بایگانی برچسب ها: مقاله از شاهنامه

خردورزی و دین داری اساس هویت ایرانی در شاهنامه

عنوان: خردورزی و دین داری اساس هویت ایرانی در شاهنامه نویسندگان: اشرف خسروی / دکتر سید کاظم موسوی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادربیات فارسی دانشگاه شهر کرد / استادیار زبان و ادربیات فارسی دانشگاه شهر کرد تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۶ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ علمی پژوهشی کاوش نامه، سال نهم، […]

گفت و گو در شاهنامه

عنوان: گفت و گو در شاهنامه نویسنده: غلامعلی فلاح سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادربیات فارسی دانشگاه تربیت معلم تهران تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۸۶ هجری شمسی منبع: مجلۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم تهران، سال شانزدهم، شمارۀ شصت، بهار ۱۳۸۷ چکیده مقاله: در نوشتار حاضر، گفت و گو ـ که […]

بررسی تحلیلی گونه های پیمان و سوگند در شاهنامه فردوسی

عنوان: بررسی تحلیلی گونه های پیمان و سوگند در شاهنامه فردوسی نویسندگان: دکتر سعید حسام پور / ناهید دهقانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زبان و ادربیات فارسی دانشگاه شیراز / دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادربیات فارسی دانشگاه شیراز تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۷ هجری شمسی منبع: پژوهشنامۀ ادب غنایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال […]

رستم اژدهاکش و درفش اژدها پیکر

عنوان: رستم اژدهاکش و درفش اژدها پیکر نویسنده: محمود رضایی دشت‌ارژنه سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادربیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهوراز تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۷ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ پزوهشهای ادبی، سال ششم، شمارۀ بییست و چهار، تابستان ۱۳۸۸ چکیده مقاله: اژدهاکشی از جمله مواردی است که تنی چند از پهلوانان نامی […]

تاثیر شاهنامه فردوسی در آثار حماسی غرب

عنوان: تاثیر شاهنامه فردوسی در آثار حماسی غرب نویسنده: احمد تمیم داری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۸۸ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ زبان و ادب پارسی، شمارۀ چهل و دو، زمستان ۱۳۸۸ چکیده مقاله: ویلیام جونز یکی از کسانی بود که در کمپانی هند […]

بررسی تطبیقی ساختار داستان های شیر و گاو در کلیله و دمنه و افراسیاب و سیاوش در شاهنامه

عنوان: بررسی تطبیقی ساختار داستان های شیر و گاو در کلیله و دمنه و افراسیاب و سیاوش در شاهنامه نویسنده: دکتر سعید حسام‌پور سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۸ هجری شمسی منبع: مجله بوستان ادب دانشگاه شیراز، دورۀ اول، شمارۀ اول، بهار ۱۳۸۸ چکیده مقاله: دربارۀ […]

حماسه، اسطوره و تجربه عرفانی خوانش سهروردی از شاهنامه

عنوان: حماسه، اسطوره و تجربه عرفانی خوانش سهروردی از شاهنامه نویسنده: دکتر امید همدانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۸ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ نقد ادبی، سال دوم، شمارۀ هفت، پائیز ۱۳۸۸ چکیده مقاله: هدف از این مقاله نشان دادن نگاه تأویلی سهروردی است به […]

جابه جایی و دگرگونی اسطوره رستم در شاهنامه

عنوان: جابه جایی و دگرگونی اسطوره رستم در شاهنامه نویسنده: دکتر محمود رضایی دشت ارژنه سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۸ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، سال پنجم، شمارۀ هفده، زمستان ۱۳۸۸ چکیده مقاله: رستم یکی از پرآوازه ترین پهلوانان […]

ادب غنایی در حماسه فردوسی

عنوان: ادب غنایی در حماسه فردوسی نویسنده: هانیه غفوریان سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: شاهنامه پژوه تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۸ هجری شمسی منبع: مجلۀ نامۀ پارسی، شمارۀ ۵۰ و ۵۱، پائیز و زمستان ۱۳۸۸ چکیده مقاله: در این مقاله، به ادب غنایی در حماسۀ فردوسی پرداخته شده است. فردوسی، شاعر بزرگ ایران‌زمین، همانگونه که شیوا و […]

کنون زین سپس هفتخان آورم (رویکردی روان شناختی به هفتخان رستم و اسفندیار )

عنوان: کنون زین سپس هفتخان آورم (رویکردی روان شناختی به هفتخان رستم و اسفندیار ) نویسندگان: محمدرضا نصراصفهانی / طیّبه جعفری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زیان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۸۸ هجری شمسی منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی پژوهشنامۀ زبان و ادب فارسی، […]

