بایگانی برچسب ها: حماسه

نمایش صوتی شاهنامه – در مرز توران

نام نمایش صوتی : نمایش صوتی شاهنامه – در مرز توران مدت زمان فایل صوتی : یک ساعت و چهل و هشت دقیقه توضیحات : بانو گشسب و فرامرز هر دو فرزندان رستم پهلوان هستند. آن زمان که هر دو در شکارگاه مرزی ایران و توران به سر می برند، به ناچار میزبان شیده پسر افراسیاب […]

حماسه، اسطوره و تجربه عرفانی خوانش سهروردی از شاهنامه

عنوان: حماسه، اسطوره و تجربه عرفانی خوانش سهروردی از شاهنامه نویسنده: دکتر امید همدانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۸ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ نقد ادبی، سال دوم، شمارۀ هفت، پائیز ۱۳۸۸ چکیده مقاله: هدف از این مقاله نشان دادن نگاه تأویلی سهروردی است به […]

نگاهی تطبیقی به شاهنامه فردوسی و ایلیاد و ادیسه هومر (عنوان عربی: الأمثال القرآنیه وتجلیاتها فی دیوان فیض کاشانی)

عنوان: نگاهی تطبیقی به شاهنامه فردوسی و ایلیاد و ادیسه هومر (عنوان عربی: الأمثال القرآنیه وتجلیاتها فی دیوان فیض کاشانی) نویسندگان: مهدی ممتحن / روح الله مظفری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت / دانش‌آموختۀ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۷ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ علمی […]

مقایسه تراژدی رستم و سهراب با اودیسه و ادیپوس

عنوان: مقایسه تراژدی رستم و سهراب با اودیسه و ادیپوس نویسنده: سهراب ابراهیمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۸ منبع: فصلنامۀ تخصصی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، شمارۀ ۲۱، بهار ۱۳۸۸ چکیده مقاله: این پژوهش با عنوان «مقایسه تراژدی رستم و سهراب با اودیسه و ادیپوس» به […]

تجلی عشق در حماسه های ملی

عنوان: تجلی عشق در حماسه های ملی نویسنده: علی اکبر امامی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: کارشناس ارشد دانشگاه آزاد کرمانشاه تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹ منبع: مجلۀ رشد زبان و ادب فارسی، شمارۀ ۹۳، بهار ۱۳۸۹ چکیده مقاله: نویسنده داستان عشق‌های شاهنامه را در سه دسته طبقه بندی کرده است. عشق‌هایی که به ازدواج انجامیده‌اند، عشق‌هایی […]

راهبردها و تفکرات جنگی ایرانیان در شاهنامه

عنوان: راهبردها و تفکرات جنگی ایرانیان در شاهنامه نویسنده: مسلم احمدی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد کرج تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ علمی-پژوهشی مدیریت نظامی شمارۀ سی و دو، سال یازدهم، تابستان ۱۳۹۰، صفحۀ ۱۴۷-۱۸۰ چکیده مقاله: بزرگترین اثر حماسی و ملی زبان فارسی شاهنامه […]

بررسی ویژگی کودکی شخصیت های اسطوره ای شاهنامه

عنوان: بررسی ویژگی کودکی شخصیت های اسطوره ای شاهنامه نویسندگان: محمود بشیری / علی چراغی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی / کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: دوفصلنامۀ تخصصی علوم ادبی،سال سوم، شمارۀ شش، بهارو تابستان ۱۳۹۰ چکیده […]

بنیادهای اساطیری و حماسی داستان دیوان مازندران در شاهنامه

عنوان: بنیادهای اساطیری و حماسی داستان دیوان مازندران در شاهنامه نویسنده: آرش اکبری مفاخر سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشجوی دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: پژوهشنامۀ ادب حماسی، شمارۀ چهاردهم، سال هشتم، پائیز و زمستان ۱۳۹۱، صفحۀ ۳۳-۶۴ چکیده مقاله: نفوذ […]

بررسی تطبیقی اهریمنان خشکی در شاهنامه فردوسی و حماسه رامایانا

عنوان: بررسی تطبیقی اهریمنان خشکی در شاهنامه فردوسی و حماسه رامایانا نویسند‌ه: نیما ادهم سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشجوی دکتری رشته تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی دانشگاه هنر تهران تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی، سال نهم، شمارۀ سی و دوم، پائیز ۹۲ چکیده مقاله: دو ملت ایران […]

نگاهی جامعه شناختی به علل و آیین جنگ ها در شاهنامه فردوسی

عنوان: نگاهی جامعه شناختی به علل و آیین جنگ ها در شاهنامه فردوسی نویسند‌گان: بتول صیفوری / علی حسن توفیقیان‌فر سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور / مدرس دانشگاه پیام نور تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۲ هجری شمسی منبع: مجلۀ مطالعات ایرانی دانشکدۀ ادبیات علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال دوازدهم، […]

رستم غمگین بود یا سهراب؟

عنوان: رستم غمگین بود یا سهراب؟ نویسند‌ه: محمد علی گلستانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: کارشناس ارشد و دبیر زبان و ادب فارسی دبیرستان‌ها و مدارس پیش دانشگاهی عجب‌شیر تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۲ هجری شمسی منبع: مجله رشد آموزش زبان و ادب فارسی شمارۀ ۳ بهار ۱۳۹۲ چکیده مقاله: نگارنده در این مقاله کوشیده است با […]

