شخصیت های شاهنامه – بخش پادشاهی نوذر

 

 

مهمترین شخصیت های شاهنامه در بخش پادشاهی نوذر : 

شخصیت های شاهنامه – اغریرث

شخصیت های شاهنامه – افراسیاب

شخصیت های شاهنامه – بارمان

شخصیت های شاهنامه – برزین

شخصیت های شاهنامه – برزین

شخصیت های شاهنامه – پشنگ

شخصیت های شاهنامه – تلیمان

شخصیت های شاهنامه – تلیمان (پهلوان)

شخصیت های شاهنامه – توس

شخصیت های شاهنامه – خزروان

شخصیت های شاهنامه – زادشم

شخصیت های شاهنامه – زال

شخصیت های شاهنامه – سام

شخصیت های شاهنامه – شاپور پهلوان

شخصیت های شاهنامه – شماساس

شخصیت های شاهنامه – شیدوش

شخصیت های شاهنامه – طوس

شخصیت های شاهنامه – قارن

شخصیت های شاهنامه – قباد برادر قارن

شخصیت های شاهنامه – قراخان

شخصیت های شاهنامه – کروخان ویسه نژاد

شخصیت های شاهنامه – کشواد

شخصیت های شاهنامه – کلباد

شخصیت های شاهنامه – گرسیوز

شخصیت های شاهنامه – گژدهم

شخصیت های شاهنامه – گستهم (نوذر)

شخصیت های شاهنامه – گلباد جنگی

شخصیت های شاهنامه – نوذر

شخصیت های شاهنامه – ویسه

قبلی «
بعدی »