کاوه،آهنگری فرودست یا خدایی فرود آمده

عنوان: کاوه،آهنگری فرودست یا خدایی فرود آمده نویسندگان: دکتر سید کاظم موسوی / اشرف خسروی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زیان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد / دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهرکرد تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۸ هجری شمسی منبع: مجلۀ بوستان ادب دانشگاه شیراز، دورۀ اول، شمارۀ اول، بهار ۱۳۸۸ چکیده مقاله: ذهن آدمی از […]

نگاهی تطبیقی به شاهنامه فردوسی و ایلیاد و ادیسه هومر (عنوان عربی: الأمثال القرآنیه وتجلیاتها فی دیوان فیض کاشانی)

عنوان: نگاهی تطبیقی به شاهنامه فردوسی و ایلیاد و ادیسه هومر (عنوان عربی: الأمثال القرآنیه وتجلیاتها فی دیوان فیض کاشانی) نویسندگان: مهدی ممتحن / روح الله مظفری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت / دانش‌آموختۀ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۷ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ علمی […]

داستان رستم و اسفندیار و نمایشنامه مکبث

عنوان: داستان رستم و اسفندیار و نمایشنامۀ مکبث نویسندگان: لیلا هاشمیان / نوشین بهرامی پور سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان / دانش آموختۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا همدان تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۸ هجری شمسی منبع: مجلۀ مطالعۀ ادبیات تطبیقی، سال سوم، شمارۀ ۱۱۴ چکیده مقاله: داستان […]

دیباچه در شاهنامه و رسالت فردوسی

عنوان: دیباچه در شاهنامه و رسالت فردوسی نویسنده: دکتر تیمور مالمیر سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۸۷ منبع: مجلۀ مطالعات ایرانی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال هشتم، شمارۀ شانزدهم، پائیز ۱۳۸۸ چکیده مقاله: دیباچه ی شاهنامه درباره ی خداوند، ستایش خرد […]

تحلیل نمادینگی عناصر خاک و باد در اساطیر و شاهنامۀ فردوسی براساس نقد اسطوره

عنوان: تحلیل نمادینگی عناصر خاک و باد در اساطیر و شاهنامۀ فردوسی براساس نقد اسطوره نویسندگان: فرزاد قائمی / دکتر محمد جعفر یاحقی / مه‌دخت پورخالقی چترودی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد /  استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد / استاد زبان و ادبیات فارسی […]

ارتباط حکمرانان در دو دوره اسطوره ای و پهلوانی شاهنامه فردوسی

عنوان: ارتباط حکمرانان در دو دوره اسطوره ای و پهلوانی شاهنامه فردوسی نویسندگان: سید محمد دادگران / مریم صادقی / خدیجه ططری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار گروه علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی / استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی / کارشناس ارشد علوم ارتباطات […]

گشتاسب، هوتوس/ کتایون از اوستا تا شاهنامه

عنوان:  گشتاسب، هوتوس/ کتایون از اوستا تا شاهنامه نویسندگان: دکتر رضا ستاری / مرضیه حقیقی / زهرا مقدسی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زبان و ادبیان فارسی دانشگاه مازندران /  دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران / دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۸ منبع: فصلنامۀ پژوهش‌های […]

بازتاب خواب و رویا در شاهنامه فردوسی

عنوان:  بازتاب خواب و رویا در شاهنامه فردوسی نویسنده: محمدرضا اسعد سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۸۸ منبع: فصلنامۀ تخصصی ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، شمارۀ ۲۴، زمستان ۱۳۸۸ چکیده مقاله: خواب و رویا یکی از رازناکترین و پیچیده ترین پدیده های عالم هستی است که […]

اسب؛ پرتکرارترین نمادینه جانوری در شاهنامه

عنوان: اسب؛ پرتکرارترین نمادینه جانوری در شاهنامه نویسندگان: فرزاد قائمی / محمد جعفر یاحقی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی داشگاه فردوسی مشهد / استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۸ منبع: فصلنامۀ زبان و ادب پارسی، شمارۀ چهل و دو، زمستان ۱۳۸۸ چکیده مقاله: اسب؛ برای […]

مقایسه تراژدی رستم و سهراب با اودیسه و ادیپوس

عنوان: مقایسه تراژدی رستم و سهراب با اودیسه و ادیپوس نویسنده: سهراب ابراهیمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۸ منبع: فصلنامۀ تخصصی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، شمارۀ ۲۱، بهار ۱۳۸۸ چکیده مقاله: این پژوهش با عنوان «مقایسه تراژدی رستم و سهراب با اودیسه و ادیپوس» به […]

