نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : پل شوشتر

نام فعلی مکان جغرافیایی :  پل شوشتر

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  شادروان شوشتر

شرح مکان جغرافیایی:

پل شوشتر این پل به امر شاپور اول ساسانی توسط اسیران رومی که وی در آغاز پادشاهی خود از روم به ایران آورده بود بر روی رود کارون در کنار شهر شوشتر بسته شد. بنا بر گزارش شاهنامه سرپرستی کار بر عهده یکی از سرداران اسیر رومی به نام برنوش بود اسیران مزبور ۱۲۰۰ نفر بودند اما شاپور به برنوش امر کرد که از روم و هر آباد بوم دیگری که میشناخت برای احداث آن پل مهندس و معمار بیاورد این پل که به منزله سدی در کنار شهر شوشتر احداث شده تا آب کارون به شهر درآید، به شادروان شوشتر هم شهرت یافته است. پل شوشتر هنوز برجاست و از پل های شگفت و تاریخی ایران به شمار می آید. شرح احداث آن در شاهنامه چنین آمده است:

یکی رود بد پهن در شوشتر                 که ماهی نکردی بر او بر گذر

برانوش را گفت کز هندسی                 پلی ساز آنجا چنان چون رسی

به رش کرده بالای این پل هزار              بخواهی ز گنج آنچه خواهی

به کار تو از دانشی فیلسوفان روم          فراز آر و خندان کن این مرزو بوم

دکتر معین ذیل «شادروان شوشتر» به نقل از جهان نامۀ ابن بکران نوشته است: «از عمارتهای بزرگ و عجیب به خوزستان شادروان تستر است و آن پلی است که کرده اند عظیم بزرگ بر رودخانه و درازای آن پل سیصد گام است… و بر دو طرف این پل شادروانی کشیده از سنگ قریب نیم فرسنگ و این به جهت آن کرده اند تا آب بر در شهر آید» نام شوشتر در شاهنامه تنها به مناسبت احداث همین پل آمده است بعضی هم گفته اند آن پل را والریانوس امپراتور روم ساخته است.

قبلی «
بعدی »