شخصیت های شاهنامه – بخش جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب

 

 

مهمترین شخصیت های شاهنامه در بخش اندر ستایش سلطان محمود : 

شخصیت های شاهنامه – استقیلا

شخصیت های شاهنامه – افراسیاب

شخصیت های شاهنامه – ایلا

شخصیت های شاهنامه – آرش

شخصیت های شاهنامه – برته

شخصیت های شاهنامه – برزوایلا

شخصیت های شاهنامه – برزین

شخصیت های شاهنامه – بهرام

شخصیت های شاهنامه – بیژن

شخصیت های شاهنامه – پولادوند

شخصیت های شاهنامه – توابه

شخصیت های شاهنامه – توس

شخصیت های شاهنامه – جهن

شخصیت های شاهنامه – خرنجاس

شخصیت های شاهنامه – خسرو

شخصیت های شاهنامه – خوزان

شخصیت های شاهنامه – دمور

شخصیت های شاهنامه – رویین

شخصیت های شاهنامه – رهام

شخصیت های شاهنامه – زال

شخصیت های شاهنامه – زنگه

شخصیت های شاهنامه – زواره

شخصیت های شاهنامه – زهیر

شخصیت های شاهنامه – شیدوش

شخصیت های شاهنامه – شیده

شخصیت های شاهنامه – طورگ

شخصیت های شاهنامه – طوس

شخصیت های شاهنامه – فرهاد

شخصیت های شاهنامه – فریبرز

شخصیت های شاهنامه – کاووس

شخصیت های شاهنامه – کهیلا

شخصیت های شاهنامه – کیخسرو

شخصیت های شاهنامه – کیکاووس

شخصیت های شاهنامه – گرسیوز

شخصیت های شاهنامه – گرگین

شخصیت های شاهنامه – گژدهم

شخصیت های شاهنامه – گودرز

شخصیت های شاهنامه – گیو

شخصیت های شاهنامه – لهاک

شخصیت های شاهنامه – محمود

شخصیت های شاهنامه – منوشان

شخصیت های شاهنامه – میلاد

شخصیت های شاهنامه – نستوه

شخصیت های شاهنامه – هجیر

شخصیت های شاهنامه – هومان

قبلی «
بعدی »