بایگانی برچسب ها: طبرستان

تمیشه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : تمیشه نام فعلی مکان جغرافیایی :  سرکلاته مازندران نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  شرح مکان جغرافیایی: تمیشه بنا بر متن شاهنامه تمیشه از زمره اولین مراکز حکومتی کشور ایران و دومین اقامتگاه فریدون بوده .است وی ابتدا در شهر آمل طبرستان ساکن بود و بعد مرکز حکومت […]

کوه قارن

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کوه قارن نام فعلی مکان جغرافیایی :  رشته کوه البرز بین گرگان تا آمل نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: کوه قارن: در یک بیت از داستان گشتاسپ با ارجاسب آمده است که چون ارجاسپ از پیش اسفندیار گریخت اسفندیار به ایرانیان گفت: نیام از […]

ساری

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ساری نام فعلی مکان جغرافیایی :   شهر ساری مرکز استان مازندران نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: ساری از این شهر نامی و کهنسال شمال ایران حدود بیست بار در شاهنامه نام برده شده که همه جا هم غرض تنها یک شهر و مکان است. […]

آمل

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آمل نام فعلی مکان جغرافیایی :   آمل کنونی در مازندران نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: آمل: از شهر های کهن طبرستان (مازندران کنونی) که بنابر نظر مورخان محل زندگی قوم مارد یا آمارد بوده است. نام آمل برگفته از نام آمارد است. آمل از […]