بایگانی برچسب ها: آشنایی با شخصیتهای داستان های شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – نوشزاد (انوشیروان)

ورا نامور خواندی نوش‌زاد – نجستی ز ناز از برش تندباد نام : نوشزاد معنای نام نوشزاد : به معنی «فرزند شخص جاودان» است مرگ نوشزاد : در نبرد با سپاهیان کسری نوشیروان کشته شد دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری به قباد می رسد ملیت : […]

شخصیت های شاهنامه – رادمان

چوگردوی و شاپور و چون اندیان – سپهدار ارمینیه رادمان نام : رادمان معنای نام رادمان : به معنای رادمنش است دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : ارمنی توضیحات شخصیت: نام سرداری ارمنی و معاصر خسروپرویز پادشاه ساسانی. رادمان سپهدار خسروپرویز بود لیست اشعار: پادشاهی خسرو پرویز – […]

شخصیت های شاهنامه – دلفروز

دلفروز فرخ پیش نام کرد – ز خوبان مراورا دلارام کرد نام : دلفروز دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : زن ایرانی که گنجور همسر قیصر روم بود و او را به نگهبانی شاپور ذوالاکتاف که در پوست خر نهاده شده بود ، […]

شخصیت های شاهنامه – دل آرای

دل آرای چون آن سخن ها شنید – یکی  باد سرد از جگر بر کشید نام : دل آرای دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : ایرانی وابستگان : همسر دل آرای : دارا و اسکندر فرزند دل آرای : روشنک توضیحات شخصیت: دل آرای نام مادر روشنک […]

شخصیت های شاهنامه – شادان برزین

نگه کن که شادان برزین چه گفت – بدانگه که بگشاد راز ازنهفت نام : شادان برزین توضیحات شخصیت: شادانِ برزین یا شادان پسرِ برزین، (قرن چهارم هجری) از اهالی طوس، و یکی از چهارتن دانایِ زرتشتی بود که با کمک یکدیگر شاه‌نامه‌ای منثور را با استفاده از داستان‌های قدیم ایران گردآوردی کردند. این شاهنامه، به شاهنامهٔ […]

شخصیت های شاهنامه – جاماسپ

بخواند آن زمان پیر جاماسپ را – کجا راهبر بود گشتاسپ را نام : جاماسپ دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ویژگی‌های جاماسپ : موبد ، ستاره شناس ، پیشگو ، وزیر گشتاسپ ملیت : ایرانی وابستگان : همسر جاماسپ : پوروچیستا دختر زرتشت برادران جاماسپ : فرشوشتر فرزندان جاماسپ : […]

شخصیت های شاهنامه – نهل

گرازه سر گیوگان با نهل – دو گرد گرانمایهٔ شیردل نام : نهل دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : تورانی توضیحات شخصیت: نام یکی از مبارزان تورانی در نبرد کاموس کشانی لیست اشعار: داستان کاموس کشانی

شخصیت های شاهنامه – چنگش

که چنگش بدش نام و جوینده بود – دلیر و به هر کار پوینده بود نام : چنگش مرگ چنگش : بدست رستم در نبرد خاقان چین دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ویژگی‌های چنگش : تیر انداز حرفه ای ملیت : تورانی توضیحات شخصیت : نام یکی از مبارزان توران […]

شخصیت های شاهنامه – یانس

جوانی کجا یانسش بود نام – جهانجوی و بخشنده و شادکام نام : یانس دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری به قیصر روم ملیت : رومی وابستگان : برادر یانس : قیصر روم توضیحات شخصیت : یانُس، در شاهنامه برادر کهتر قیصر روم است که چون قیصر […]

شخصیت های شاهنامه – شگنان

الان شاه و چون پارس پهلوسیاه – چو بیورد و شگنان زرین کلاه نام : شگنان دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت: نام یک پهلوان ایرانی لیست اشعار: پادشاهی یزدگرد بزه‌گر – بخش ۱۰

شخصیت های شاهنامه – رشنواد

یکی مرد بد نام او رشنواد – سپهبد بد او هم سپهبدنژاد نام : رشنواد دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ویژگی‌های رشنواد : سپه سالار همای ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : رشنواد سپهسالار لشگر همای چهرزاد مادر داراب است که لشگریان را برای نبرد با رومیان راهبری می کند […]

شخصیت های شاهنامه – مهرنوش (یزدگرد)

چو بنشست گریان بشد مهرنوش – پر از درد با ناله و با خروش نام : مهرنوش دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ویژگی‌های مهرنوش : موبدی خردمند ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : مهرنوش در شاهنامه نام خردمندی است که از ماهوی سوری خواست تا از اندیشهٔ کشتن یزدگرد سوم […]

شخصیت های شاهنامه – مهرنوش (انوشیروان)

دین داستان زد یکی مهرنوش – پرستار با هوش و پشمینه پوش نام : مهرنوش دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : مِهرنوش نام یکی از خردمندان هوشمند ایران باستان است که فردوسی در شاهنامه از او یاد کرده‌است. او، خردمندی هوشمند بود که انوشین روان، […]

شخصیت های شاهنامه – فرطوس مهندس رومی

نام : فرطوس دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : رومی توضیحات شخصیت : نام مهندسی رومی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی

شخصیت های شاهنامه – ماهیار ( بهرام گور)

یکی پیر بد نام او ماهیار – شده سال او بر صد و شست و چار نام : ماهیار دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : ایرانی وابستگان : فرزندان ماهیار : آرزو همسر بهرام گور توضیحات شخصیت : ماهیار گوهرفروش در شاهنامه پدر آرزو همسر بهرام گور است. لیست […]

شخصیت های شاهنامه – گستهم (نوذر)

