پشت گشتاسپان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : پشت گشتاسپان

نام فعلی مکان جغرافیایی :  کشمر خراسان جنوبی

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  پشت وشتاسپان

شرح مکان جغرافیایی:

پشت /گشتاسپان پشت وشتاسپان پشته گشتاسپان ظاهراً نام آتشکده ای بوده که گشتاسپ پس از جلوس بر تخت سلطنت ایران ساخته و موبدی آن را به وزیر خود جاماسپ داده است

بفرمود تا آذر افروختند             بر او عود هندی همی سوختند

زمینش بکردند از زرپاک           همه هیزمش عود و عنبرش خاک

همه کار او را به اندام کرد         پسش پشت گشتاسپان نام کرد

در بندهش ذیل معرفی کوه ها آمده است گنابد کوه به همان پشتۀ گشتاسپان است. آنجا به ریوند که خانه آذربرزین مهر است نه فرسنگ به خاوران سوی قرار داردبا این توصیف پشتۀ گشتاسپان رشته کوه طویلی در خراسان از گنابد (کوه گنابد) تا محل آتشکده آذربرزین مهر در ریوند (نوند) سبزوار بوده و آتشکدۀ ساختۀ گشتاسپ هم در همین رشته کوه قرار داشته است.

دکتر خالقی درباره این آتشکده نوشته است: نام این آتشکده در پهلوی پشت و شتاسپان است.دکتر علی اشرف صادقی معتقد است که غرض از پشت گشتاسپان نه یک نقطه و آتشکده بلکه تمام منطقه پشت خراسان شهرستان کاشمر کنونی و اطراف آن است که گشتاسپ آن را به نام خود خوانده است. در این صورت باید گفت که آتشکده آذربرزین مهر در ولایت پشت گشتاسپان ساخته شده است.

 

قبلی «
بعدی »