فرامرز نامه – بخش ۷۵ – جواب دادن فرامرز

بدو گفت کای پیر زنار بند

قلم باشد آن بردر هوشمند

سواره به انگشت،پویان به سر

همی ریزد از وی سراسر گهر

به پیری سرشتی و آنگه بجوی

نماند تو این داستان را بگوی

از این بهترت هست چیزی بیار

ترا هست میدان بدین سان چهار

قبلی «
بعدی »