فرامرز نامه – بخش ۷۳ – جواب دادن فرامرز

که این کوه نبود بجز آدمی

کجا اصل دارد زخاک و زمی

همان نرگسش چشم وگل هست روی

همه بوستان سنبلش هست موی

دلش خسرو و دست جنگی سپاه

زبان،پاک دستور وتن،بارگاه

همان مطبخش معده و چشم وروی

وزآن پس درختش زفرهنگ جو

خرد شاه میوه سخن های نغز

همان بارگفتار پاکیزه نغز

به گیتی چنان دان که شاخ خرد

زچرخ و زمین سر به سر بگذرد

برهمن مر او را پسندید و گفت

که گلزار دانش نشاید نهفت

قبلی «
بعدی »