شخصیت های شاهنامه – بخش داستان دوازده رخ

 

 

مهمترین شخصیت های شاهنامه در بخش داستان دوازده رخ : 

شخصیت های شاهنامه – اخواست

شخصیت های شاهنامه – افراسیاب

شخصیت های شاهنامه – اندریمان

شخصیت های شاهنامه – بارمان

شخصیت های شاهنامه – برته

شخصیت های شاهنامه – بیژن

شخصیت های شاهنامه – پیران

شخصیت های شاهنامه – توابه

شخصیت های شاهنامه – توس

شخصیت های شاهنامه – خسرو

شخصیت های شاهنامه – رویین

شخصیت های شاهنامه – رهام

شخصیت های شاهنامه – زنگله

شخصیت های شاهنامه – زنگه

شخصیت های شاهنامه – زواره

شخصیت های شاهنامه – سپهرم

شخصیت های شاهنامه – سیامک تورانی

شخصیت های شاهنامه – شیدوش

شخصیت های شاهنامه – شیده

شخصیت های شاهنامه – طوس

شخصیت های شاهنامه – فرامرز

شخصیت های شاهنامه – فرشیدورد پسر ویسه

شخصیت های شاهنامه – فروهل

شخصیت های شاهنامه – فرهاد

شخصیت های شاهنامه – فریبرز

شخصیت های شاهنامه – قراخان

شخصیت های شاهنامه – کروخان ویسه نژاد

شخصیت های شاهنامه – کلباد

شخصیت های شاهنامه – کهرم

شخصیت های شاهنامه – گرازه

شخصیت های شاهنامه – گرسیوز

شخصیت های شاهنامه – گرگین

شخصیت های شاهنامه – گروی

شخصیت های شاهنامه – گروی زره

شخصیت های شاهنامه – گژدهم

شخصیت های شاهنامه – گلباد جنگی

شخصیت های شاهنامه – گودرز

شخصیت های شاهنامه – گیو

شخصیت های شاهنامه – لهاک

شخصیت های شاهنامه – میلاد

شخصیت های شاهنامه – نام خواست

شخصیت های شاهنامه – نستیهن

شخصیت های شاهنامه – هجیر

شخصیت های شاهنامه – هومان

قبلی «
بعدی »