نقد کتاب از اسطوره تا حماسه هفت گفتار در شاهنامه پژوهی

عنوان: نقد کتاب از اسطوره تا حماسه هفت گفتار در شاهنامه پژوهی نویسند‌ه: محمد فولادی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۲ هجری شمسی منبع: پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال سیزدهم، شمارۀ دوم، پائیز ۱۳۹۲، صفحۀ ۱۹-۲۵ […]

سبک تاریخ نویسی شاهنامه فردوسی

عنوان: سبک تاریخ نویسی شاهنامه فردوسی نویسند‌ه: زاگرس زند سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشجوی دکتری تاریخ ایران باستان، دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه پیام نور کرج تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۲ هجری شمسی منبع: پژوهشنامۀ ادب حماسی، سال نهم، شمارۀ پانزدهم، بهار و تابستان ۱۳۹۲، صفحۀ ۷۷-۹۹ چکیده مقاله: برخی شاهنامه را به دلیل منظوم یا حماسی […]

جایگاه درفش کاویانی در شاهنامه فردوسی

عنوان:  جایگاه درفش کاویانی در شاهنامه فردوسی نویسنده: محمود رضایی دشت‌ارژنه سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۱ هجری شمسی  منبع: فصلنامۀ متن پژوهی ادبی، شمارۀ ۵۵، بهار ۱۳۹۲ چکیده مقاله: درفش کاویانی همواره در کشاکش جنگهای ایران و انیران، جایگاه بسیار حیاتی و والایی داشت. اهمیّت […]

دادارگرایی و بسامدی روشمند آن، در دوره ی اساطیری و پهلوانی شاهنامه فردوسی

عنوان: دادارگرایی و بسامدی روشمند آن، در دوره ی اساطیری و پهلوانی شاهنامه فردوسی نویسندگان: احمد امینی / کامران پاشایی فخری / خلیل حدید سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز / استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز / دانشیار گروه […]

بازتاب نظریات مدیریتی در شاهنامه فردوسی (با تکیه بر پارادایم نیوتنی و تئوری آشوب)

عنوان: بازتاب نظریات مدیریتی در شاهنامه فردوسی (با تکیه بر پارادایم نیوتنی و تئوری آشوب) نویسند‌گان: دکتر وحید مبارک / فرشید وزیله سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زبان و ادبیات فراسی دانشگاه رازی کرمانشاه / مربی زبان و ادبیات فراسی دانشگاه آزاد اسلامی واحدصحنه تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۳ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ ادبیات عرفانی و […]

رستم، شخصیتی اسطوره ای یا حماسی؟

عنوان: رستم، شخصیتی اسطوره ای یا حماسی؟ نویسند‌ه: سعید شهروئی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۴ هجری شمسی منبع: مجلۀ ادب پژوهی شمارۀ سی و سوم، پائیز ۱۳۹۴، صفحات ۱۴-۱۶۱ چکیده مقاله: آدرباره جهان پهلوان شاهنامه، رستم، پژوهش های بسیاری انجام گرفته است. برخی او […]

علل ابهام مکان در شاهنامه ی فردوسی

عنوان:  علل ابهام مکان در شاهنامه ی فردوسی نویسندگان: محمدرضا صالحی مازندرانی / تصرالله امامی / عبدالله ادیم سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار  زبان و ادبیات فارسی  / استاد زبان و ادبیات فارسی / دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۳ منبع: مجله شعرپژوهی (بوستان ادب) دانشگاه شیراز، سال هفتم، شمارۀ سوم، […]

آن روی سکه جنگ در شاهنامه (بررسی مولفه های جنگ نرم در شاه جنگ روانی رستم)

عنوان: آن روی سکه جنگ در شاهنامه (بررسی مولفه های جنگ نرم در شاه جنگ روانی رستم) نویسندگان: دکتر محمد مهدی‌پور / دکتر احمد فرشبافیان / دکتر محمدرضا عابدی / حسین حسن زاده سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استاد دانشگاه تبریز / استادیار دانشگاه تبریز / استادیار دانشگاه تبریز / دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز تاریخ […]

بررسی عشق در دنیای حماسه با نگاهی به شاهنامه

عنوان: بررسی عشق در دنیای حماسه با نگاهی به شاهنامه نویسندگان: حسین حسن رضایی / عبدالرضا سیف سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانش آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران / استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۵ هجری شمسی منبع: متن پژوهی ادبی، سال بیستم، شماره هفتاد، زمستان ۱۳۹۵ چکیده […]

مضامین شاخص ادبیّات پایداری در بخش حماسی شاهنامه فردوسی

عنوان: مضامین شاخص ادبیّات پایداری در بخش حماسی شاهنامه فردوسی نویسند‌گان : دکتر احمد فروزانفر / دکتر فریده داوودی مقّدم / زهرا عسگری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان : استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران / استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شاهد تهران / کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شاهد تهران […]