بشد طوس و گستهم با او به هم – لبان پر ز باد و روان پر ز غم نام : گستهم دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار : تبار پدری به منوچهر می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر گستهم : نوذر توضیحات شخصیت : گستهم و توس […]

شخصیت های شاهنامه – گرزم (گشتاسپ)

یکی سرکشی بود نامش گرزم – گوی نامجو آزموده به رزم نام : گرزم محل مرگ گرزم : نبرد دوم ارجاسپ تورانی بدست سپاهیان توران دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : گرزم نام یکی از جنگاوران و پهلوانان ایرانی در دستگاه گشتاسپ است که به […]

شخصیت های شاهنامه – کهرم (گشتاسپ)

برادر بد او را دو آهرمنان – یکی کهرم و دیگری اندمان نام : کهرم محل مرگ کهرم : رویین دژ بدست اسفندیار دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به افراسیاب ملیت : تورانی وابستگان : پدر بزرگ کهرم : افراسیاب برادران کهرم : ارجاسپ و اندمان توضیحات […]

شخصیت های شاهنامه – قلون (خسروپرویز)

یکی ترک بد پیر نامش قلون – که ترکان ورا داشتندی زبون نام : قلون محل مرگ : مرو بدست یاران بهرام چوبین دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : تورانی توضیحات شخصیت : قلون مرد ترک تهیددستی بود که خراد برزین هنگامی که نزد خاقان چین رفته پیدایش کرده […]

شخصیت های شاهنامه – قباد برادر قارن

کس از نامدارانش پاسخ نداد – مگر پیرگشته دلاور قباد نام : قباد مرگ قباد : بدست بارمان تورانی در نبرد اول نوذر و افراسیاب دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار : تبار پدری به کاوه آهنگر می رسد لقب های قباد : قباد پیر ملیت : […]

شخصیت های شاهنامه – فرشیدورد پسر ویسه

به نزدیک لهاک و فرشیدورد – سراسر سخنها همه یاد کرد نام : فرشیدورد محل مرگ : نبرد دوازده رخ بدست گستهم دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به ویسگان می رسد ملیت : تورانی وابستگان : پدر فرشیدورد : ویسه برادران فرشیدورد : پیران، هومان، بارمان، […]

شخصیت های شاهنامه – شیروی سردار سپاه

سپه را به شیروی بسپرد و گفت – که من خویشتن را بخواهم نهفت نام : شیروی دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان ویژگی‌های شیروی : سردار سپاه فریدون و گنجور منوچهر ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : شیروی در شاهنامه پهلوان ایرانی در زمان پادشاهی فریدون و سردار سپاه […]

شخصیت های شاهنامه – شنگل شاه هند

مگر نامور شنگل از هندوان – که از داد پیچیده دارد روان نام : شنگل دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان لقب های شنگل : شاه هند ملیت : هندی وابستگان : فرزندان شنگل: سپینود و دو دختر دیگر توضیحات شخصیت : از شنگل شاه هندوستان خبر به بهرام گور می […]

شخصیت های شاهنامه – شاپور سوم

چو شاپور بنشست بر جای عم – از ایران بسی شاد و بهری دژم نام : شاپور زمان مرگ شاپور : ۳۸۸ میلادی دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری به نرسی بهرام می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر شاپور : شاپور دوالاکتاف مادر شاپور […]

شخصیت های شاهنامه – شاپور ذوالاکتاف

چو شاپور را سال شد بیست و شش – مهی‌وش کیی گشت خورشیدفش نام : شاپور نام های دیگر : شاپور بزرگ شاپور ذوالاکتاف زمان تولد شاپور : ۳۰۹ میلادی منطقه گور زمان مرگ شاپور : ۳۷۹ میلادی در بیشاپور دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری به […]

شخصیت های شاهنامه – شاپور پسر اردشیر بابکان

چو شاپور شد همچو سرو بلند – ز چشم بدش بود بیم گزند نام : شاپور نام های دیگر : شاپوریکم ریشه نام : از ریشهٔ ایرانی باستان xšāyaθiyahyā-puθra به معنی «پسر پادشاه» است زمان تولد شاپور : ۲۱۵ میلادی در منطقه گور زمان مرگ شاپور : ۲۷۰ میلادی در منطقه بیشاپور دوره شاهنامه ای […]

شخصیت های شاهنامه – ساوه شاه

یه ایران بران رای بد ساوه‌ شاه – که نه تخت ماند نه مهر وکلاه نام : ساوه محل مرگ ساوه : توسط بهرام چوبین در نبرد کشته می شود دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : تورانی وابستگان : فرزندان ساوه شاه : پرموده توضیحات شخصیت : ساوه شاه نام یکی از شاهان ترک […]

شخصیت های شاهنامه – ساسان پسر بهمن

 پسر بد مر او را یکی همچو شیر – که ساسان همی خواندی اردشیر نام : ساسان دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به گشتاسپ می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر ساسان : بهمن همسر ساسان : دختری از بزرگان نیشابور خواهر ساسان : همای چهرزاد […]

شخصیت های شاهنامه – پیروز هرمز

چو پیروز را ویژه گفتی ز خشم – همی آب رشک اندر آمد به چشم نام : پیروز نام های دیگر : پیروز یکم محل مرگ : در نبرد با هیتالیان در هرات دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری به بهرام گور می رشد ملیت : ایرانی […]

شخصیت های شاهنامه – پولاد (سردار کیقباد)

همان قارن نیو و کشواد را – چو خراد و برزین و پولاد را نام : پولاد دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : پولاد یکی از سرداران کیقباد در نبرد با افراسباب تورانی است. هنگامی که افراسباب شکست خورده و عقب نشینی می […]
عنوان ۱ از ۱۲۱۲۳۴۵ » ۱۰...آخر »