بایگانی برچسب ها: ترکمنستان

آوازه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آوازه نام فعلی مکان جغرافیایی :  در کنار شهر بیکند در ترکمنستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: دژ آوازه شرح مکان جغرافیایی: آوازه نام دژی بوده است از آن پرموده پسر ساوه شاه ترک که بهرام چوبینه در زمان پادشاهی هرمزد نوشیروان آن را فتح کرد و […]

ارچنگ

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اَرچنگ نام فعلی مکان جغرافیایی :  روستای در مرز بین ایران و ترکمنستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  ارچنگ، ارچنگ، ارزنگ شرح مکان جغرافیایی: اَرچنگ اَرچنگان در داستان فرود هنگامی که سپاه ایران با سپهسالاری ،طوس به کنار حصار کلات میرسد و فرود و همراهانش را به […]

فرب

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : فَرَب نام فعلی مکان جغرافیایی :   فرب در یک فرسنگی ساحل راست رودخانه جیحون نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  ریگ فرب، دشت فرب، شهرک فرب شرح مکان جغرافیایی: فَرَب:شهرک فرب که چندبار در شاهنامه از آن نام برده شده اکنون نیز در همان محل پیشین یعنی در […]

زم

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : زَم نام فعلی مکان جغرافیایی :   شهر کرکی در ترکمنستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: زم: گذرگاهی از جیحون در حد فاصل بلخ و ترمذ تا آموی، نیز خرده ولایت و شهری به همین نام در ساحل چپ جیحون بوده که اکنون شهر کرکی […]

خوارزم

خوارزم: خوارزم ولایتی بوده به وسعت حدود ۸۰×۸۰ فرسنگ و نیمه مستقل که در مصب یا دلتای رود جیحون و در دو ساحل راست و چپ آن قرار داشته است، بدین سبب نیمی از آن، با مرکزیت شهر گرگائج، جزء زیررود (مادون النهر) یا خراسان، و نیم دیگر آن، با مرکزیت شهر کاث یا گات، […]