بایگانی برچسب ها: یزدگرد سوم

آل

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آل نام فعلی مکان جغرافیایی :  روستای آل در شهرستان طوس مشهد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: ال: نام دژی در ولایت طوس بوده است که خرابه های آن هم اینک در جوار روستای نوساز آل در فاصله تقریبا پنجاه کیلومتری شمال غرب شهر […]

آسیای زرق

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آسیای زرق نام فعلی مکان جغرافیایی :  روستای زرق در مرو نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: آسیای زرق: آسیایی در محل روستای زرق در مرو بوده است که یزدگرد بدان پناه برد، اما به دست آسیابانی کشته شد ( زرق).

ماهان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ماهان نام فعلی مکان جغرافیایی :  از ولایت های شهر مرو قدیم اکنون به نام ماری نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: ماهان: فردوسی تنها یکبار از ماهان نام برده آن هم در آغاز داستان رستم و شغاد گفته که آن داستان را از قول […]

بغمنج

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بُغمِنج نام فعلی مکان جغرافیایی: دژ بوقمچ نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: بُغمیج، بَغمُنج، یغمیج، شرح مکان جغرافیایی: در نامه ای که یزدگرد سوم خطاب به مرزبانان طوس می نویسد از چند دز نام می برد، که در اختیار مرزبانان آن ولایت بوده است و می توانسته […]

آب زرق

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آب زَرْق نام فعلی مکان جغرافیایی: رود زَرْق نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: دریای آب شرح مکان جغرافیایی: نهری که از محل روستای زرق به سوی مرو جریان داشته و جسد یزدگرد را در همان نهر یا آب انداخته اند. کجا ارج آن کشته نشناختند                به گرداب […]

چرا در فرهنگ عامّه پایان شاهنامه خوش پنداشته می شود؟

عنوان : چرا در فرهنگ عامّه پایان شاهنامه خوش پنداشته می شود؟ نویسنده: حمیدرضا اردستانی رستمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۶ منبع : دوماهانۀ فرهنگ و ادب عامه سال پنجم، شمارۀ هفدهم، آذر و دی ۱۳۹۶ چکیده مقاله : مَثَلِ «شاهنامه […]