نامجویی در شاهنامه

عنوان: نامجویی در شاهنامه نویسندگان: رحمان مشتاق‌مهر / اصغر برزی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان:  دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۹ هجری شمسی منبع: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کهن نامۀ ادب پارسی، سال اول، شمارۀ اول، سال ۱۳۸۹ چکیده مقاله: […]

سیاوش، شخصیّتی آیینی و رازناک در شاهنامه

عنوان: سیاوش، شخصیّتی آیینی و رازناک در شاهنامه نویسندگان: فیروز فاضلی / ابراهیم کنعانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۸۸ هجری شمسی منبع: نشریۀ علمی-پژوهشی پژوهشنامۀ زبان و ادب فارسی، سال چهارم، شمارۀ اول، بهار ۱۳۸۹ چکیده […]

خواب در شاهنامه

عنوان: خواب در شاهنامه نویسندگان: احمد گلی / رقیه رجبی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان / دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی تربیت معلم آذربایجان تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۸ هجری شمسی منبع: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کهن نامۀ ادب پارسی، سال اول، شمارۀ اول، سال ۱۳۸۹ چکیده مقاله: […]

درنگی بر بیتی از شاهنامه

عنوان: درنگی بر بیتی از شاهنامه نویسنده: رسول کردی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، مدرس دبیرستان‌ها و مراکز پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی واحد باغ ملک تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۹ هجری شمسی منبع: مجلۀ رشد آموزش زبان و ادب پارسی، شمارۀ نخست، پائیز ۱۳۸۹ چکیده مقاله: چنین به نظر […]

دوره گشتاسپی در حماسه، گذار خود کامگی از اسطوره به تاریخ

عنوان: دوره گشتاسپی در حماسه، گذار خود کامگی از اسطوره به تاریخ نویسنده: سید مسعود عدنانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: مربی گروه عمومی موسسۀ عالی علامه محدث نوری تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۸۷ هجری شمسی منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شماۀ صدو شصت و هفت، زمستان ۱۳۸۹ چکیده مقاله: داستانهای پراکنده به دلیل طرز چیده شدنشان […]

نقد تطبیقی جایگاه انسان در شاهنامه و مهاباراتا

عنوان: نقد تطبیقی جایگاه انسان در شاهنامه و مهاباراتا نویسنده: دکتر نسرین مظفری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۸۹ هجری شمسی منبع: کتاب ماه ادبیات، شمارۀ چهل و یک، شهریور ۱۳۸۹ چکیده مقاله: مقاله تطبیقی است که در آن شاهنامۀ فردوسی را با حماسۀ […]

کردارشناسی اهریمن در پادشاهی جمشید

عنوان: کردارشناسی اهریمن در پادشاهی جمشید نویسنده: دکتر آرش اکبری مفاخر سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دکتری زبان و ادبیات فارسی، قطب علمی فردوسی شناسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۶ هجری شمسی منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدوشصت و چهار، بهار ۱۳۸۸ چکیده مقاله: کردارشناسی اهریمن به بررسی رفتارهای اهریمن برای نابودی اهورامزدا […]

بازنمایی اسطورۀ صعود در شاهنامۀ فردوسی

عنوان: بازنمایی اسطورۀ صعود در شاهنامۀ فردوسی نویسنده: داوود غلامزاده سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۸ هجری شمسی منبع: مجلۀ بوستان ادب دانشگاه شیراز، دورۀ دوم، شمارۀ اول، بهار ۱۳۸۹ چکیده مقاله: مساله ی اصلی این مقاله، شناخت اسطورۀ صعود در اندیشۀ ایرانی و […]

داستان رستم و اسفندیار، در مواجهه با حکومت دینی

عنوان: داستان رستم و اسفندیار، در مواجهه با حکومت دینی نویسنده: علی طهماسبی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: شاهنامه پژوه تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹ هجری شمسی منبع: مجلۀ چشم انداز ایران، شمارۀ شصت، اسفند ۱۳۸۸ و فروردن ۱۳۸۹ چکیده مقاله: با توجه به نگاه ناخوشایند اهل شریعت به شاهنامه و قضاوت های نادرست از این اثر […]

مقایسه و تطبیق داستان فرود از شاهنامۀ فردوسی با ترجمۀ بنداری

عنوان: مقایسه و تطبیق داستان فرود از شاهنامۀ فردوسی با ترجمۀ بنداری نویسندگان: دکتر اکبر صیادکوه / معین کاظمی فر سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار دانشگاه شیراز / دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات افرسی دانشگاه شیراز تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹ هجری شمسی منبع: نشریۀ ادبیات تطبیقی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر […]
عنوان ۱ از ۱۰۱۲۳۴۵ » ...آخر »