بایگانی برچسب ها: ازبکستان

گرگانج

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : گُرگانج نام فعلی مکان جغرافیایی :  اکنون در جوار شهر کهنه اورگنج ولایت داش آغوز نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: گُرگانج: نام این شهر، که مرکز اصلی و مهم ولایت خوارزم از اواخر سده چهارم هجری به بعد بوده، در متن مصحح خالقی یک […]

خوارزم

خوارزم: خوارزم ولایتی بوده به وسعت حدود ۸۰×۸۰ فرسنگ و نیمه مستقل که در مصب یا دلتای رود جیحون و در دو ساحل راست و چپ آن قرار داشته است، بدین سبب نیمی از آن، با مرکزیت شهر گرگائج، جزء زیررود (مادون النهر) یا خراسان، و نیم دیگر آن، با مرکزیت شهر کاث یا گات، […]

نخشب

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : نَخشَب نام فعلی مکان جغرافیایی :   شهری به نام قرشی در کشور ازبکستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: نَخشَب: از این شهر و خرده ولایت جنوب شرق بخارا در ورارود(۰ ماورالنهر) تنها یک بار در اواخر پادشاهی یزدگرد سوم، نام برده شده است. پس […]

کات

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کات نام فعلی مکان جغرافیایی:  شهری بیرونی در استان خوارزم ازبکستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  کاث شرح مکان جغرافیایی: کات: کات یا کاث در شاهنامه به عنوان شهری مستقل یاد نشده، بلکه یک بار از شخصی به نام بیورد کاتی سخن به میان آمده که ظاهرا […]