بایگانی برچسب ها: یزدگرد سوم

گاه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : گاه نام فعلی مکان جغرافیایی :  رشته کوه مشرف بر دشت طوس نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: در نامۀ یزدگرد سوم خطاب به مرزبانان طوس از چند دژ نام رفته که در اختیار مرزبانان آن ولایت بوده و می توانسته محل نگهداری خزائن و […]

قادسی

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : قادسی نام فعلی مکان جغرافیایی :  استان قادسیه در عراق نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  قادسیه شرح مکان جغرافیایی: غرض از قادسی شاهنامه همان قادسیه مشهور واقع در پنج فرسنگی غرب کوفه است که در آن سپاه ایران به سرداری رستم هرمزان از سپاه تازیان به سرداری […]

طایف

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : طایف نام فعلی مکان جغرافیایی :  ۱۲فرسنگی مشرق مکه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  طمغاج، قفجاق، قیروان شرح مکان جغرافیایی: از این شهر تنها یک بار در پادشاهی یزدگرد سوم نام برده شده است. ز پرمایه چیزی که آید به دست            ز روم و از طایف همه […]

رابه کوه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : رابه کوه نام فعلی مکان جغرافیایی :  نامعلوم احتمالا راوه کوه در کرمان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  زاوه کوه، راده کوه، کوه رامه، کوه دابه شرح مکان جغرافیایی: زمانی که نوذر در دهستان با سپهسالاری افراسیاب به محاصره سپاه توران درآمد دو فرزند خود طوس و […]

خرمنه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خرمنه دژ نام فعلی مکان جغرافیایی : در منطقه کنارنگ طوس نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: خرمنه (دژ) بنا بر یکی از ابیات مربوط به نامۀ یزدگرد سوم به کنارنگ طوس نام یکی از دژهای ولایت طوس بوده است دژ گنبدین کوه تا خرمنه […]

بیشه نارون

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  بیشه نارون نام فعلی مکان جغرافیایی :  بیشه های حدود آمل تا ساری نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: بیشه نارون از این بیشه در چهار داستان شاهنامه فریدون، سیاوخش، خسروپرویز و یزدگرد سوم شش بار یا به شش مناسبت به گونه ای نام برده […]

آل

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آل نام فعلی مکان جغرافیایی :  روستای آل در شهرستان طوس مشهد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: ال: نام دژی در ولایت طوس بوده است که خرابه های آن هم اینک در جوار روستای نوساز آل در فاصله تقریبا پنجاه کیلومتری شمال غرب شهر […]

آسیای زرق

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آسیای زرق نام فعلی مکان جغرافیایی :  روستای زرق در مرو نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: آسیای زرق: آسیایی در محل روستای زرق در مرو بوده است که یزدگرد بدان پناه برد، اما به دست آسیابانی کشته شد ( زرق).

ماهان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ماهان نام فعلی مکان جغرافیایی :  از ولایت های شهر مرو قدیم اکنون به نام ماری نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: ماهان: فردوسی تنها یکبار از ماهان نام برده آن هم در آغاز داستان رستم و شغاد گفته که آن داستان را از قول […]

بغمنج

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بُغمِنج نام فعلی مکان جغرافیایی: دژ بوقمچ نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: بُغمیج، بَغمُنج، یغمیج، شرح مکان جغرافیایی: در نامه ای که یزدگرد سوم خطاب به مرزبانان طوس می نویسد از چند دز نام می برد، که در اختیار مرزبانان آن ولایت بوده است و می توانسته […]

آب زرق

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آب زَرْق نام فعلی مکان جغرافیایی: رود زَرْق نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: دریای آب شرح مکان جغرافیایی: نهری که از محل روستای زرق به سوی مرو جریان داشته و جسد یزدگرد را در همان نهر یا آب انداخته اند. کجا ارج آن کشته نشناختند                به گرداب […]

چرا در فرهنگ عامّه پایان شاهنامه خوش پنداشته می شود؟

عنوان : چرا در فرهنگ عامّه پایان شاهنامه خوش پنداشته می شود؟ نویسنده: حمیدرضا اردستانی رستمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۶ منبع : دوماهانۀ فرهنگ و ادب عامه سال پنجم، شمارۀ هفدهم، آذر و دی ۱۳۹۶ چکیده مقاله : مَثَلِ «شاهنامه […]