز در مقابل پاداش درخوری به او می دهد. در سن سی دو سالگی شاپور حس می کند که زمان مرگ او فرارسیده پسر خود اورمزد را نزد خود خوانده و نصیحت فراوان بدو کرده و تاج و تخت را به او می سپارد و خود از جهان رخت می بندد.

نوشتار این بخش توسط جناب آقای علی دهگانپور به رشته تحریر در آمده است . 

اشعار این بخش :

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی شاپور : 

دانلود

دانلود تمامی فایل های صوتی این بخش در قالب یک فایل فشرده : 

دانلود

شاهنامه صوتی این بخش : 

قبلی «
بعدی »